07 oktober 2018

Een inzage in Nir Barkat's plan, om UNRWA uit Jeruzalem te verwijderen - Inside Nir Barkat's plan, to remove UNRWA from Jerusalem​

Burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat (Foto: Hillel Meir/TPS) - Jerusalem's mayor, Nir Barkat (Photo: Hillel Meir/TPS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een harde aanpak tegen illegale activiteiten, vernieuwing van sanitaire voorzieningen en inbeslagname van land: burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, op oorlogspad

Bron: Arutz Sheva, Tzvi Lev, 4 oktober 2018


De burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, onthulde donderdagavond een gedetailleerd actieplan om de UNRWA-organisatie uit Jeruzalem te verwijderen en de diensten die het biedt, te vervangen door gemeentelijke diensten.

Sinds 1965 is de organisatie verantwoordelijk voor ongeveer 20.000 ‘vluchtelingen’ die in het Shuafat-kamp wonen, en die allemaal in het bezit zijn van een Israëlische identiteitskaart en recht hebben op nationale verzekeringen, onderwijs en gezondheidsdiensten van de staat Israël en de gemeente Jeruzalem, als inwoner zijnde van Jeruzalem.

Daarnaast exploiteert de organisatie verschillende scholen en klinieken in verschillende buurten in Oost-Jeruzalem, die werken zonder enige Israëlische licentie.

In reactie op het recente besluit van de Amerikaanse regering om de financiële hulp aan UNRWA te stoppen, heeft Barkat een speciaal team van deskundigen samengesteld, om de activiteiten van UNRWA in Jeruzalem te onderzoeken en een gedetailleerd actieplan opgesteld om de organisatie uit de stad te verwijderen en haar diensten te vervangen door gemeentelijke diensten.

Barkat's beslissing is bedoeld om de leugen van het ‘Palestijnse vluchtelingenprobleem’ uit de wereld te helpen, waarvan hij zegt dat het deel uitmaakt van een propagandastelsel dat wordt gesponsord door de Verenigde Naties, onder auspiciën staat van de Verenigde Naties en gericht is op het vernietigen van Israël, door de status van vluchteling onveranderd te laten en daarmee instemt met het ‘recht op terugkeer’ naar Israël. De uitvoering van het plan zal worden gecoördineerd met verschillende overheidsinstanties.

Het plan om de aanwezigheid van de UNRWA in Jeruzalem te verwijderen, geeft de invulling weer van de verschillende fronten waarbij de UNRWA betrokken is.

  • Op het gebied van onderwijs heeft de UNRWA de verantwoordelijkheid over 1.800 studenten, verdeeld over zeven scholen, die alle zeven zonder een vergunning van het ministerie van Onderwijs werken, en een centraal aandachtspunt zijn voor het aanzetten tot terrorisme en geweld. In de afgelopen jaren hebben de inwoners van Shuafat ernstige klachten ingediend bij de gemeente Jeruzalem over het lage opleidingsniveau, verzorgd door de UNRWA-scholen. In deze klachten wordt verzocht om een bevel tot sluiting uit te vaardigen voor alle UNRWA-scholen in Jeruzalem aan het einde van het lopende schooljaar, met daarbij het verzoek om alle studenten vanaf het volgende schooljaar toe te laten tot gemeentelijke schoolinstellingen. De gemeente wil daarom dat de onteigening en/of huur van alle UNRWA-onderwijsfaciliteiten, wordt overgezet naar stadsfaciliteiten. De gemeente wil een educatief centrum oprichten en gemeentelijke diensten verlenen binnen een gebied van ongeveer één km² rond het vluchtelingenkamp. Hierdoor zullen de gemeentelijke diensten betere kwaliteit kunnen bieden aan de inwoners dan UNRWA.
  • In de gezondheidssector werken UNRWA-klinieken in de oude stad en het vluchtelingenkamp Shu'afat, zonder vergunning van het ministerie van Volksgezondheid en zijn illegaal. Als onderdeel van het Barkat-plan wil de gemeente, via het ministerie van Volksgezondheid, bevelen tot sluiting afgeven voor de medische centra van UNRWA. De gemeente zal daarna gaan samenwerken met het ministerie van Volksgezondheid om zorg te verlenen aan ziekenfondspatiënten in de directe omgeving, terwijl onteigening en/of opzegging van de huur van de UNRWA-kliniekgebouwen zal plaatsvinden en openbare gezondheidsdiensten zullen worden verleend in het dienstencomplex, naast het Shuafat-vluchteling kamp.
  • Op het gebied van welzijn, zijn momenteel in het vluchtelingenkamp Shuafat en in Kafr Aqab, sportcentra, vrouwen en kinderen in nood, en beroepsopleiding aanwezig. Als onderdeel van het Barkat-plan blijven de bestaande kaders van kracht om ze vervolgens over te hevelen van de UNRWA naar de welzijns- en werkgelegenheidsdiensten van de gemeente, waarna ze onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente.
  • Op het gebied van sanitaire voorzieningen en infrastructuur, vallen de afvalverwerking en de rioleringsinfrastructuur momenteel onder de verantwoordelijkheid van UNRWA en klagen bewoners al jaren over de slechte schoonmaakdiensten van UNRWA, en het feit dat ze de oude riolen en de rioleringsinfrastructuur niet goed onderhouden. Als onderdeel van het Barkat-plan zal de verantwoordelijkheid voor deze zaken worden overgedragen aan de gemeente, waarna een geavanceerde infrastructuur voor afvalinzameling in het hele kamp zal worden geïnstalleerd, terwijl benodigd geavanceerd materiaal en schoonmaakpersoneel aan een particuliere aannemer zullen worden uitbesteed. De riolering zal regelmatig door Gihon worden gecontroleerd en onderhouden.

Wat betreft het UNRWA-hoofdkwartier in Ammunition Hill, zal de gemeente ervoor zorg dragen, dat het politieke echelon zijn gezag zal uitoefenen op grond van de historische overeenkomsten tussen de staat Israël en de UNRWA, om UNRWA van het soevereine grondgebied van Israël te verwijderen en de grond in beslag te nemen voor openbare doeleinden.

Barkat zei, dat "de beslissing van de Amerikaanse regering een kans biedt om onmiddellijk en vastberaden te reageren, op de intenties van de Palestijnen om het ‘vluchtelingenprobleem’ in Jeruzalem te bekrachtigen. Er zijn geen vluchtelingen, alleen ingezetenen en zij zullen van alle diensten van de gemeente Jeruzalem gebruik kunnen maken, zoals elke andere Joodse of Arabische resident. Het is niet fair te liegen tegen de vluchtelingen over het kunnen creëren van soevereiniteit binnen een soevereiniteit. Om dit gevaarlijke proces te stoppen, heb ik een gedetailleerd actieplan opgesteld - elke ingezetene van Jeruzalem gesteund door UNRWA zal van alle diensten van de gemeente gebruik kunnen maken, inclusief onderwijs, welzijn, gezondheid en hygiene. De inwoners van Jeruzalem kunnen niet in Palestijnse vluchtelingen worden getransformeerd, om een gevaarlijke strategie te dienen met als doel de vernietiging van Israël, en we kunnen de inwoners niet langer in de richting van vluchteling zijn, terreur en ophitsing duwen”.

______________

ENGLISH    

A crackdown on illegal activities, revamping sanitation, and land confiscation: Jerusalem Mayor Nir Barkat goes to war

By: Arutz Sheva, Tzvi Lev, October 4, 2018


Jerusalem Mayor Nir Barkat revealed on Thursday evening a detailed plan of action he had devised to remove the UNRWA organization from Jerusalem and to replace the services it provides with municipal services.

Since 1965, the organization has been responsible for some 20,000 'refugees' living in the Shuafat camp, who also bear Israeli identity cards and are entitled to the National Insurance, Education and Health Services of the State of Israel and the Jerusalem Municipality as residents of Jerusalem.

In addition, the organization operates several schools and clinics in several neighborhoods in East Jerusalem that operate without any Israeli license.

In response to the US administration's recent decision to cut aid to UNRWA, Barkat set up a special team of experts to examine UNRWA's activities in Jerusalem and formulated a detailed plan of action to remove the organization from the city and replace its services with municipal services.

Barkat's decision was intended to blow up the lie of the 'Palestinian refugee problem', which he says is part of a propaganda mechanism sponsored by the United Nations under the auspices of the United Nations and aimed at destroying Israel by perpetuating the status of refugees and a constant demand for a 'right of return' to Israel. Implementation of the plan will be coordinated with various government agencies.

The plan to eliminate UNRWA's Jerusalem presence will operate on many different fronts.

  • In the field of education, UNRWA has 1,800 students in seven schools operating without a license from the Ministry of Education, and is a central focus for incitement to terrorism and violence. In recent years, the residents of Shuafat have raised serious complaints about the low level of education in the schools of UNRWA is calling on Jerusalem Municipality to issue closure orders for all UNRWA schools in Jerusalem by the end of the current school year, and all students will be admitted to municipal institutions from the next school year. In addition, the municipality will promote the expropriation or lease of all UNRWA education structures and their subsequent conversion to urban structures. The municipality will also work to establish an education center and provide municipal services on an area of about 11 dunams near the refugee camp, which will provide better quality municipal services to residents than UNRWA.
  • In the health sector, UNRWA clinics in the Old City and the Shu'afat refugee camp operate without a permit from the Ministry of Health and are illegal. As part of the Barkat plan, the municipality will issue closure orders to UNRWA medical centers by the Ministry of Health. The municipality will also work with the Ministry of Health to take care of sick fund patients in the immediate vicinity, while expropriation or rental of the UNRWA clinic buildings will be completed and public health services will be provided in the services complex next to the Shuafat refugee camp.
  • In the area of welfare, there are now in the Shuafat refugee camp and in Kafr Aqab, sports centers, women and children in need, and vocational training. As part of the Barkat plan, the existing frameworks will remain in place for the purpose of transferring them from UNRWA to the welfare and employment services of the Jerusalem Municipality, while allocating municipal welfare and employment services to the municipality.
  • In terms of sanitation and infrastructure, garbage disposal and sewage infrastructure are currently under the responsibility of UNRWA, and residents have been complaining for years about UNRWA's poor cleaning services and the fact that they do not properly maintain the old sewage and drainage infrastructure. As part of the Barkat plan, responsibility for these areas will be transferred to the municipality. Advanced waste collection infrastructures will be installed throughout the camp while advanced tools and cleaning workers will be allocated through a private contractor. And the old drainage will be carried out regularly by Gihon.

As for the UNRWA headquarters in Ammunition Hill, the municipality will act to ensure that the political echelon will exercise its authority by virtue of the historic agreements between the State of Israel and UNRWA, to remove UNRWA from Israel's sovereign territory and to confiscate the land that will be evacuated for public purposes.

Barkat said that "the American administration's decision creates a window of opportunity for immediate and determined treatment of the Palestinians' intentions to perpetuate the 'refugee problem' in Jerusalem. There are no refugees and no refugees, but only residents and they will receive all the services from the Jerusalem Municipality, like any other Jewish or Arab resident. It is possible to lie to the refugees to create sovereignty within sovereignty. To stop this dangerous process, I have formulated a detailed plan of action. Every Jerusalem resident supported by UNRWA will receive all services from the municipality, including education, welfare, health and cleanliness. The residents of Jerusalem cannot be turned into Palestinian refugees in order to serve a dangerous strategy for the destruction of Israel, and we will no longer be able to push the residents into the arms of refugees, terror and incitement".