09 oktober 2018

Netanyahu: wereld moet de soevereiniteit van Israël over Golan erkennen, geen Iraanse aanwezigheid - Netanyahu: world must recognize Israel's sovereignty in Golan, no Iranian presence

Israëlische premier Benjamin Netanyahu bij de inwijding van een 1500 jaar oude, gerestaureerde synagoge op de Golan Hoogten (Foto: schermopname, AP) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dedication of restored 1,500-year-old synagogue on the Golan Heights (Photo: Screen Capture, AP)


Nederlands en/and English

ENGLISH

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei vandaag, dat Iran probeert een militaire aanwezigheid te vestigen, aan de grens met Israël, langs de Golan Hoogten

Bron: CBN News, Julie Stahl, 9 oktober 2018


Netanyahu sprak tijdens de inwijding van een 1500 jaar oude, gerestaureerde synagoge op de Golan Hoogten. Israël veroverde het gebied op Syrië in de Zesdaagse Oorlog van 1967, en ontwikkelde het en annexeerde het uiteindelijk, in december 1981.

"De Golan Hoogten onder Israëlische soevereiniteit is een garantie voor stabiliteit in de omgeving", zei hij tegen de aanwezigen tijdens de inwijding. "De Golan Hoogten onder Israëlische soevereiniteit is een solide realiteit gebaseerd op eeuwenoude rechten. De Golan Hoogten onder Israëlische soevereiniteit is een feit, dat de internationale gemeenschap moet erkennen en zolang het van mij afhangt, zal de Golan Hoogten altijd onder Israëlische soevereiniteit blijven. Anders hebben we Iran en Hezbollah op de oevers van het Meer van Galilea”.

Netanyahu beloofde, dat Israël vastbesloten zou blijven op te treden tegen Iraanse pogingen om een militaire aanwezigheid op de Golan Hoogten te vestigen.

"Vandaag de dag zien we wat er aan de andere kant van de grens gebeurt - de pogingen van Iran om een militaire aanwezigheid te vestigen en de agressie van terroristische fanatici. We zullen sterk en vastberaden optreden tegen dit alles”, zei hij, “inclusief de pogingen om wapens over te brengen naar Hezbollah, de Iraanse terreur factie, met het hoofdkantoor in Libanon”.

De premier zei, dat hij deze kwesties, inclusief de samenwerking tussen de IDF en het Russische leger op het gebied van veiligheid, zou bespreken tijdens zijn volgende ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

"Ik weet dat president Poetin mijn inzet voor de veiligheid van Israël begrijpt, en ik weet dat hij ook begrijpt welk belang ik aan de Golan Hoogten hecht, welk belang wij allemaal aan de Golan-hoogvlakte hechten en aan de erfenis van Israël", zei Netanyahu.

_____________

ENGLISH    

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Today, Iran is attempting to establish a military presence on the border with Israel, along the Golan Heights   

By: CBN News, Julie Stahl, October 9, 2018


Netanyahu was speaking at the dedication of a restored 1,500-year-old synagogue on the Golan Heights. Israel captured the area from Syria in the 1967 Six-Day War, developing and ultimately annexing it in December 1981.

"Israel on the Golan Heights is a guarantee for stability in the surrounding area”, he told participants at the dedication. “Israel on the Golan Heights is a solid reality based on ancient rights. Israel on the Golan Heights is a fact that the international community must recognize and as long as it depends on me, the Golan Heights will always remain under Israeli sovereignty because otherwise we would have Iran and Hezbollah on the shores of the Sea of Galilee”.

Netanyahu promised Israel would continue to act with determination against Iranian attempts to establish a military presence on the Golan Heights.

"Today we see what is happening over the border – Iran's attempts to establish a military presence and the aggression of terrorist fanatics. We will continue to stand strong and determined against all of these”, he said, “including attempts to transfer weapons to Hezbollah, the Iranian terror proxy headquartered in Lebanon”.

The prime minister said, he would discuss these matters, including the security cooperation between the IDF and Russian military in his upcoming meeting with Russian President Vladimir Putin.

"I know that President Putin understands my commitment to the security of Israel, and I know that he also understands the importance that I ascribe to the Golan Heights, that we all ascribe to the Golan Heights and to the heritage of Israel”, Netanyahu said.