09 oktober 2018

Israëlische MK "oorlogsmisdadiger" genoemd in Europees Parlement - Israeli MK called "war criminal" in EU Parliament

Portugees lid van het Europees Parlement, Ana Gomes, voorstandster van de anti-Israël BDS-beweging (Foto: The Shift News) - Portuguese European Parliament member Ana Gomes, supporter of the anti-Israel BDS movement (Photo: The Shift News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

EU-parlementsleden (Portugal en Spanje) zeggen, dat ze walgen van de aanwezigheid van MK Avi Dichter, die de terroristische aanslag in Barkan ter sprake brengt

Bron: Arutz Sheva, Gary Willig, 9 oktober 2018


Europese MK's beschuldigden Knesset's Buitenlandse Zaken en Voorzitter Defensiecommissie, MK Avi Dichter, gisteren ervan, een "oorlogshandelaar" en een "oorlogsmisdadiger" te zijn.

MK Dichter bracht in het gesprek met de Commissie voor Buitenlandse Zaken, de moord ter sprake op twee Israëliërs door een terroristische schutter, in het industriegebied van Barkan, afgelopen zondag.

Het Portugese Europarlementslid Ana Gomes, een voorstandster van de anti-Israël BDS-beweging, zei dat ze ervan "walgde", dat Dichter was uitgenodigd om het EU-Parlement te woord te staan. "Als hoofd van de Shin-Bet, ontwikkelde hij het beleid van gerichte moorden, waarbij velen de dood vonden in illegale moordpartijen”, zei Gomez. "Hij heeft ook het racistische natiewetsvoorstel geïnitieerd, waarvan ik denk dat het Palestijnse burgers van Arabische afkomst tot tweederangsburgers maakt”. Gomez zei dat ze “getraind was om diplomatiek met de duivel om te gaan”, maar dat Dichter, die ze een “oorlogshandelaar” noemde, “alle proporties te buiten ging”.

De Spaanse vicevoorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, Javier Couso Permuy, noemde Dichter "een oorlogsmisdadiger die terecht zou moeten staan”. Ik wil niet met een oorlogsmisdadiger in één ruimte zijn, want ik walg van hem, dus ik zal de ruimte verlaten", zei hij.

MK Dichter werd door andere parlementsleden op een hartelijke manier verwelkomd.

Brits parlementslid Geoffrey van Orden verklaarde: "Dit is een Parlement met 753 leden. Ik kan meneer Dichter verzekeren, dat hij veel vrienden heeft in dit Parlement. Hij is van harte welkom. Hij is een man met een zeer vooraanstaande reputatie. Hij is sinds vele jaren, een dapper man in de strijd tegen het terrorisme”. Orden zei verder, dat de 'linkse' collega's hier zo geobsedeerd zijn door een bepaalde agenda, dat ze de realiteit van het leven in een heel moeilijk deel van de wereld, niet kunnen zien. '

De Nederlandse Europarlementariër Bas Belder verontschuldigde zich voor het gedrag van de critici van Erdan (minister van Binnenlandse Veiligheid, Openbare Informatievoorziening en Strategische Zaken). "Het spijt me dat mijn collega zo tegen u heeft gesproken. Ik schaam me voor uw gedrag, mevrouw Gomes”.

MK Dichter zei in reactie: "Ik heb 47 jaar lang terrorisme bestreden, ik heb allerlei soorten van terrorisme gezien. We kunnen niet alleen staan in het bestrijden van terrorisme omdat het geen grenzen (letterlijk en figuurlijk) kent. Al-Qaida had geen grenzen en Daesh (ISIS) kende ook geen grenzen. Ik ben erg trots op mijn strijd tegen terroristen en ik betreur het elke keer, dat we falen om aanvallen te verijdelen. We hebben nooit doelbewust onschuldige mensen gedood”.

Dichter riep de EU ook op om, net als de Verenigde Staten en Israël, de financiering van de Palestijnse Autoriteit terug te dringen, zolang de PA salarissen blijft betalen aan terroristen die Israëliërs vermoorden.

_____________

ENGLISH    

EU MPs (Portugal and Spain) say they are 'disgusted' by MK Avi Dichter's presence, to discuss Barkan terrorist attack

By: Arutz Sheva, Gary Willig, October 9, 2018


European MKs accused Knesset Foreign Affairs and Defense Committee chairman MK Avi Dichter of being a "war-monger" and a "war-criminal" on Monday.

MK Dichter spoke to the Committee on Foreign Affairs about the murder of two Israelis in a terrorist shooting in the Barkan Industrial District on Sunday.

Portuguese European Parliament member Ana Gomes, a supporter of the anti-Israel BDS movement, said she was "disgusted" that Dichter had been invited to address the EU Parliament. "As head of the Shin Bet, he masterminded the policy of targeted killings, in which many died in extrajudicial killings," Gomez said. "He also initiated the racist nation-state bill, which I think makes Palestinian citizens of Arab origin second class citizens”. Gomez said that she was "trained to engage with the devil" as a diplomat, but that Dichter, whom she called a "a war-monger”, was beyond the pale.

Committee on Foreign Affairs Vice Chairman Javier Couso Permuy of Spain called Dichter "a war criminal who should be on trial”. "I don’t want to be in the same place with a war criminal, because I’m disgusted by him, so I will leave the room”, he said.

Other MPs warmly welcomed MK Dichter.

British MEP Geoffrey Van Orden stated: “This is parliament of 753 members. I can assure Mr. Dichter that he has many friends in this parliament. He is very welcome. He is a man with a very distinguished record. He is a gallant man in fighting terrorism over many years”. Orden said, that "the left wing colleagues here who are so obsessed with a particular agenda that they cannot see the realities of life in a very difficult part of the world”.

Dutch MEP Bas Belder apologized for the behavior of Erdan's critics. “I am sorry that my previous colleague spoke in such a way to you. I am ashamed on your behalf Ms. Gomes”.

MK Dichter said in response: "I have been fighting terrorism for 47 years. I saw all kinds of terrorism. We can not fight terrorism alone because it has no borders. Al Qaeda had no borders and Daesh (ISIS) did not know any. I am very proud of all my fights against terrorists and I regret every time we have failed to thwart attacks. We have never deliberately targeted innocent people”.

Dichter also called on the EU to join the US and Israel in reducing funding to the Palestinian Authority as long as the PA continues to pay salaries to terrorists who murder Israelis.