10 oktober 2018

Amerikaanse Joodse groeperingen en Israëlische politici prijzen aftredende VN ambassadeur Haley - US Jewish Groups and Israeli politicians hail outgoing UN ambassador Haley

VS ambassadeur bij de VN Nikki Haley, samen met haar Israëlische collega Danny Danon, bezichtigen een Gaza-terreurtunnel (Foto: Matty Stern / Amerikaanse ambassade Tel Aviv / Flash90) - US Ambassador to the UN Nikki Haley, along with her Israeli counterpart Danny Danon, touring a Gaza terror tunnel (Photo: Matty Stern / US Embassy Tel Aviv / Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Amerikaanse Joodse groeperingen en Israëlische politici hebben de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, uitbundig geprezen voor haar inzet, na de aankondiging van haar aftreden, afgelopen dinsdag. Haley zal aan het eind van dit jaar haar ambt neerleggen

Bron: Algemeiner Staff, 9 oktober 2018


 • De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wenste Haley alle goeds, zeggende dat ze "de leidster was van een compromisloze strijd tegen huichelarij binnen de VN, in de naam van de waarheid en de rechtvaardigheid van ons land”.
 • De Israëlische president Reuven Rivlin noemde Haley een “ambassadeur van de waarheid die het onomstotelijk recht van de Joodse staat om de veiligheid van onze burgers te beschermen, verdedigde”.
 • De Israëlische VN-afgezant Danny Danon zei, dat Haley "altijd een echte vriend van Israël zou zijn".
 • HaBayit HaYehudi-leider en onderwijsminister Naftali Bennett, heeft een tweet gestuurd naar Haley, die aan het eind van het jaar zal aftreden, met de woorden "dank u voor wat u voor Israël hebt gedaan. We zullen niet vergeten”.
 • Yesh Atid-hoofd Yair Lapid schreef aan de 46-jarige voormalige gouverneur van South Carolina - en potentiële toekomstige Republikeinse presidentskandidaat – “dank u voor het met overtuiging en duidelijkheid confronteren van de hypocrisie en vooringenomenheid bij de VN”.
 • Het Israëlische leger bedankte Haley voor haar "niet-aflatende steun voor Israël en de waarheid”.
 • De American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) prees Haley voor het "consistent opkomen voor de belangen van Amerika en onze democratische bondgenoot Israël".
 • Conferentie van voorzitters van Major American Jewish Organizations (CoP), voorzitter Arthur Stark, Executive Vice Chairman en CEO Malcolm Hoenlein verklaarden: “We danken ambassadeur Nikki Haley voor haar uitstekende ambtstermijn als ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties. Vanaf haar eerste dagen was ze een krachtige stem voor het hervormen van het internationale lichaam, het verwoorden van Amerikaanse belangen, en het streven naar een einde maken aan de alles doordringende en obsessieve vooroordelen tegen Israël. In een tijd waarin de legitimiteit van het bestaan van de staat Israël voortdurend onder vuur ligt binnen de VN, eiste ambassadeur Haley dat de VN, Israël behandelde zoals elke andere natie. Herhaaldelijk nam zij het woord om de flagrante en absurde mishandeling door de VN, van 's werelds enige Joodse staat aan de kaak te stellen. Als effectieve, moedige leider die het debat in de VN hervormde, stond ambassadeur Haley voor de waarden en principes die de oprichting van dit wereldlichaam hebben geïnspireerd. We wensen haar veel succes en hopen dat haar krachtige stem zal worden blijven gehoord”.
 • De American Jewish Committee (AJC) zei dat Haley "een krachtige en effectieve pleitbezorger was voor Amerikaanse belangen bij de VN - en een opmerkelijk standvastige en toegewijde vriend van Israël. We zullen haar onverschrokken stem missen”.
 • B'nai B'rith International President Gary P. Saltzman en CEO Daniel S. Mariaschin noemden Haley "een felle en openhartige criticus van de hypocrisie en politisering die kenmerkend is voor de VN”.
 • Republikeinse Joodse Coalitie (RJC) Nationale voorzitter Norm Coleman prees Haley voor "het stoutmoedige leiderschap en de morele duidelijkheid die ze naar de VN bracht. Ambassadeur Haley is behulpzaam geweest bij het terugwinnen van Amerikaans leiderschap op het wereldtoneel, in schril contrast met de vorige acht jaar”, voegde hij eraan toe. "Haar leiderschap in het confronteren van Iran, Noord-Korea en de gedurfde vooroordelen tegen Israël, vormen een nieuw hoogtepunt voor de Amerikaanse diplomatie. Over het hele politieke spectrum wordt Nikki Haley overweldigend gerespecteerd en geliefd omdat mensen haar harde werk en prestaties erkennen. Ons land is beter geworden vanwege haar diensten”.

_____________

ENGLISH    

Major American Jewish groups and top Israeli politicians issued effusive praise of US Ambassador to the UN Nikki Haley following the announcement of her resignation on Tuesday. Haley will resign at the end of this year

By: Algemeiner Staff, October 9, 2018


 • Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu wished Haley well, saying she “led the uncompromising struggle against hypocrisy at the UN, and on behalf of the truth and justice of our country".
 • Israeli President Reuven Rivlin called Haley an “ambassador of truth” who defended the Jewish state’s “clear right to protect the security of our citizens".
 • Israeli UN envoy Danny Danon said Haley would “always be a true friend of Israel".
 • HaBayit HaYehudi leader and Education Minister Naftali Bennett tweeted to Haley, who will be leaving her post at the end of the year, “Thank you for what you’ve done for Israel. We will not forget".
 • Yesh Atid head Yair Lapid credited the 46-year-old former South Carolina governor — and potential future Republican presidential candidate — for confronting “the hypocrisy and bias at the UN with conviction and clarity".
 • The Israeli military thanked Haley for her “unwavering support for Israel and the truth".
 • The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) hailed Haley for “consistently standing up for America’s interests and our democratic ally Israel".
 • Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CoP) Chairman Arthur Stark and Executive Vice Chairman and CEO Malcolm Hoenlein stated: "We thank Ambassador Nikki Haley for her outstanding tenure as United States Ambassador to the United Nations. From her first days, she was a forceful voice for reforming the international body, articulating US interests, and seeking to end the pervasive and obsessive bias against Israel. In a time when the legitimacy of the existence of the State of Israel is constantly questioned in UN fora, Amb. Haley demanded that the UN treat Israel as it would any other nation and she repeatedly took the floor of the UN to denounce the blatant and absurd mistreatment of the world’s only Jewish State. As an effective, courageous leader who reshaped the debate in the UN, Ambassador Haley stood for the values and principles that inspired the creation of this world body. We wish her well and hope that her strong voice will continue to be heard".
 • The American Jewish Committee (AJC) said Haley was “a powerful and effective advocate for U.S. interests at the UN — and a remarkably steadfast and dedicated friend of Israel. We will miss her fearless voice".
 • B’nai B’rith International President Gary P. Saltzman and CEO Daniel S. Mariaschin called Haley “a fierce and outspoken critic of the hypocrisy and politicization that is endemic at the UN".
 • Republican Jewish Coalition (RJC) National Chairman Norm Coleman lauded Haley for “the bold leadership and moral clarity she brought to the UN. Ambassador Haley has been instrumental in reclaiming American leadership on the global stage, in stark contrast to the previous eight years", he added. “Her leadership on confronting Iran, North Korea, and the audacious biases against Israel represent a new high-water mark for US diplomacy. Across the political spectrum, Nikki Haley is overwhelmingly respected and liked because people recognize her hard work and accomplishments. Our country is better because of her service".