10 oktober 2018

​Eerste volledige Hebreeuwse spelling van 'Jeruzalem' ontdekt in inscriptie Tweede Tempel - First full Hebrew spelling of ‘Jerusalem’ unearthed on Second Temple inscription

Israel Antiquities Authority Excavation Director Danit Levy presenteert de inscriptie van de Tweede Tempelperiode (Foto: Eliana Rudee / Breaking Israel News) - Israel Antiquities Authority Excavation Director Danit Levy presents the Second Temple Period inscription (Photo: Eliana Rudee/Breaking Israel News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Micha uit Moreset heeft in de dagen van Hizkia, koning van Juda, geprofeteerd. Hij zei tegen heel het volk van Juda: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Sion zal als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem zal tot puinhopen worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud”, Jeremia 26:18 (Herziene Statenvertaling)

Bron: Breaking Israel News, Eliana Rudee, 9 oktober 2018


Vandaag, dinsdag, werd de eerste epigrafische getuigenis van de volledige spelling van Jeruzalem in letters voor het eerst onthuld in het Jerusalem Museum in Jeruzalem, tijdens een gezamenlijke persconferentie van het museum en de Israel Antiquities Authority.

Op de persconferentie op 9 oktober kondigde de Israel Antiquities Authority de 2000 jaar oude ontdekking uit de Tweede Tempelperiode (eerste eeuw) aan, die deel zal uitmaken van een nieuwe tentoonstelling met voorwerpen uit Jeruzalem.

Afgelopen winter werd de inscriptie in kalksteen ontdekt door het Hoofd Opgravingen, Danit Levy, tijdens een opgraving op de locatie van een oude Joodse pottenbakkersbuurt nabij Binyanei Ha'Uma (het internationale congrescentrum) in Jeruzalem. De Aramese inscripties op het deel van de kolom, die een Romeins bouwsel ondersteunde, zijn Hebreeuwse letters, typerend voor de Tweede Tempelperiode, die de tekst vormen: " Hananiah, zoon van Dodalos uit Jeruzalem”.

Het kolomgedeelte was oorspronkelijk onderdeel van een gebouw - een werkplaats of een andere faciliteit van Hananiah of van een openbaar gebouw dat hij hielp financieren - dat in een Joodse pottenbakkersbuurt aan de rand van Jeruzalem stond. De locatie werd waarschijnlijk later door het 10e Romeinse legioen (Legio X Fretensis) gebruikt als keramische werkplaats voor het maken van producten.

Toen Levy de inscriptie zag en het belang ervan begreep, "klopte haar hart zo hard dat het voelde alsof het uit haar t-shirt zou barsten”.

Terwijl de meeste artefacten uit die periode de steno-versie van de spelling van Jeruzalem (Yerushalem of Shalem) gebruiken, is dit artefact de oudste inscriptie in steen met de volledige spelling van Jeruzalem, Yerushalayim, zoals het vandaag in het Hebreeuws wordt geschreven.

Professor Ido Bruno, directeur van het Israël Museum en inwoner van Jeruzalem, zei enthousiast, dat de inscriptie toegankelijk zal zijn voor “elk kind dat hetzelfde script kan lezen en gebruiken, dat twee millennia geleden werd gebruikt”.

In een commentaar op de uniciteit van de vondst merkten Dr. Yuval Baruch, regionaal archeoloog van de Israel Antiquities Authority, en professor Ronny Reich van de universiteit van Haifa, die de inscriptie hebben gelezen en bestudeerd, op dat de inscripties van de Eerste en Tweede Tempelperiode waarin Jeruzalem wordt genoemd vrij zeldzaam zijn, maar nog unieker is de volledige spelling van de naam zoals we die vandaag kennen, omdat die meestal in de steno-versie voorkomt”.

Ze voegden eraan toe dat "dit de enige inscriptie in steen is uit de Tweede Tempelperiode, die een volledige spelling laat zien. Deze spelling is alleen in een ander geval bekend, namelijk op een muntstuk uit de tijd van de Grote Opstand tegen de Romeinen (66-70). Terwijl Jeruzalem 660 keer in de Hebreeuwse Bijbel wordt genoemd, geven slechts vijf vermeldingen de volledige spelling weer, zoals we die vandaag de dag kennen, in Jeremia 26:18, Esther 2:6, 2 Kronieken 25:1, 2 Kronieken 32: 9 en 2 Kronieken 25 :1”.

_____________

ENGLISH    

"Micha the Morashtite, who prophesied in the days of King Chizkiyahu of Yehuda, said to all the people of Yehuda: “Thus said the lord of Hosts: Tzion shall be plowed as a field, Yerushalayim shall become heaps of ruins and the Har Habayit a shrine in the woods”,  Jeremiah 26:18 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Eliana Rudee, October 9, 2018


The first epigraphic testimony noting the full spelling of Jerusalem in letters was unveiled at Jerusalem’s Israel Museum for the first time today (Tuesday) in a joint press conference of the museum and the Israel Antiquities Authority.

At the press conference on October 9, the Israel Antiquities Authority announced the 2,000 year-old discovery from the Second Temple Period (First Century CE), which will be part of a new exhibition of artifacts from the capital city of Jerusalem.

Found at the excavation site of an ancient Jewish potter’s quarter near Binyanei Ha’Uma (The International Convention Center) in Jerusalem, excavation director Danit Levy found the limestone inscription last winter. The Aramaic inscriptions appear on a column drum supporting the foundations of a Roman structure are Hebrew letters, typical of the Second Temple Period, that read: “Hananiah son of Dodalos of Jerusalem”.

The drum was originally part of a building that stood in a Jewish potters’ village on the outskirts of Jerusalem, the column drum coming from a workshop or other structure belonging to Hananiah or a public building that he helped finance. The site was likely converted into a ceramic workshop for building products by the 10th Roman Legion (Legio X Fretensis).

When Levy saw the inscription and understood its importance, she recalled, “my heart was pounding so hard that it felt like it would break my t-shirt”.

While most artifacts of that period use the shorthand version of the spelling of Jerusalem (Yerushalem or Shalem), this artifact is the oldest stone inscription with the full spelling of Jerusalem, Yerushalayim, as it is written in Hebrew today.

Professor Ido Bruno, director of the Israel Museum and resident of Jerusalem, expressed his excitement that the inscription will be accessible to “every child that can read and uses the same script used two millennia ago”.

Commenting on the uniqueness of the find, Dr. Yuval Baruch, Jerusalem regional archaeologist of the Israel Antiquities Authority, and Professor Ronny Reich of Haifa University, who read and studied the inscription, noted that “First and Second Temple period inscriptions mentioning Jerusalem are quite rare, but even more unique is the complete spelling of the name as we know it today, which usually appears in the shorthand version”. They continued, “this is the only stone inscription of the Second Temple period known where the full spelling appears. This spelling is only known in one other instance, on a coin of the Great Revolt against the Romans (66-70 CE). While Jerusalem is mentioned 660 times in the Hebrew Bible, only five mentions have the full spelling as we know it today, including Jeremiah 26:18, Esther 2:6, 2 Chronicles 25:1, 2 Chronicles 32: 9 and 2 Chronicles 25: 1”.