14 oktober 2018

​PM: US Navy in Ashdod is 'teken van Amerikaanse steun' - PM: US Navy in Ashdod is 'expression of American support'

Amerikaans oorlogsschip, torpedojager USS Ross (Foto: DefPost) – American warship, guided-missile destroyer USS Ross (Photo: DefPost)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

Netanyahu brengt een bezoek aan de torpedojager, de USS Ross, die voor het eerst in 19 jaar is te zien in de Israëlische zuidelijke haven, en benadrukt dat het bezoek van het oorlogsschip een boodschap is aan de landen 'in het Midden-Oosten en daarbuiten': het Israëlische beleid tegen de Iraanse verschansing in Syrië heeft de 'volledige steun' van de Trump-regering

Bron: YnetNews, Itamar Eichner, 11 oktober 2018

 

Premier Benjamin Netanyahu zei op donderdag, dat het bezoek van de Amerikaanse torpedojager aan de haven van Ashdod voor de eerste keer in 19 jaar, de 'volledige steun' symboliseert van de Trump-regering voor Israëls beleid tegen de Iraanse verschansing in Syrië.

"Deze torpedojager opereert tegen de terreur in Syrië, en de band tussen Israël en de Verenigde Staten is op veel gebieden erg sterk, maar vooral op het gebied van veiligheid", benadrukte de premier.

"We zijn vastbesloten om op te treden, om ons te verdedigen tegen de oprichting van een Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië en tegen de activiteit van de daar aanwezige proxy’s", zei Netanyahu, alvorens president Trump te prijzen en het feit dat hij zijn  “volledige steun voor ons beleid” heeft gegeven. "Deze Amerikaanse steun komt tot uitdrukking in het voor anker gaan van de USS Ross in Ashdod”.

Buitenlandse zeemachten geven over het algemeen de voorkeur aan Noord-Haifa als hun aanloophaven, dus de aankomst van USS Ross in Ashdod duidde mogelijk op de interesse van Washington, in meerdere aanlegmogelijkheden voor zijn Mediterranean Sixth Fleet.

De premier verkende het schip en benadrukte dat het bijna twee decennia geleden was dat een Amerikaanse torpedojager in de zuidelijke haven van Ashdod had aangelegd, wat het bezoek van het oorlogsschip "zeer significant" maakt.

"Het symboliseert de sterke band tussen Israël en de Verenigde Staten. Ik denk dat deze boodschap in het hele Midden-Oosten is ontvangen en ik denk dat hij zelfs buiten het Midden-Oosten is ontvangen", benadrukte hij.

"We zijn actief in de hele regio – in Syrië, Gaza en vele andere plaatsen waarover ik niet in detail zal treden, met alle nodige vastberadenheid om de veiligheid van Israël te behouden", zei hij aan boord van de torpedojager, waar hij werd vergezeld door zijn vrouw Sara, de kapitein van het schip en de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman.

_____________

ENGLISH    

Netanyahu tours guided-missile destroyer, seen in Israeli southern port for first time in 19 years, and emphasizes that warship's visit is a message to states 'in Middle East and beyond' that Israeli policy against Iranian entrenchment in Syria has 'full support' of Trump administration

By: YnetNews, Itamar Eichner, October 11, 2018

 

Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Thursday that the visit of US Navy guided-missile destroyer to the Port of Ashdod for the first time in 19 years, symbolizes the Trump administration’s ‘full support’ for Israel’s policy against the Iranian entrenchment in Syria.

“This destroyer operates against the terror in Syria, and the alliance between Israel and the United States is very tight in so many fields but it is especially tight in the security field”, the prime minister stressed.

“We are determined to act in order to defend ourselves against the establishment of an Iranian military presence in Syria and against the activity of its proxies there”, Netanyahu went on to say, before praising President Trump and the fact that he has given his “full support to our policy”, adding the destroyer’s anchoring in Ashdod “is an expression of that American support”.

Foreign navies generally prefer northern Haifa as their port of call, so USS Ross's arrival at Ashdod potentially signalled Washington's interest in broadened berthing options for its Mediterranean Sixth Fleet.

The prime minister toured the ship and emphasized that it has been nearly two decades since the last time an American destroyer was seen in the southern Port of Ashdod, which makes the visit of the destroyer “very significant”.

“It symbolizes the deep alliance between Israel and the United States. I think that this message has been received throughout the Middle East and I think that it has even been received beyond the Middle East”, he exclaimed.

“We operate throughout the region—Syria, Gaza and many other places about which I will not go into detail, with all necessary determination in order to maintain the security of Israel”, he said aboard the destroyer, where he was accompanied by his wife Sara, the ship's captain and US Ambassador to Israel, David Friedman.