17 oktober 2018

Nederland stemt voor Palestijns voorzitterschap G77 - The Netherlands votes for the Palestinian presidency G77

In the Netherlands / by Elkan van der Raaf / on 17/10/2018 at 08:17 / Tags: Palestinian state, UN

De delegatie van de Palestijnse Autoriteit is bij de VN gekozen tot voorzitter van de G77. Nederland was een van de landen die voorstemde voor het Palestijnse voorzitterschap. -The delegation of the Palestinian 

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

De G77 is de grootste coalitie van ontwikkelingslanden binnen de Verenigde Naties. De groep is in het leven geroepen om economische belangen bij de VN te vertegenwoordigen en de onderhandelingscapaciteiten van diens leden te vergroten. Voor het jaar 2019 is het de beurt voor een Aziatisch land om G77 voor te zitten. Unaniem werd gekozen voor de delegatie van Palestina, in navolging van Egypte dat namens Afrika de coalitie voorzat.

Het voorzitterschap van de PA-delegatie voor de G77 moest eerst echter door middel van een resolutie geformaliseerd worden. Niet minder dan 146 landen stemden voor het Palestijnse voorzitterschap. Alleen Israel, de VS en Australië stemden tegen.

Eén van de voorstemmers was Nederland. In een statement laat de Nederlandse delegatie bij de VN weten dat deze voorstem “niet gezien moet worden als een erkenning van Palestina.” Nederland gaat hierbij voorbij aan het gegeven dat de Palestijnse Autoriteit al meerdere jaren een campagne aan het voeren is om via internationale constituties – met name binnen de VN – om erkenning van soevereiniteit te verkrijgen. Zo is de niet officieel erkende staat Palestina lid geworden van meerdere internationale organisaties, en ook het voorzitterschap van de G77 past in de doelstelling van PA-president Abbas om de onafhankelijkheid van Palestina te realiseren.

Deze eenzijdige stappen gaan in tegen de principes van het Oslo-akkoord. De gedachtegang is sinds Oslo altijd geweest dat een onafhankelijk Palestina gerealiseerd zal worden door onderhandelingen met Israel. Vijfentwintig jaar later zijn de twee partijen echter nog steeds niet tot een overeenkomst gekomen, en in plaats daarvan neemt de PA onder leiding van Abbas allerlei unilaterale stappen om buiten Israel om soevereiniteit te verkrijgen.

Het voorzitterschap van de G77 wordt door de PA als een politieke aanmoediging gezien. Ten tijde van hard Amerikaans beleid ten aanzien van de Palestijnen om hen terug naar de onderhandelingstafel te dwingen, zoekt de PA alternatieve manieren om internationaal aanzien te verkrijgen.

Het is dan ook kortzichtig van de Nederlandse delegatie dat het denkt dat diens voorstem niet gezien moet worden in een context van verdere erkenning van Palestina. Met elke unilaterale stap ziet de PA zich aangemoedigd om steeds een stap verder van de onderhandelingstafel te nemen en op eigen houtje soevereiniteit te krijgen. Zo werkt ook Nederland tegen de principes van bilaterale onderhandelingen zoals afgesproken in het Oslo-akkoord en wordt een duurzame vredesovereenkomst verder te grabbel gegooid.

Bron CIDI

__________________________________________________

ENGLISH

Authority has been elected President of the G77 at the UN. The Netherlands was one of the countries that voted in favor of the Palestinian Presidency.

The delegation of the Palestinian Authority has been elected President of the G77 at the UN. The Netherlands was one of the countries that voted in favor of the Palestinian Presidency.

The G77 is the largest coalition of developing countries within the United Nations. The group was created to represent economic interests at the UN and to increase the negotiating capacities of its members. For the year 2019 it is the turn of an Asian country to chair G77. The delegation of Palestine was chosen unanimously, in imitation of Egypt, which chaired the coalition on behalf of Africa.

However, the Presidency of the PA delegation for the G77 first had to be formalized by means of a resolution. No fewer than 146 countries voted for the Palestinian Presidency. Only Israel, the US and Australia voted against.

One of the voters was the Netherlands. In a statement, the Dutch delegation informed the UN that this vote should not be seen as an acknowledgment of Palestine. "The Netherlands ignores the fact that the Palestinian Authority has been campaigning for several years now through international constitutions. - especially within the UN - to obtain recognition of sovereignty. For example, the non-officially recognized state of Palestine has become a member of several international organizations, and the G77 chairmanship also fits with the goal of PA President Abbas to realize the independence of Palestine.

These unilateral steps go against the principles of the Oslo agreement. The philosophy has always been since Oslo that an independent Palestine will be realized through negotiations with Israel. Twenty-five years later, however, the two parties have still not reached an agreement, and instead the PA, led by Abbas, takes all sorts of unilateral steps to obtain sovereignty outside of Israel.

The Presidency of the G77 is seen as a political encouragement by the PA. At the time of hard American policy towards the Palestinians to force them back to the negotiating table, the PA seeks alternative ways of gaining international prestige.

It is therefore short-sighted by the Dutch delegation that it thinks that its vote should not be seen in a context of further recognition of Palestine. With every unilateral step, the PA is encouraged to take a step further from the negotiating table and get sovereignty on its own. For example, the Netherlands is also working against the principles of bilateral negotiations as agreed in the Oslo agreement, and a sustainable peace agreement is being thrown away.

Credits: CIDI