18 oktober 2018

Terwijl Gaza explosief hoogtepunt nadert, beweegt een misleidende stilte zich op Westelijke Jordaanoever - As Gaza approaches combustible levels, West Bank’s deceptive quiet faces tests

Palestijnen botsen met de Israëlische strijdkrachten, in het dorp Kfar Qaddum, nabij Nablus, op 12 oktober 2018 (Foto: Nasser Ishtayeh/Flash90) - Palestines clash with Israeli forces, in the village of Kfar Qaddum, near Nablus, on Oct. 12, 2018  (Photo: Nasser Ishtayeh/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hamas in Gaza is van plan gewapende stille cellen te creëren op de Westelijke Jordaanoever (ook bekend als Judea en Samaria) - niet alleen om een mogendheid te creëren om Israël aan te vallen, maar ook om zijn interne rivaal, de Palestijnse Autoriteit, te treffen

Bron: JNS, YAAKOV LAPPIN, 18 oktober 2018


Naarmate de spanningen toenemen in de Gazastrook en Israël te maken heeft met een ernstige escalatie van de veiligheid, blijft de vraag of het geweld op de Westelijke Jordaanoever ook zal oplaaien, relevant. Het Israëlische defensie establishment werkt stilletjes 24 uur per dag, om grootschalige terroristische aanvallen te voorkomen, die worden gepland door Hamas en andere Palestijnse facties. Het houdt zich ook bezig met het aanmoedigen van nieuwe economische kansen voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, wat wordt gezien als een Israëlisch veiligheidsbelang dat belangrijke verstoringen of rellen voorkomt.

Maar na een lange periode van rust kreeg de Westelijke Jordaanoever de afgelopen dagen te maken met een aantal terroristische aanslagen, waaronder een dodelijke schietpartij door een eenmansactie van een Palestijnse schutter op 7 oktober, die twee burgers op een industrieterrein vermoordde. Vier dagen later vond er een steekpartij plaats, waardoor een soldaat en een burger gewond raakten. De schutter van 7 oktober is nog steeds op de vlucht, achtervolgd door de Israëlische veiligheidsdiensten, terwijl de aanvaller van 11 oktober een dag na zijn aanval werd gevangen in een gezamenlijke operatie van de Shin Bet inlichtingendienst, speciale diensten en de Israel Defense Forces.

Een derde poging tot een steekpartij, gericht op IDF soldaten, in de afgelopen dagen, resulteerde in het door de soldaten doodschieten van de aanvaller.

Deze incidenten vormen niet noodzakelijkerwijs het begin van een nieuwe golf van aanvallen, maar zouden het 'copycat-fenomeen' kunnen weerspiegelen, waarin een high-profile en moorddadige gruweldaad anderen ertoe brengt, te proberen het na te doen.

Ze onderstrepen echter wel het risico dat nog steeds wordt veroorzaakt door ongeorganiseerde, zogenaamde 'eenzame wolven'-aanvallers, die gemakkelijker de Israëlische Inlichtingen kunnen omzeilen. De Shin Bet heeft een nieuwe technologie gebruikt om dergelijke ongeorganiseerde aanvallen preventief op te sporen en drastisch te verminderen, maar zoals de afgelopen weken hebben aangetoond, blijven er nog steeds risico's bestaan.

De Shin Bet is ook druk bezig met een ander soort bedreiging te verijdelen – het georganiseerde terrorisme op de Westelijke Jordaanoever. Dit is een dreiging die wordt aangevoerd door Hamas vanuit de Gazastrook.

Hamas in Gaza blijft dagelijks inspanningen leveren om op afstand, terroristische cellen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever en ze aan te sturen voor het uitvoeren van  bombardementen en schietmissies, tegen Israëli's aan beide zijden van de Groene Lijn.

Israëls preventieve terrorismebestrijdingsactiviteiten, die steunen op nachtelijke arrestaties en het hebben van hoogwaardige informatie, staan deze samenzweringen in de weg. Zonder een dergelijke preventieve actie (die zelden wordt gemeld), zouden dood en vernietiging hoogtij vieren en de Israëlische straten hebben geteisterd - wat betekent dat de relatieve rust op de Westelijke Jordaanoever volkomen misleidend is.

“Ondanks deze complexe en explosieve situatie - en ondanks het feit dat vluchtige gebeurtenissen in de Gazastrook potentieel kunnen overslaan naar toenemend geweld op de Westelijke Jordaanoever - is een dergelijk 'knock-on' -effect waarschijnlijk beperkt en van korte duur”, zei een voormalig oud functionaris van defensie tegen JNS.

_____________

ENGLISH    

Hamas in Gaza is intent on preparing armed sleeper cells throughout the West Bank (also known as Judea and Samaria)—not only to create an ability to attack Israel, but also to target its internal rival, the Palestinian Authority

By: JNS, YAAKOV LAPPIN, October 18, 2018


As tensions mount in the Gaza Strip and Israel following a severe security escalation, the question of whether the West Bank will also flare up remains relevant. Israel’s defense establishment is working quietly around the clock to prevent large-scale terrorist attacks that are being planned by Hamas and other Palestinian factions. It has also worked to encourage new economic opportunities for West Bank Palestinians, which is seen as an Israeli security interest that helps prevent major disturbances or rioting.

Yet after a lengthy period of calm, the West Bank saw a number of terrorist attacks in recent days, including a deadly shooting by a lone Palestinian gunman on Oct. 7, who murdered two civilians at an industrial park. A stabbing attack came four days later, injuring a soldier and civilian. The gunman remains on the run, pursued by Israeli security services, while the knife attacker was caught a day after his attack in a joint operation by the Shin Bet intelligence service, special forces and the Israel Defense Forces.

A third attempted knife attack, targeting IDF soldiers in recent days, resulted in soldiers firing on and killing the assailant.

These incidents do not necessarily represent the start of any new wave of attacks and could reflect the 'copycat phenomenon', in which a high-profile and murderous atrocity leads others to attempt to replicate it.

They do, however, underline the risk that continues to be posed by unorganized, so-called 'lone wolf' attackers, who are able to more easily evade Israeli intelligence. The Shin Bet has been using new technology to preemptively track down and dramatically reduce such unorganized attacks, but as recent weeks have shown, risks still remain.

The Shin Bet has also been very busy thwarting a different kind of threat— that of organized terrorism in the West Bank. This is a threat being spearheaded by Hamas in the Gaza Strip.

Hamas in Gaza continues to launch daily efforts to remotely build terrorist cells in the West Bank, and dispatch them on bombing and shooting missions against Israelis on both sides of the Green Line.

Israel’s preventative counter-terrorism activities, which rely on nightly arrests and high-quality intelligence, stand in the way of these plots. Without such preventative action (which is rarely reported on), major levels of death and destruction would have plagued Israeli streets — meaning that the relative calm in the West Bank is utterly deceptive.

"Despite this complex and ignitable situation — and despite the fact that volatile events in the Gaza Strip have the potential to spill over into increased violence in the West Bank — any such 'knock on' effect is likely to be limited and short-lived", a senior former defense official told JNS.