19 oktober 2018

Israel's standpunt richting Hamas, vandaag bij grens met Gaza - Israels point of view towards Hamas, today Gaza border

Rellen bij grenshek met Gaza, 19 oktober (Foto: Liat Harel) - Riots at Gaza fence, October 19 (Photo: Liat Harel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De IDF versterkt troepen aan de grens met Gaza een dag nadat raket huis vernietigt in Beersheba •Als Hamas vrijdag kalm blijft, zal Israël zondag humanitaire gebaren reageren• Minister van Defensie pleit voor brede militaire operatie; premier en IDF-chef geven de voorkeur aan diplomatie

Bron: Yoav Limor, Nieuwsagentschappen en Israel Hayom Staff, 19 oktober 2018

 

Het kabinet van diplomatieke veiligheid besloot donderdag om een staakt-het-vuren met Hamas nog een kans te geven, zelfs toen de IDF zijn strijdkrachten langs de grens met Gaza opvoerde, één dag nadat een Palestijnse raket een huis in het zuiden van Israël verwoestte.

Als de rust de hele dag door wordt bewaard, zal Israël begin volgende week de grensovergangen met Gaza heropenen voor brandstofzendingen en de visserijzone voor de kust van Gaza uitbreiden.

Het besluit van het kabinet volgde op een langdurige, vaak verhitte discussie over de kwestie. Minister van Defensie Avigdor Lieberman drong aan op een onmiddellijk, alomvattend militair offensief tegen Hamas, met het argument dat de situatie in Gaza niet zal veranderen, en zegt dat zelfs als kalmte momenteel wordt hersteld, het snel zal worden verstoord en Israël actie zal moeten ondernemen.

Lieberman voegde eraan toe dat het het beste is om op dit moment te handelen, voordat het weer en de omstandigheden in de diplomatieke arena verslechteren. Het voorstel van de minister van Defensie werd niet ter stemming voorgelegd en werd door verschillende ministers krachtig bekritiseerd. Eén minister van het kabinet beschuldigde de minister van defensie zelfs van gedreven te zijn door politieke overwegingen en vertelde Israël Hayom dat Lieberman "het gebied naar de oorlog duwt zich rechts en agressief te positioneren. "Dat is geen defensiebeleid, dat is verkiezingsbeleid."

Op donderdagavond bracht Lieberman een verklaring uit waarin hij zei dat het "spijtig en schandelijk is dat kabinetsministers de voorkeur geven aan kleingeestige politiek ten koste van [IDF stafchef Lt. Gadi] Eizenkot. Het is onaanvaardbaar dat kabinetsministers de stafchef de schuld geven voor het beleid dat zij bepalen: het overschrijdt een rode lijn en is schadelijk voor de veiligheid van het land."

Eizenkot was ook het doelwit van kritiek, namelijk dat zijn benadering de vijand niet heeft afgeschrikt. Eizenkot, van zijn kant, arriveerde direct na het vertrek van de luchthaven bij het kabinet na een verkort bezoek aan de Verenigde Staten. De stafchef ondersteunt pogingen om de spanningen te verminderen, onder leiding van speciaal afgezant van de Verenigde Naties naar het Midden-Oosten Nickolay Mladenov, samen met Egyptische, Amerikaanse en Europese functionarissen. Eizenkot heeft betoogd dat Israël alleen maar ten oorlog moet trekken "wanneer er geen andere mogelijkheid meer is", en dat is op de huidige situatie niet van toepassing.

De minister van Defensie was het niet eens met Eizenkot en verklaarde dat Israël al voor het "geen andere optie"-scenario staat, maar premier Benjamin Netanyahu besloot in het voordeel van de stafchef om de diplomatieke weg een nieuwe kans te geven. Daarmee kreeg het leger de opdracht harde maatregelen te nemen tegen grensoproerselaars en terroristen die brandende ballonnen en vliegers richting Israël lanceren.

De beslissing van Netanyahu was onder meer gebaseerd op de positie van National Security Adviser Meir Ben-Shabbat, die gelooft dat Hamas niet geïnteresseerd is in een oorlog en zal handelen om te regeren in het geweld. Ben-Shabbat heeft berichten ontvangen van verschillende personen, Westers en Arabieren, dat het raketvuur op Beersheba werd uitgevoerd tegen de bevelen van het leiderschap van Hamas en dat de terroristische organisatie op zoek is naar de verantwoordelijken.

Hoewel de ministers van het kabinet de opdracht kregen om de details van de bijeenkomst niet te onthullen, om dubbelzinnigheid en afschrikking te behouden, was de boodschap aan Hamas dat kalmte met humanitaire gebaren tegemoet zal worden getreden. Volgens één hoge functionaris zal Hamas' test vrijdag de hele dag duren. "We zullen niet reageren op een enkele ballon, maar we zullen de algemene trend van dichtbij volgen," zei de official. "Als er wijdverspreid geweld is, zullen we sterk reageren, maar als Hamas het geweld onderdrukt, zal het niet worden tegemoet getreden met een afwijzende houding."

Inschattingen van Israël op donderdag waren dat Hamas inderdaad werkte om het geweld tot een minimum te beperken. Als dat gebeurt, zoals gezegd, zal Israël op zondag de grensovergangen met Gaza heropenen en de visserijzone van Gaza uitbreiden. Ook pendelde donderdag een Egyptische bemiddelingsdelegatie tussen Israël en Hamas in Gaza in een intensievere poging om een staakt-het-vuren te smeden en de inter-Palestijnse verzoening te bevorderen. Vier Egyptische inlichtingenfunctionarissen kwamen donderdagmiddag vanuit Israël Gaza binnen en keerden daarna terug naar Israël na een ontmoeting met Ismail Haniyeh, de leider van Hamas.

In Gaza verklaarde een Palestijnse functionaris dat de Egyptische delegatie ook in contact stond met Israëlische leiders om de huidige spanningen te beteugelen. "De situatie is delicaat, niemand wil een oorlog," zei hij. "De Palestijnse facties eisen een einde aan de Israëlische blokkade die het leven en het bedrijfsleven in Gaza verstikt", zei hij.

Ondanks het besluit van het kabinet zijn sommige militaire en politieke leiders pessimistisch over de mogelijkheid, dat kalmte langs de grens met Gaza kan worden hersteld.

Mladenov, de VN-afgevaardigde voor het Midden-Oosten, dringt er bij alle vrienden van Israël en de Palestijnen op aan zich bij de VN aan te sluiten door alle partijen op te roepen "terug te treden van de rand van de oorlog" en Gaza een "kruitvat" te noemen.

"We blijven op de rand van weer een potentieel verwoestend conflict, een conflict dat niemand beweert te willen, maar een conflict dat veel meer nodig heeft dan alleen maar woorden om voorkomen te worden." vertelde hij de U.N. Veiligheidsraad in een video-briefing vanuit Jeruzalem. "Ik ben bang dat er geen tijd meer is voor woorden," zei Mladenov. "Nu is het tijd voor daden en we moeten aan alle kanten heel duidelijke acties ondernemen die de situatie de-escaleren, anders zullen de gevolgen vreselijk zijn voor iedereen."

Mladenov zei dat Hamas en andere terroristische groeperingen onmiddellijk "alle provocaties en aanvallen moeten stoppen", pogingen om de grensafrastering te doorbreken, het gebruik van brandende ballonnen en vliegers te beëindigen en te stoppen met bouwen van tunnels. "Israël moet de levering van noodzakelijke voorraden aan Gaza herstellen en de verplaatsing en toegang van goederen en mensen verbeteren," zei hij. "En de Israëlische veiligheidstroepen moeten maximale terughoudendheid betrachten bij het schieten met scherp."

____________

ENGLISH

IDF bolsters troops on Gaza border a day after rocket destroys home in Beersheba • If Hamas upholds calm on Friday, Israel will respond with humanitarian gestures Sunday • Defense minister pushes for broad military operation; prime minister, IDF chief prefer diplomacy

By: Yoav Limor, News Agencies and Israel Hayom Staff, October 19, 2018


The Diplomatic-Security cabinet on Thursday decided to give a cease-fire with Hamas another chance, even as the IDF ramped up its forces along the Gaza border, one day after a Palestinian rocket destroyed a home in southern Israel.

If the calm is preserved Friday throughout the day, Israel will reopen its border crossings with Gaza early next week for fuel shipments and will expand the fishing zone off Gaza's coast.

The cabinet's decision followed a prolonged, often heated discussion on the matter. Defense Minister Avigdor Lieberman pushed for an immediate, comprehensive military offensive against Hamas, arguing that the situation in Gaza will not change, saying that even if calm is currently restored it will be soon be disrupted and Israel would have to take action. Lieberman added that it was best to act at this time, before the weather and conditions in the diplomatic arena take a turn for the worse. The defense minister's proposal was not presented to a vote and was strongly criticized by several ministers. One cabinet minister even accused the defense minister of being driven by political considerations and told Israel Hayom that Lieberman was "pushing the region toward war to appear right-wing and hawkish. That's not defense policy, its election policy."

On Thursday evening, Lieberman released a statement saying it was "regretful and shameful that cabinet ministers are preferring petty politics at the expense of [IDF Chief of Staff Lt. Gen. Gadi] Eizenkot. It's unacceptable for cabinet ministers to blame the chief of staff for the policy they determine. It's crossing a red line and is detrimental to the security of the country."

Eizenkot was also the target of criticism, namely that his approach has failed to deter the enemy. Eizenkot, for his part, arrived at the cabinet meeting straight from the airport after cutting short a visit to the United States. The chief of staff supported efforts to reduce tensions, spearheaded by United Nations special envoy to the Mideast Nickolay Mladenov together with Egyptian, American and European officials. Eizenkot has argued that Israel should only go to war "when left with no other option," and that the current situation does not apply.

The defense minister disagreed with Eizenkot and said Israel was already facing the "no other option" scenario, but Prime Minister Benjamin Netanyahu decided in favor of the chief of staff's position to give the diplomatic avenue another chance. With that, the military was ordered to implement harsh measures against border rioters and terrorists who launch incendiary balloons and kites toward Israel.

Netanyahu's decision was based, among other factors, on the position of National Security Adviser Meir Ben-Shabbat, who believes Hamas is not interested in a war and will act to reign in the violence.

Ben-Shabbat has received messages from several individuals, Western and Arab, that the rocket fire on Beersheba was carried out against the orders of Hamas' leadership, and that the terrorist organization was searching for those responsible.

While cabinet ministers were instructed not to divulge details of the meeting, in order to preserve ambiguity and deterrence, the message relayed to Hamas was that calm will be met with humanitarian gestures. According to one senior official, Hamas' test will be on Friday throughout the day. "We won't react over a lone balloon, but we will be watching the general trend closely," the official said. If there's widespread violence we'll respond strongly, but if Hamas acts to restrain the violence, it won't be met with a cold shoulder."

Assessments in Israel on Thursday were that Hamas was indeed working to minimize the violence. If that happens, as stated, Israel on Sunday will reopen the border crossings with Gaza and expand Gaza's fishing zone. Also Thursday, an Egyptian mediation delegation shuttled between Israel and Hamas in Gaza in a stepped-up effort to forge a cease-fire and promote inter-Palestinian reconciliation. Four Egyptian intelligence officials entered Gaza from Israel on Thursday afternoon, and then returned to Israel after meeting with Ismail Haniyeh, Hamas' top leader.

In Gaza, a Palestinian official said the Egyptian delegation was also in contact with Israeli leaders to curb the current tensions. "The situation is delicate. No one wants a war," he said. "The Palestinian factions are demanding an end to the Israeli blockade that strangled life and business in Gaza," he said.

Despite the cabinet's decision, some military and political leaders were pessimistic that calm could be restored along the Gaza border.

Mladenov, the U.N. Mideast envoy, urged all friends of Israel and the Palestinians to join the U.N. in calling on all sides "to step back from the brink" of war, calling Gaza a "powder keg."

"We remain on the brink of another potentially devastating conflict, a conflict that nobody claims to want, but a conflict that needs much more than just words to prevent," he told the U.N. Security Council in a video briefing from Jerusalem. "I am afraid that there is no more time for words," Mladenov said. "Now is the time for action. And we must see very clear actions on all sides that de-escalate the situation. Otherwise, the consequences will be terrible for everyone."

Mladenov said Hamas and other terrorist groups must immediately stop "all provocations and attacks," attempts to breach the border fence, end the use of incendiary balloons and kites, and halt tunnel construction. "Israel must restore the delivery of critical supplies to Gaza and improve the movement and access of goods and people," he said. "And Israeli security forces must exercise maximum restraint in the use of live ammunition."