21 oktober 2018

VN beschuldigt Israël van misbruik van veiligheid, en huren Israëli’s in om personeel te beschermen - UN, which accuses Israel of security abuses, hires Israelis to protect its staff

VN vredeshandhaver (Foto: Israel Today) - UN peacekeeper (Photo: Israel Today)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Volgens de Verenigde Naties is de agressieve houding van Israël wat betreft de veiligheid, één van de belangrijkste obstakels voor de vrede in het Midden-Oosten

Bron: Israel Today, Yossi Aloni, 21 oktober 2018


Met dus enige verbazing vernamen de Israëli's vorige week, dat de Verenigde Naties de beveiliging van hun personeel en activa in Afrika hadden uitbesteed aan niemand minder dan …… een Israëlisch beveiligingsbedrijf.

VN vredeshandhavers in Afrika zijn regelmatig het doelwit van dodelijk geweld. Om precies te zijn, zijn vorig jaar in Afrika 61 VN vredeshandhavers gedood, het hoogste jaarlijkse dodental van de organisatie in 25 jaar. In het licht van deze escalatie brachten de VN een bericht naar buiten, dat ze op zoek was naar hulp van buitenaf. Van de vijf beveiligingsfirma's die uiteindelijk werden geïnterviewd, waren er drie Israëlisch, een duidelijke aanwijzing van vertrouwen in het vermogen van Israël om effectief met dergelijke dreigingen om te gaan.

Het was het Israëlische beveiligingsbedrijf MER, dat uiteindelijk het contract met een waarde van $8 miljoen binnenhaalde, om de VN vredeshandhavers in Afrika de komende drie jaar te beschermen, met een optie voor nog eens vijf jaar.

De VN ondertekenden ook een deal ter waarde van $42 miljoen met het Israëlische Odis, dat waterbehandelingssystemen ontwikkelt en exploiteert.

Gezien de gebruikelijke spanning tussen Israël en de VN, zijn de meeste mensen er zich niet bewust van, dat het wereldlichaam niettemin een vaste klant is van de Joodse staat en zijn innovatieve start-ups. Israëlische bedrijven hebben vorig jaar alleen al voor $52 miljoen aan goederen en diensten aan de VN verkocht.

Het is duidelijk dat de VN niet zo slecht over Israël denken als de stemregisters van de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Raad voor de mensenrechten en UNESCO, misschien suggereren.

_____________

ENGLISH    

According to the United Nations, it is Israel's aggressive approach to security that is one of the primary obstacles to peace in the Middle East

By: Israel Today, Yossi Aloni, October 21, 2018


So, it was with some surprise that Israelis learned last week that the United Nations had contracted out security for its personnel and assets in Africa to none other than …… an Israeli security companie.

UN peacekeepers in Africa are regularly the targets of deadly violence. In fact, 61 UN peacekeepers were killed in Africa just last year, the highest annual death toll for the organization in 25 years. In light of this escalation, the UN put out a notice that it was looking to hire outside help. Of the five security firms that were eventually interviewed, three were Israeli, a clear indication of confidence in Israel's ability to effectively deal with such threats.

It was Israeli security firm MER that ultimately won the contract, worth $8 million, to protect UN peacekeepers in Africa for the next three years, with an option for a further five years.

The UN also signed a deal, worth $42 million, with the Israeli company Odis, which develops and operates water treatment systems.

Given the usual tension between Israel and the UN, most people are unaware that the world body nevertheless is a regular customer of the Jewish state and its innovative start-ups. Israeli companies sold $52 million worth of goods and services to the UN last year alone.

Clearly, the UN doesn't think so badly of Israel as the voting records of the General Assembly, the Security Council, the Human Rights Council and UNESCO might suggest.