22 oktober 2018

Iraanse functionaris dreigt om Tel Aviv en Haifa met de grond gelijk te maken - Iranian official threatens to raze Tel Aviv and Haifa

Iraanse onderminister voor Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian (Foto: AP/File) - Iran's deputy foreign minister Hossein Amir-Abdollahian (Photo: AP/File)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hoge Iraanse functionaris dreigt de Israëlische steden met de grond gelijk te maken, als Israël "zelfs maar de kleinste fout" tegen Iran begaat

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 22 oktober 2018


De hoge Iraanse ambtenaar Hossein Amir-Abdollahian, een speciale assistent van de spreker van het Iraanse parlement en een voormalige Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken, heeft onlangs gedreigd dat Iran, Tel Aviv en Haifa met de grond gelijk zal maken als Israël "zelfs maar de kleinste fout" zou begaan tegen de Islamitische Republiek.

Hij beschuldigde premier Binyamin Netanyahu ervan, kinderachtige en bombastische diplomatieke tactieken toe te passen tijdens de Algemene Vergadering van de VN en op tv, en zei dat Netanyahu en Israël het einde van de weg hebben bereikt. Abdollahian zei verder, dat Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, nooit zullen verenigen, en dat Iran, Irak en Turkije de enige reden zijn waarom de Arabische landen hun veiligheid kunnen handhaven. Hij riep de Arabische landen op om te stoppen met het meespelen met de spelletjes van de Amerikaanse president Donald Trump, 'the lunatic', en Netanyahu, en nodigde hen uit om samen te werken met 'hun echte vrienden’, zoals Iran”.

Iraanse leiders bedreigen Israël consequent en roepen op, om het van de kaart te vegen. Eerder dit jaar organiseerde Abdollahian een festival, het 'International Hourglass Festival', ter ere van wat hij noemde, de “op handen zijnde instorting van het zionistische regime van Israël”.

Veel van de verbale aanvallen op Israël komen van de Iraanse Opperste Leider, Ayatollah Ali Khamenei. In juni lanceerde Khamenei een Twitter-tirade tegen Israël, zeggende dat "het zionistische regime in de nabije toekomst zal vergaan". Eerder die maand noemde hij Israël "een kwaadaardig kankergezwel in de West-Aziatische regio die moet worden verwijderd en uitgeroeid". Khamenei viel onlangs ook premier Binyamin Netanyahu aan en noemde hem een "kindermoordenaar".

Zelfs de Iraanse president Hassan Rouhani, door sommigen geprezen als een "gematigde" leider, heeft Israël bedreigd. Rouhani heeft in het verleden Israël "onwettig" genoemd en betreurde het, dat de crisis in Syrië het Iran moeilijk heeft gemaakt om zich te concentreren op het schaden van Israël. Meer recentelijk zei hij, dat Israël zich "nooit veilig zal voelen" omdat het "de Palestijnse natie onderdrukt".


Abdollahian's uitspraken werden op 18 oktober uitgezonden op Russia Today TV en werden vertaald door het Middle East Media Research Institute, MEMRI (Video: Arutz Sheva, alleen Engels)


_____________

ENGLISH

Senior Iranian official threatens to raze Israeli cities if Israel “carries out even the smallest mistake” against Iran

By: Arutz Sheva, Elad Benari, October 22, 2018


Senior Iranian official Hossein Amir-Abdollahian, a special assistant to the speaker of the Iranian parliament and a former Iranian deputy foreign minister, recently threatened that Iran would raze Tel Aviv and Haifa to the ground if Israel “carries out even the smallest mistake” against the Islamic Republic.

He accused Prime Minister Binyamin Netanyahu of employing childish and bombastic diplomatic tactics at the UN General Assembly and on TV, and said that Netanyahu and Israel have reached the end of the road. Abdollahian further said that Arab countries, including Saudi Arabia, will never unite, and that Iran, Iraq, and Turkey are the only reason the Arab nations can maintain their security. He called on the Arab countries to stop playing US President Donald Trump "the lunatic" and Netanyahu's games, and invited them to partner with "their real friends, like Iran”.

Iranian leaders consistently threaten Israel and call for it to be wiped off the map. Earlier this year, Abdollahian organized a festival, called the “International Hourglass Festival”, celebrating what he called the “imminent collapse of the “Zionist regime of Israel”.

Many of the verbal attacks on Israel come from Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei. In June, Khamenei launched a Twitter tirade against Israel, saying that “the Zionist regime will perish in the not-so-far future”. Earlier that month he called Israel “a malignant cancerous tumor in the West Asian region that has to be removed and eradicated”. Khamenei also attacked Prime Minister Binyamin Netanyahu recently and branded him a “child killer”.

Even Iranian President Hassan Rouhani, who has been touted by some as a “moderate” leader, has threatened Israel. Rouhani has in the past called Israel “illegitimate” and lamented that the crisis in Syria has made it difficult for Iran to focus on harming Israel. More recently, he said that Israel “can never feel safe” because it is “oppressing the Palestinian nation”.


Abdollahian's remarks aired on Russia Today TV on October 18 and were translated by the Middle East Media Research Institute, MEMRI (Video: Arutz Sheva)