22 oktober 2018

​IDF onthult weer een observatiepost van Hezbollah - IDF uncovers another Hezbollah's observation post

Libanese mannen, waarvan de IDF zegt dat ze lid zijn van de terroristische groep Hezbollah, observeren Israël vanuit een observatiepost bij de grens, zoals te zien is in de beelden die het leger op 22 oktober 2018 heeft vrijgegeven (Foto: Israel Defense Forces) - Lebanese men, whom the IDF says are members of the Hezbollah terrorist group, peer into Israel from an observation post near the border, as seen in images released by the military on October 22, 2018 (Photo: Israel Defense Forces)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Onder het mom van een fictieve ‘groene’ organisatie, bewegen bewapende Hezbollah leden zich langs het grenshek, houden ze Israël in de gaten en vormen ze een militaire infrastructuur; de functionaris van IDF Northern Command onthult weer een observatiepost: “dit is een schending van de VN-resolutie. Ze denken dat we niets in de gaten hebben”

Bron: YnetNEWS, Yoav Zitun, 22 oktober 2018


“Hezbollah blijft zijn aanwezigheid aan de grens tussen Israël en Libanon verdiepen: IDF heeft recent weer een observatiepost van Hezbollah ontdekt, de zesde in de afgelopen paar jaar”, zei een hoge functionaris van IDF Northern Command, vandaag.

Hezbollah gebruikt de verkregen informatie voor militaire doeleinden. Volgens de IDF bewegen Hezbollah leden zich langs het grenshek, observeren ze Israël en vormen ze een militaire infrastructuur - dit alles onder het mom van een fictieve, ‘groene’ organisatie.

Een kaart met de geschatte locaties van zes observatieposten langs de Israëlisch-Libanese grens die behoren tot de groep 'Green Without Borders', waarvan Israël denkt dat het een front is voor de terroristische groep Hezbollah (Afbeelding: Israel Defense Forces)


Vergeleken met de vijf observatieposten die IDF vorige jaren blootlegde, is deze post in het dorp Al-Adisa tegenover Kibbutz Misgav Am-too blijkbaar gebruikt voor het verzamelen van informatie door het observeren en vastleggen van IDF-activiteiten in de regio.

Hezbollah heeft dit netwerk van observatieposten opgezet onder het mom van een particuliere organisatie genaamd ‘Green Without Borders’, een door Hezbollah gefinancierde organisatie die zich bezighoudt met landbouw en milieubescherming. Daarnaast is de organisatie bezig om gewapende mogendheden te vestigen in sjiitische dorpen in het Zuiden van Libanon.

De IDF verduidelijkte dat het onthullen van deze observatiepost, de activiteit van Hezbollah in het gebied danig verstoort en belemmert.

 

Libanese mannen, waarvan de IDF zegt dat ze lid zijn van de terroristische groep Hezbollah, turen Israël binnen vanuit een observatiepost bij de grens, zoals te zien is in de beelden die het leger op 22 oktober 2018 heeft vrijgelaten (Foto: Israel Defense Forces)"We uitten onze bezorgdheid over deze posten aan de VN, maar Hezbollah maakte het moeilijk voor VN-inspecteurs om hun werk te doen en de posten te onderzoeken, bewerend dat het een privégebied is. Dit is een flagrante, dagelijkse schending van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad 1701, die een gewapende militaire aanwezigheid ten Zuiden van de Litani rivier verbiedt, met uitzondering van het Libanese leger en de Interim Force van de Verenigde Naties in Libanon (UNIFIL). Dit zijn geen bosbeschermers of ornithologen. De organisatie blijft troepen bij de grens inzetten en denkt dat Israël zich niet bewust is van deze activiteit", legde de eenheid van de IDF-woordvoerder uit.

De observatiepost van Hezbollah werd onthuld door de Libanese claims van vorig jaar, die beweerden dat Israël tijdens werkzaamheden aan het grenshek, Libanees grondgebied infiltreerde. De IDF ontkende deze aantijgingen ten zeerste en nodigde zelfs twee maanden geleden, buitenlandse en Israëlische journalisten uit op een locatie aan de grens bij Rosh Hanikra, waar bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd.

"De IDF houdt regelmatig toezicht op de activiteit van Hezbollah, zoals onlangs is aangetoond, en was zich bewust van deze operatie en van andere activiteiten", benadrukte het leger.

In het kader van deze discrepanties kan een opzettelijke of spontane botsing tussen de partijen, de activiteiten van de organisatie bij het grenshek en de verschillende locaties die nog steeds in het geding zijn, een bredere militaire confrontatie tussen Hezbollah en Israël teweegbrengen, 12 jaar na de Tweede Libanonoorlog.

____________

ENGLISH

Under the guise of a fictitious green organization, armed Hezbollah men move along the fence, patrol Israel and form military infrastructure; IDF Northern Command's official reveals another observation post: "this is a violation of the UN resolution. They think we're oblivious"

By: YnetNEWS, Yoav Zitun, October 22, 2018


Hezbollah continues to deepen its presence along the Israel-Lebanon border: IDF recently uncovered another Hezbollah observation post, the sixth in number in the past couple of years, a senior Northern Command official said Monday.

The organization uses these posts for military purposes. According to the IDF, Hezbollah members move along the fence, patrol Israel and form military infrastructure—all this in the guise of a fictitious green organization.


A map showing the approximate locations of six observation posts along the Israeli-Lebanese border belonging to the ‘Green Without Borders’ group, which Israel believes is a front for the Hezbollah terrorist group (Image: Israel Defense Forces)


Similar to the five observation posts IDF uncovered last year, this post—located in Al-Adisa village opposite Kibbutz Misgav Am—too is apparently used for intelligence gathering through observing and capturing IDF activity in the region.

Hezbollah has set up this network of observation posts under the guise of a civilian organization called Green Without Borders, a Hezbollah-funded organization's that promotes agriculture and environmental protection. In addition, the organization is establishing its military capabilities in Shiite villages located in southern Lebanon.

The IDF clarified that revealing this position disrupts and hinders the organization's activity in the area.


Lebanese men, whom the IDF says are members of the Hezbollah terrorist group, peer into Israel from an observation post near the border, as seen in images released by the military on October 22, 2018 (Photo: Israel Defense Forces)"We voiced our concern over these posts to the UN, but Hezbollah made it difficult for UN inspectors to do their job and examine the posts, claiming it is a private area. This is a blatant, daily violation of the UN Security Council resolutions 1701, which prohibits any armed military presence south of the Litani river except for the Lebanese army and the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). These are not forest keepers or ornithologists. The organization continues to deploy forces near the border and thinks that Israel is oblivious to this activity", the IDF Spokesperson's Unit explained.

Hezbollah's post was exposed on the backdrop of Lebanese claims last year that Israel infiltrated Lebanese territory during IDF work on the border fence. The IDF strongly denied these allegations and even invited foreign and Israeli journalists, two months ago, to a location on the border near Rosh Hanikra, where construction work is being done.

"The IDF regularly monitors Hezbollah's activity, as shown recently, and is aware of this operation and of other activities as well", the army stressed.

In the context of these discrepancies, a deliberate or spontaneous clash between the parties, the organization's activities near the border fence and the various locations still in dispute—could trigger a wider military confrontation between Hezbollah and Israel, 12 years after the Second Lebanon War.