24 oktober 2018

​Belgische vakbondsbaas zegt dat Israël, Palestijnse kinderen vermoordt voor hun organen - Belgian trade union boss says Israel kills Palestinian kids for their organs

Robrecht Vanderbeeken (Screenshot: YouTube via JTA) - Robrecht Vanderbeeken (Screenshot: YouTube via JTA)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Naar aanleiding van een klacht, linkse nieuwssite ‘past het artikel aan’, waarin wordt beweerd dat Israël organen van Palestijnen gebruikt die door soldaten zijn gedood. De redactie heeft dit deel verwijderd omdat er 'geen aanwijsbaar incident is'

Bron: JTA, 19 oktober 2018


Een universitair docent en senior executive van één van de belangrijkste vakbonden in België schreef, dat Israël Palestijnen vergiftigt en hun kinderen voor hun organen vermoordt.

Robrecht Vanderbeeken is de culturele secretaris van de vakbond ACOD en een wetenschapsfilosoof verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn column die herhaaldelijk de door Israël fel afgewezen beschuldigingen weergeeft, werd in augustus gepubliceerd op de linkse nieuwssite De Wereld Morgen.

Deze week ontving het Interfederal Centre for Equal Opportunities, of UNIA, de landelijke waakhond wat betreft racisme, een klacht van Wilfried Van Hoof, een lezer die de tekst antisemitisch vond, tegen Vanderbeeken vanwege zijn beweringen, meldt het tijdschrift Joods Actueel, afgelopen donderdag.

Vanderbeeken schreef: “De bevolking van Gaza, op de grens met Israël en Egypte, wordt uitgehongerd, vergiftigd en kinderen worden gekidnapt en vermoord voor hun organen".

Naar aanleiding van de klacht heeft De Wereld Morgen afgelopen donderdag het gedeelte over het stelen van organen verwijderd, maar de bewering over vergiftiging en de dood door uithongering gehandhaafd.

De Wereld Morgen publiceerde een correctie van 377 woorden met de naam "update", waarin werd uitgelegd waarom de beschuldiging met betrekking tot orgaandiefstal was verwijderd. In de correctie beschuldigt de nieuwssite, Israël echter wel van het 'vermoorden' en 'ontvoeren' van Palestijnse kinderen. De krant beschuldigt Israël tevens van andere acties die de nieuwssite omschrijft als “oorlogsmisdaden”.

Het zei ook, dat Israël organen gebruikt die afkomstig zijn van Palestijnen, die door Israëlische soldaten zijn gedood, maar de redacteuren en columnist besloten "geen causaliteit te suggereren tussen de ontvoering en moord op kinderen door het Israëlische bezettingsleger en het verwijderen van organen voor transplantaties”.

Israël houdt vol dat het niet willekeurig Palestijnen of andere bevolkingsgroepen doodt en dat het eventuele schendingen van het internationale recht door zijn troepen bestraft. Op de vraag naar bewijzen dat Israël Palestijnen vergiftigt, wijzen aanstichters van de beschuldiging vaak op pesticiden, die in Joodse dorpen worden gebruikt, of voedsel dat is bedorven tegen de tijd dat het de markten en eettafels in Gaza bereikt.

In 2009 leidde het Zweedse dagblad Aftonbladet tot een boze reactie van Israëlische functionarissen en Joodse leiders met de publicatie van een niet-geverifieerd verslag, dat Israëlische troepen de organen van in hechtenis gestorven Palestijnen, verzamelden. Israël wees deze beschuldiging rigorous van de hand.

______________

ENGLISH    

Following a complaint, left-wing news site issues ‘update’ claiming Israel uses organs from Palestinians its forces killed but the editors decided ‘not to suggest a causality’

By: JTA, October 19, 2018


A university lecturer and senior executive of one of Belgium’s main trade unions wrote that Israel poisons Palestinians and kills their children for their organs.

Robrecht Vanderbeeken is the cultural secretary of the ACOD trade union and a philosophy of science scholar affiliated with the Vrije Universiteit Brussel. His column repeating charges vehemently rejected by Israel was published in August on the left-wing news site De Wereld Morgen.

This week, the Interfederal Centre for Equal Opportunities, or UNIA, a state watchdog on racism, received a complaint against Vanderbeeken for his claims by Wilfried Van Hoof, a reader who found the text anti-Semitic, the Joods Actueel Jewish magazine reported Thursday.

The population of Gaza, which has a border with Israel and Egypt, is being “starved to death, poisoned and children are kidnapped and murdered for their organs", Vanderbeeken wrote.

Following the complaint, De Wereld Morgen on Thursday removed the part about stealing organs but kept in place the claim about poisoning and death by starvation.

The paper published a 377-word correction titled “update” explaining why it had removed the accusation referring to organ theft. In the correction, the news site accuses Israel of “murdering” and “kidnapping” Palestinian children, among other actions the paper defined as war crimes.

It also said Israel uses organs belonging to Palestinians its forces killed, but the editors and columnist decided “not to suggest a causality between the kidnapping and murder of children by the Israeli occupation army and the removal of organs for transplants".

Israel maintains it does not arbitrarily kill Palestinians or any other population group and that it punishes violations of international law by its troops. When asked for evidence that Israel poisons Palestinians, purveyors of the accusation often point to pesticides sprayed in Jewish settlements, or food that is spoiled by the time it reaches markets and tables in Gaza.

In 2009, the Swedish daily Aftonbladet sparked an angry reaction from Israeli officials and Jewish leaders with the publication of an unverified account that Israeli troops harvested organs from Palestinians who died in custody. Israel squarely denied the accusation.