24 oktober 2018

"We zullen het Jordaanse besluit niet accepteren" - "We will not accept the Jordanian declaration"

Tzipi Hotovely (Foto: Arutz Sheva) - Tzipi Hotovely (Photo: Arutz Sheva)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken zegt, dat Israël niet opgeeft wat betreft het onderhouden van erfpacht binnen het vredesverdrag, nadat Jordanië weigert de huur te verlengen

Bron: Arutz Sheva, Shimon Cohen, 23 oktober 2018


Plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Hotovely, reageerde op de weigering van de Jordaanse koning Abdullah, om de landbouwregio's van Arava en Naharayim te blijven verhuren aan Israël, zoals uiteengezet in de bijlage bij het vredesakkoord.

In een interview met Arutz Sheva verklaarde Hotovely het motief achter de weigering: "We kennen de achtergrond van de beslissing, de eis komt van negentig Jordaanse parlementsleden die in hun rechten wilden staan in het vredesakkoord met ons”.

"Dit is het bewijs van Abdullah's zwakte ten opzichte van de interne Jordaanse druk. Hij heeft zware binnenlandse problemen, maar we zullen de Israëlische belangen moeten behouden. Er is een vredesovereenkomst die veel samenwerking biedt binnen de strijd van de Arabische wereld tegen de Iraanse vijand. We moeten ook rekening houden met de aanzienlijke interne economische problemen die Jordanië moet oplossen, inclusief de waterproblematiek, en in het algemeen is het Jordaanse belang groter in het hebben van een goede relatie met Israël, dan het Israëlisch belang”.

Ondanks dit alles, was de Plaatsvervangend minister terughoudend toen haar werd gevraagd of dit betekent, dat Israël niet tevreden zal zijn met discussies en gesprekken met de Jordaniërs, en dat er zelfs sprake kan zijn van dreiging wat de Jordaanse belangen betreft of het in ieder geval ter tafel brengen van de Jordaanse belangen. Hotovely merkte op: "Op dit moment is geheel onduidelijk wat er gaat gebeuren, dus ben ik niet in staat om er publiekelijk over te praten. Premier Netanyahu heeft met de Jordaanse ambassadeur en relevante functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken overlegd. Ik ben op de hoogte, maar kan het niet met het publiek delen wat we precies gaan doen. Maar we kunnen wel toezeggen, dat we de Jordaanse beslissing niet zondemeer zullen accepteren. We zullen ernaar streven om de situatie te houden zoals ze altijd is geweest. Er zal onderling overleg plaatsvinden, en overleg met de Jordaniërs”.

Wat betreft de mogelijkheid van een eventueel Israëlische tegenaanbod waardoor de koning een verantwoorde, andere visie kan hanteren, zei Hotovely: "Ik denk niet dat het meningsverschil een kwestie van een tegenaanbod is. Het is in het belang van beide partijen om het vredesakkoord te behouden en er hangt een prijskaartje aan het besluit van de Jordaanse partij, om niet te handelen in de geest van de overeenkomst, en om iets te doen dat onaanvaardbaar is. Het is daarom de moeite waard om de komende twee weken af te wachten, waarin de besprekingen zullen plaatsvinden”.

Heeft de Israëlische regering gefaald? Het was bekend dat deze dag zou komen en dat de regering dus voorbereid had moeten zijn. Hotovely is het niet eens met de vraagstelling: "We hebben niet tot op het laatste moment gewacht, het onderwerp is bekend bij de premier en er vinden besprekingen plaats binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik zeg alleen, dat de situatie gevoelig ligt, en dat we onze opties open houden. We laten de zaak over aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Veiligheidsraad en de premier”.

_____________

ENGLISH    

Deputy Foreign Minister says Israel not giving up on maintaining land lease from peace treaty after Jordan refuses to renew lease

By: Arutz Sheva, Shimon Cohen, October 23, 2018


Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely responded to Jordanian King Abdullah's refusal to continue leasing the agricultural regions of the Arava and Naharayim to Israel as set out in the appendix to the peace agreement.

In an interview with Arutz Sheva, Hotovely explained the motive behind the move: "We know the background to the decision, Ninety Jordanian MPs demanded this and wanted to insist on their rights under the peace agreement with us”.

"This is evidence of Abdullah's weakness vis-a-vis the internal Jordanian pressure. He is in deep domestic distress, but we will have to preserve the Israeli interest. There is a peace agreement that includes a lot of cooperation in a space that meets the Arab world's struggle against the Iranian enemy, We must also remember the considerable economic problems that Jordan needs to have addressed, including the water issue, and in general the Jordanian interest is greater than the Israeli one without spoiling the relationship”.

Despite all this, the deputy minister was cautious when asked if it means that Israel will not be satisfied with discussions and talks with the Jordanians, but will even threaten or place Jordanian interests at the table. Hotovely noted that "at this moment, there is a total blackout on our ability to talk about it publicly. Prime Minister Netanyahu consulted the Jordanian ambassador and relevant officials at the Foreign Ministry. I am up to date but can not share with the public the direction where things will go, but we can say that we will not accept the Jordanian declaration as it is. We will strive to change when our favorite is to restore the situation as it has been throughout the years. There will be consultations within Israel as well as with the Jordanians”.

As for the possibility of Israeli compensation that may allow the king to soften his position, Hotovely said: "I do not think that the discourse is now a discourse of compensation. It is in both sides' interest to preserve the peace agreement and there is a price for the Jordanian side's decision not to act in the spirit of the agreement and to do something that is unacceptable. It is worth waiting for the next two weeks in which the discussions will take place”.

Has the Israeli government failed failed? It was known that this day would come and there was a need to prepare for it. Hotovely does not accept the very question: "We have not waited for the last minute, the subject is known to the prime minister, and the discussions are taking place within the Foreign Ministry. I am saying that the issue is sensitive now, and we do not want to lose our options. We are leaving the matter to the Foreign Ministry, the National Security Council, and the Prime Minister's office”.