25 oktober 2018

​Liberman verwerpt Russische 'beperkingen' op Israëlische aanvallen in Syrië - Liberman rejects Russian ‘restrictions’ on Israeli strikes in Syria

Satellietfoto vrijgegeven door ImageSat International op 24 oktober 2018, waarvan wordt gezegd dat ze een site tonen in de buurt van de noordwestelijke Syrische stad Masyaf, waar Russisch geproduceerde S-300 luchtverdedigingssystemen zijn gestationeerd (ImageSat International) - Satellite photo released by ImageSat International on October 24, 2018, which are said to show a site near the northwestern Syrian city of Masyaf where Russian-made S-300 air defense systems were deployed (ImageSat International)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Minister van Defensie zegt dat Jeruzalem de eisen van Moskou om extra te waarschuwen, voorafgaand aan aanvallen op Iraanse en Iran-gerelateerde doelen, niet zal accepteren

Bron: TOI STAFF, Alexander Fulbright, 25 oktober 2018


Minister van Defensie Avigdor Liberman verwierp vandaag de eisen van Moskou, dat Israël het Russische leger moet waarschuwen, voorafgaand aan het uitvoeren van luchtaanvallen in Syrië.

"We zullen geen enkele beperking aanvaarden met betrekking tot onze vrijheid van functioneren, en als het gaat om nationale veiligheid, zullen we actie ondernemen", zei Liberman in een interview met Army Radio. Hij gaf aan, dat Israël meer luchtaanvallen in Syrië heeft uitgevoerd dan door buitenlandse media is gerapporteerd. "Omdat de media niet over onze luchtaanvallen in Syrië hebben gerapporteerd, betekent niet dat er geen aanvallen hebben plaatsgevonden", zei Liberman. "Ik denk niet dat het onze plicht is om te rapporteren wat het leger gaat doen. Een leger handelt”.

Woensdag meldde Hadashot nieuws, dat Rusland probeerde de voorwaarden van de Israëlische militaire operaties in Syrië te resetten en het bestaande coördinatiesysteem van Jeruzalem en Moskou te herzien. Rusland dringt erop aan, dat het waarschuwingen voorafgaand aan Israëlische aanvallen krijgt, meldde het tv-netwerk, hoewel het bericht niet spreekt over hoever van tevoren. Israël informeert Rusland meestal enkele minuten voor een luchtaanval. Een dergelijke eis zou de bewegingsvrijheid van Israël in Syrië waarschijnlijk beperken, waarbij het bericht opmerkt, dat het Israëlische jets in gevaar zou kunnen brengen en het Iran meer tijd zou kunnen geven om het materiële doelwit te verbergen. Een hoge diplomatieke bron die in het bericht wordt geciteerd, zei dat de eis in de praktijk onaanvaardbaar was en dat Israël er niet mee akkoord moet gaan.

De Russische eis komt een maand nadat Moskou had aangekondigd, dat het Syrië zou voorzien van het S-300 luchtverdedigingssysteem, nadat één van zijn militaire vliegtuigen tijdens een Israëlische aanval in het land door een Syrische raket was neergehaald. Moskou heeft Israël de schuld gegeven voor het incident, waarbij 15 Russische militairen werden gedood, en zei dat een Israëlische jet het Russische vliegtuig als dekking had gebruikt - een aanklacht die door Israël werd afgewezen.

Woensdag publiceerde een organisatie die satellietfoto’s maakt, ImageSat International, foto's van vier S-300-batterijen op een nieuw aangelegde locatie in de buurt van de noordwestelijke Syrische stad Masyaf, waar Israël naar verluidt aanvallen heeft uitgevoerd op doelen, die verbonden zouden zijn met het chemische wapenprogramma van Syrië.

ImageSat International zei, dat de S-300's niet operationeel leken te zijn en het was onduidelijk of de systemen werden bemand door Russen of Syriërs. Het merkte ook op dat de site 1,3 kilometer verwijderd was van een Russische S-400 luchtafweerbatterij, dat wordt beschouwd als één van de meest geavanceerde luchtverdedigingssystemen ter wereld, en dat het type constructie dat zichtbaar was, consistent is met de plaatsing van raket lanceerinstallaties. De S-400-batterijen worden verondersteld uitsluitend door Russen te worden bemand om de belangen van Moskou in het land te beschermen.

Israëlische leiders hebben gezworen door te gaan met het uitvoeren van aanvallen op Syrië temidden van de spanningen met Rusland over het neergestorte Russische militaire verkenningsvliegtuig, hoewel sinds het incident van 17 september geen luchtaanvallen meer door Israël zijn uitgevoerd.

De Israëlische Luchtmacht heeft de afgelopen jaren honderden aanvallen in Syrië uitgevoerd op doelen die verband houden met Iran en zijn Libanese factie Hezbollah, die beiden volgens Israël werken aan de vestiging van een militaire aanwezigheid, die de Joodse staat zou kunnen bedreigen.

Net als Rusland, vechten zowel Iran als Hezbollah namens het regime van de Syrische president Bashar Assad in de Syrische burgeroorlog.

_____________

ENGLISH    

Defense minister says Jerusalem ‘will not accept’ Moscow’s demands for additional warnings ahead of raids on Iranian and Iran-linked targets

By: TOI STAFF, Alexander Fulbright, October 25, 2018


Defense Minister Avigdor Liberman on Thursday rejected reported demands by Moscow that Israel give the Russian military additional warning before carrying out airstrikes in Syria.

“We will not accept any restrictions on our freedom of operation, and when it comes to national security, we will take action”, Liberman told Army Radio in an interview. He indicated that Israel has carried out more airstrikes in Syria than have been attributed to it by foreign media. “Just because the media did not report on Syria strikes does not mean there were none”, Liberman said. “I don’t think it’s our duty to report what the army must do. An army needs to act”.

On Wednesday, Hadashot news reported that Russia was seeking to reset the terms of Israeli military operations in Syria and overhaul the existing Jerusalem-Moscow coordination system. Russia is insisting it receive further advance warning of Israeli strikes, the TV network said, though the report did not say how much. Israel usually informs Russia minutes before an airstrike. Such a demand would likely limit Israel’s freedom of maneuver in Syria, with the report noting it could endanger Israeli aircraft and allow Iranian operatives more time to hide materiel being targeted. A senior diplomatic source quoted in the report said the demand was unacceptable operationally and that Israel must not acquiesce to it.

The reported Russian demand comes a month after Moscow announced it would supply Syria with the S-300 air defense system, after one of its military planes was downed by a Syrian missile during an Israeli strike in the country. Moscow has blamed Israel for the incident, in which 15 Russian servicemen were killed, saying an Israeli jet had used the Russian plane as cover — a charge denied by Israel.

On Wednesday, a satellite imaging company published photos it said show four S-300 batteries deployed at a newly constructed site near the northwestern Syrian city of Masyaf, where Israel has reportedly carried out raids on targets allegedly tied to Syria’s chemical weapons program.

ImageSat International said the S-300s did not appear to be operational and it was unclear whether the systems were being manned by Russians or Syrians. It also noted the site was 1.3 kilometers from a Russian S-400 anti-aircraft battery, which is considered to be one of the most advanced air defense systems in the world, and that the type of construction being seen was consistent with the placement of missile launchers. The S-400 batteries are thought to be manned solely by Russians to protect Moscow’s interests in the country.

Israeli leaders have vowed to continue carrying out strikes in Syria amid tensions with Russia over the downing of the Russian military reconnaissance plane, though no airstrikes have been attributed to Israel since the September 17 incident.

The Israeli Air Force has carried out hundreds of strikes in Syria in recent years against targets linked to Iran and its Lebanese proxy Hezbollah, who Israel says are working to establish a military presence there that could threaten the Jewish state.

Like Russia, both Iran and Hezbollah are fighting on behalf of Syrian President Bashar Assad’s regime in the Syrian civil war.