26 oktober 2018

Mediator Egypte bereikt 'afspraken' tussen Israël en Hamas - Egypt brokers ‘understandings’ between Israel and Hamas

IDF tank in de buurt van de grens met Gaza (Foto: Flash 90) - IDF tank near Gaza border (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Afspraken houden in, dat er een volledige stopzetting van geweld, inclusief terreurballonnen en wekelijkse grensrellen, komt in ruil voor versoepeling van de beperkingen in de Gazastrook

Bron: jns, Israel Hayom, 26 oktober 2018


Er zijn afspraken bereikt tussen Israël en gewapende Palestijnse groepen in de Gazastrook. De informatie kwam van bronnen die op de hoogte zijn van de Egyptische bemiddelingsinspanningen in de enclave, meldde de in Londen gevestigde Al-Hayat-krant vandaag.

De afspraken houden een volledige stopzetting van geweld in, waaronder terreurballonnen en wekelijkse grensrellen, in ruil voor een versoepeling van de beperkingen die aan Gaza zijn opgelegd.

Volgens de berichtgeving, meldde Egypte dat alle partijen moeten voorkomen dat de situatie escaleert, en benadrukte dat de afspraken geen staakt-het-vuren inhoudt en dat de Palestijnen niet verplicht zijn hun demonstraties langs de grens te beëindigen. De afspraken die zijn gemaakt houden in, dat de gewelddadigheden stoppen, zoals de pogingen om de grens te overschrijden, het gooien van stenen en vuurbommen naar Israëlische soldaten en het lanceren van brandbommen naar Israël.

Volgens het bericht heeft Israël in ruil daarvoor beloofd de visserijzone voor de kust van Gaza uit te breiden, de aanvoer van brandstof naar Gaza toe te laten en extra elektriciteit te leveren aan de inwoners van Gaza.

Abbas Kamal, het hoofd van de Egyptische inlichtingendienst die de bemiddelingsinspanningen heeft gedirigeerd, zal de ontwikkeling naar alle waarschijnlijkheid binnenkort aankondigen, meldde Al-Hayat. Het bericht meldde ook, dat zowel Hamas, die de Gazastrook regeert, als de Palestijnse islamitische Jihad de voorwaarden van het Egyptische voorstel hebben aanvaard.

Egyptische functionarissen presenteerden het plan ook aan leiders van de Palestijnse Autoriteit, die zich verzetten tegen elke overeenkomst die de PA uitsluit. PA president Mahmoud Abbas gaat akkoord met de deal tussen Hamas en Israël, op voorwaarde dat er opnieuw een poging wordt gedaan tot verzoening van de inter-Palestijnse relaties en dat de PA weer de enige partij in Gaza wordt, die gaat over afspraken en overeenkomsten met Israël.

De leiders van de PA zullen naar verwachting a.s. zondag in Ramallah bijeenkomen, om te besluiten of ze de banden met Gaza volledig zullen verbreken, wat de situatie zou verergeren en waarschijnlijk de handhaving van een mogelijk staakt-het-vuren bijzonder moeilijk maakt.

Afgelopen woensdag beloofde premier Benjamin Netanyahu om permanent Israëlische strijdkrachten op de Westelijke Jordaanoever te houden, zeggende dat als er geen Israëlische troepen aanwezig zouden zijn, Abbas binnen twee minuten "door Hamas onder de voet zou worden gelopen".

Netanyahu zei tegen de Algemene Vergadering van de Joodse Federaties van Noord-Amerika in Tel Aviv, dat Israël niet de luxe heeft om de fout te herhalen die het maakte in Gaza, waar Hamas de macht greep in een gewelddadige coup tegen Fatah in 2007, twee jaar nadat Israël zich volledig had teruggetrokken uit de kuststrook.

______________

ENGLISH    

Understandings call for complete cessation of violence, including incendiary balloons and weekly border riots, in exchange for easing of restrictions on Gaza Strip

By: jns, Israel Hayom, October 26, 2018


Understandings have been reached between Israel and armed Palestinian groups in the Gaza Strip, sources familiar with Egyptian mediation efforts in the enclave told the London-based Al-Hayat newspaper on Friday.

The understandings call for a complete cessation of violence, including incendiary balloons and weekly border riots, in exchange for an easing of the restrictions imposed on Gaza.

According to the report, Egypt issued a message that all sides must avoid escalating the situation, and stressed that the understandings do not constitute a cease-fire and the Palestinians are not required to cease their demonstrations along the border, only to stop the violent aspects such as  the attempts to breach the border, the throwing of rocks and firebombs at Israeli soldiers, and the launching of incendiary devices at Israel.

According to the report, in return, Israel has promised to expand the fishing zone off the Gazan coast, allow fuel to enter Gaza, and provide additional electricity to Gazans.

Abbas Kamal, the head of Egyptian intelligence who has spearheaded mediation efforts, is expected to announce the development soon, Al-Hayat reported. The report also said that both Hamas, which rules the Gaza Strip, and Palestinian Islamic Jihad have accepted the terms of the Egyptian proposal.

Egyptian officials also presented the plan to Palestinian Authority leaders, who have opposed any agreement that excludes the PA. PA President Mahmoud Abbas has conditioned his acceptance of such a deal on renewing and reimplementing inter-Palestinian reconciliation and the PA’s return to Gaza as the sole arbiter of understandings with Israel.

The PA leadership is expected to convene in Ramallah on Sunday to decide whether to sever ties with Gaza completely, which would exacerbate the situation and likely make a cease-fire more difficult to maintain.

On Wednesday, Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to maintain a permanent Israeli military force in the West Bank, saying that if not for the Israeli troops stationed there, Abbas would be “overrun in two minutes” by Hamas.

Addressing the General Assembly of the Jewish Federations of North America in Tel Aviv, Netanyahu said that Israel does not have the luxury of repeating the mistake it made in Gaza, where Hamas seized control in a violent coup against Fatah in 2007, two years after Israel withdrew entirely from the coastal strip.