27 oktober 2018

Kamervragen over Nederlandse stem Palestijns voorzitterschap G77 - Parliamentary questions about the Dutch voting for Palestinian presidency G77

(Foto: CIDI) – (Photo: CIDI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Door middel van een resolutie heeft de Palestijnse delegatie extra bevoegdheden gekregen van de Verenigde Naties, om haar voorzitterschap van de ontwikkelingslandencoalitie G77 te kunnen vervullen

Bron: CIDI, 20 oktober 2018


Niet minder dan 146 landen stemden voor het Palestijnse voorzitterschap. Alleen Israël, de VS en Australië stemden tegen. Een zoveelste unilaterale stap van de Palestijnse Autoriteit om van de onderhandelingstafel weg te blijven en op eigen houtje soevereiniteit te krijgen.

Ook Nederland stemde voor, en daarmee ingaat tegen de principes van het Oslo-akkoord. De gedachtegang is sinds Oslo altijd geweest, dat een onafhankelijk Palestina gerealiseerd zal worden door onderhandelingen met Israël. Dit wordt echter mede door Nederland te grabbel gegooid die de eenzijdige stap van de PA steunt. Tegelijkertijd beweert de Nederlandse vertegenwoordiging binnen de VN dat de voorstem niet gezien moet worden als erkenning van een Palestijnse staat.

Verwarrend, aldus Kees van der Staaij (SGP), Thierry Baudet (FvD), Raymond de Roon (PVV) en Joël Voordewind (CU). Daarom hebben zij schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok. De Kamerleden willen weten hoe een niet-lidstaat voorzitter kan worden van een VN-orgaan zoals de G77. Daarnaast wordt in het kader van het feit dat Nederland de Palestijnse staat niet erkent, gevraagd aan minister Blok dat Nederland, voortaan tegen te stemmen bij VN-resoluties waar de suggestie gewekt wordt, dat een Palestijnse staat erkend wordt.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Baudet (FvD), De Roon (PVV) en Voordewind (CU) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77 (ingezonden 19 oktober 2018):

 1. Bent u bekend met het bericht: “Nederland stemt voor Palestijns voorzitterschap G77”
 2. Klopt het dat Nederland in VN-verband heeft ingestemd met een Palestijns voorzitterschap van de G77?
 3. Bent u ervan op de hoogte dat deze resolutie spreekt van een ‘Palestijnse Staat’?
 4. Hoe verhoudt deze tekst zich tot het feit dat Nederland de Palestijnse Staat niet formeel erkend heeft? Hoe is het mogelijk dat Nederland desalniettemin heeft ingestemd met deze resolutie?
 5. Hoe kan een niet-lidstaat voorzitter worden van een dergelijk VN-orgaan? Bestaan hier precedenten van?
 6. Bent u bereid voortaan tegen VN-resoluties te stemmen waarin de suggestie wordt gewekt, dat een Palestijnse staat erkend wordt?

____________

ENGLISH

By means of a resolution, the Palestinian delegation at the United Nations, has been given additional competences to fulfill its presidency of the developing countries coalition G77

By: CIDI, October 20, 2018


No fewer than 146 countries voted for the Palestinian presidency. Only Israel, the US and Australia voted against. Yet another unilateral move by the Palestinian Authority to stay away from the negotiating table and to gain sovereignty on its own.

The Netherlands too voted for, which means it acts against the principles of the Oslo agreement. The thought of Oslo has always has been, an independent Palestine will be realized through negotiations with Israel. This however, is also thrown away by the Netherlands that supports the unilateral step of the PA. At the same time, the Dutch delegation at the UN asserts that voting for, should not be seen as recognition of a Palestinian state.

Confusing, according to Kees van der Staaij (SGP), Thierry Baudet (FvD), Raymond de Roon (PVV) and Joël Voordewind (CU). That is why they presented written inquiries to Minister Stef Blok. The members of parliament want to know how a non-member state can become the chairman of a UN body such as the G77. In addition, in the scope of the fact that the Netherlands does not recognize the Palestinian state, Minister Blok is asked that the Netherlands in the future will vote against UN resolutions, suggesting that a Palestinian state is recognized.

Questions from the members Van der Staaij (SGP), Baudet (FvD), De Roon (PVV) and Voordewind (CU)  to the Minister of Foreign Affairs about the Dutch agreement with a Palestinian G77 presidency (submitted on 19 October 2018):

 1. Are you familiair with the report: "The Netherlands votes for Palestinian chairmanship G77"
 2. Is it true that the Netherlands on a Un level has agreed to a Palestinian presidency of the G77?
 3. Do you have the knowledge that this resolution speaks of a 'Palestinian State'?
 4. How does this text relate to the fact that the Netherlands has not formally recognized the Palestinian State? How is it possible that nevertheless the Netherlands agreed with this resolution?
 5. How can a non-member state become the chairman of such a UN body? Do precedents exist of this.
 6. Are you prepared to vote in the future against UN resolutions, suggesting that a Palestinian state is recognized?