28 oktober 2018

Ontmoet de sluwe christelijke groep die probeert om je tegen Israël te keren - Meet the devious christian group working to turn you against Israel

Christ at the Checkpoint, CATC (Foto: PalestineHoME) – Christ at the Checkpoint, CATC (Photo: PalestineHoME)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Evangelische christenen zijn één van de grootste aanhangers van Israël in de Verenigde Staten. Er is echter een beweging die probeert om deze christenen tegen Israël op te zetten, en die beweging bestaat uit andere christenen

Bron: Jews News, 22 oktober 2018


Voor de eerste keer in zijn geschiedenis, organiseerde Christ at the Checkpoint (CATC) zijn tweejaarlijkse conferentie in de Verenigde Staten. Het evenement werd in 2010 in het leven geroepen door Palestijnse christelijke activisten in Bethlehem.

Dit jaar verzamelden christelijke leiders van over de hele wereld zich in Oklahoma City, om christelijke zionisten en Israëls 'bezetting' van het ‘Palestijnse land’ te veroordelen.

"Vanaf het begin waren  de christelijke zionisten het doel van CATC. En ze blijven het primaire doelwit”, zei Luke Moon, adjunct-directeur van het Philos Project, tegen CBN News.

"Dat gezegd hebbende, veel van de sprekers op de conferentie deden hun uiterste best om een onderscheid te maken tussen Joden en Zionisten. Voor hen is kritiek op het zionisme geen antisemitisme, maar zeker voor veel Joden is er geen onderscheid tussen Joods zijn en Zionistisch zijn. Deze sprekers zien zichzelf niet zozeer als antisemieten, maar als anti-zionisten. Ze geloven dat dit onderscheid hen de bescherming biedt die ze zoeken. Maar dat doet het niet”, zei hij.

Antisemitische sprekers?

Terwijl CATC zegt dat het "alle vormen van antisemitisme" verwerpt, zijn Joodse en christelijke leiders verontwaardigd over de gretigheid van de conferentie om sprekers uit te nodigen, die bekend staan om het promoten van antisemitische samenzweringstheorieën.

Eén van die sprekers is eerwaarde Dr. Stephen Sizer, een gepensioneerde priester van de Church of England die geconfronteerd werd met zware kritiek, na het ondersteunen van beweringen dat Israël achter de terreuraanslagen van 9/11 zat. In 2014 woonde hij een conferentie bij in Iran, die zich bezighield met het promoten van holocaust-ontkenningstheorieën, en juist dit jaar was hij aanwezig bij een pro-Hezbollah-rally in Londen.

Luke Moon zei dat hij "verrast" was om Sizer op de sprekerslijst te zien. "Ik bleef mezelf afvragen, zijn de organisatoren zo dwaas om zo'n negatieve schaduw over de conferentie te werpen. Het werd duidelijk dat het werk van Sizer in het vechten tegen het christelijk zionisme belangrijker was dan zijn antisemitisme”, zei hij.

____________

ENGLISH    

Evangelical Christians are some of Israel’s biggest supporters in the United States. However, there is a movement to turn evangelicals against Israel and it’s coming from other Christians

By: Jews News, October 22, 2018


For the first time in its history, Christ at the Checkpoint (CATC) hosted its bi-annual conference in the United States. The event was created by Palestinian Christian activists in Bethlehem in 2010.

This year, Christian leaders from around the world gathered in Oklahoma City, Oklahoma to condemn Christian Zionists and fight Israel’s 'occupation' of 'Palestinian land'.

“From the beginning the target of CATC has been Christian Zionists. This remains the primary target", Luke Moon, deputy director of the Philos Project, told CBN News.

“That being said, many of the speakers at the conference go out of their way to make a distinction between Jews and Zionists. For them criticizing Zionism is not anti-Semitism, but certainly for many Jews there is no distinction between being Jewish and being a Zionist. These speakers don’t see themselves as anti-Semites as much as they see themselves as anti-Zionists. They believe this distinction gives them the protection they seek. It doesn’t though", he said.

Anti-Semitic Speakers?

While CATC says it rejects “any forms of anti-Semitism", Jewish and Christian leaders are outraged by the conference’s eagerness to invite speakers known for promoting anti-Semitic conspiracy theories.

One of those speakers is Rev. Dr. Stephen Sizer, a retired priest from the Church of England who faced backlash after supporting claims that Israel was behind the 9/11 terror attacks.

In 2014, he attended a conference in Iran dedicated to promoting holocaust denial theories, and just this year, he attended a pro-Hezbollah rally in London.

Luke Moon said he was “surprised” to see Sizer on the speaker list.

“I kept asking myself, are the organizers so foolish to cast such a negative shadow over the conference. It became clear that Sizer’s work in fighting Christian Zionism was more important than his antisemitism", he said.