29 oktober 2018

Gazanen: bombardeer Tel Aviv na dood 'vogelvangers' - Gazans say Israel killed boys catching birds, so they want to bomb Tel Aviv​

(Afbeelding: Vroege Vogels) – (Image: Vroege Vogels)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het enige dat nodig is om een volgende ronde van geweld te ontketenen is een klein gerucht, hoe belachelijk of gemakkelijk te ontmaskeren het ook is

Bron: Israel Today, Ryan Jones, 29 oktober 2018


Daarom is het onwaarschijnlijk dat er een einde komt aan het Palestijns-Israëlische conflict, ongeacht hoe lucratief de 'Deal van de Eeuw' van president Donald Trump uit de VS blijkt te zijn.

En dat is wat er momenteel gebeurt in de Gazastrook, waar het nieuws van de dag is, dat Israëlische soldaten meedogenloos drie Palestijnse Arabische kinderen doodschoten die onschuldig vallen aan het zetten waren om vogels te vangen om hun hongerende families te voeden.

Dat klinkt absoluut afschuwelijk. Ongetwijfeld zou ieder van ons na een dergelijke gruweldaad gerechtigheid, zo niet wraak, eisen. Een massademonstratie in Gaza Stad riep daartoe op en drong er bij Hamas en de andere terreurgroepen die vanuit de kustenclave opereerden op aan, om 'Tel Aviv te bombarderen'. En, zoals de recente aanval met een Grad-raket op Be'er Sheva aantoonde, heeft Hamas de wapens om aan de wens van het volk te voldoen.

Het enige probleem is dat het verhaal dat de haat aanwakkert even betrouwbaar is als het verhaal van een jong meisje genaamd Goudlokje en haar ongelukkige ontmoeting met een familie van beren.

De realiteit is dat de drie Palestijnse 'kinderen' in feite jonge mannen waren, die ongetwijfeld in opdracht van oudere mannen handelden, en hoewel ze vallen zetten, waren die niet voor vogels. Tenzij 'vogels' een hip nieuw jargon is voor 'Israëlische soldaten'. In dat geval, ja, zetten ze vallen voor vogels.

Voor degenen onder ons die prijs stellen op een meer directe vorm van expressie: de drie Palestijnen in kwestie werden neergeschoten nadat een Israëlische soldaat hen ontdekte bij het plaatsen van explosieven langs het veiligheidshek van de Gazastrook. De reden hiervoor? Om Israëlische soldaten te doden. Dus, ja, eigenlijk was dit een daad van zelfverdediging.

En zo kwamen we bij een menigte die luidkeels riep "Het volk wil Tel Aviv bombarderen!" En "Habib bombardeer, bombardeer Tel Aviv".

Zolang een dergelijke opzettelijke onwetendheid de emoties van degenen die betrokken zijn bij dit conflict regeert, zal geen enkele overeenkomst, ongeacht hoe prominent de naam is, echte vrede brengen.

____________

ENGLISH    

All it takes is one little rumor, no matter how ludicrous or easily debunked, to set off another major round of violence 

By: Israel Today, Ryan Jones, October 29, 2018


This is why the Palestinian-Israeli conflict is unlikely to come to an end, regardless of how lucrative US President Donald Trump's "Deal of the Century" turns out to be.

That's what is currently happening in the Gaza Strip, where the news of the day is that Israeli soldiers callously shot and killed three Palestinian Arab children who were innocently setting traps to catch birds to feed their starving families.

That sounds absolutely horrible. No doubt any one of us would demand justice, if not vengeance, following such an atrocity. A mass demonstration in Gaza City called for as much when it urged Hamas and the other terror groups operating out of the coastal enclave to "bomb Tel Aviv." And, as the recent GRAD missile strike on Beersheva demonstrated, Hamas has the weaponry to fulfill the people's wish.

The only problem is that the story fueling this fire is about as reliable as the tale of a young girl named Goldilocks and her unfortunate encounter with a family of bears.

The reality is that the three Palestinian "children" were in fact young men, no doubt doing the bidding of older men, and while they were setting traps, they weren't for birds. Unless "birds" is some hip new slang for "Israeli soldiers." In that case, yes, they were setting traps for birds.

For those of us who appreciate a more direct form of expression, the three Palestinians in question were shot after Israeli soldier discovered them planting explosives along the Gaza security fence. The reason for doing so? To kill Israeli soldiers. So, yeah, basically this was an act of self defense.

And that's how we got to a mob chanting "The people want to bomb Tel Aviv!"

So long as such willful ignorance rules the emotions of those involved in this conflict, no deal, regardless of its prominence of name, is going to bring genuine peace.