30 oktober 2018

PLO trekt zich terug uit alle overeenkomsten met Israël - PLO pulls out of all agreements ‎with Israel

Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit (Foto: AFP) - Palestinian Authority President Mahmoud Abbas (Photo: AFP) ‎


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Centrale Raad van de Palestine Liberation Organization schort de erkenning van de Staat Israël op, totdat Israël een onafhankelijke Palestijnse Staat erkent, en bevriest alle banden op gebied van veiligheid en economie • Beslissing is niet bindend, maar PA-president Abbas zegt dat hij geneigd is om het officieel te maken

Bron: Israel Hayom Staff, 30 oktober 2018


De Centrale Raad van de Palestine Liberation Organization verklaarde, dat het de erkenning van de Staat Israël opschort totdat Israël ermee instemt een onafhankelijke Palestijnse Staat te erkennen, volgens de grenzen van 1967 en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, meldde Ramallah's persagentschap Wafa afgelopen maandag. De raad besloot verder om alle veiligheids- en economische banden met Israël op te schorten, zoals deze zijn uiteengezet in het Economisch Protocol van Parijs uit 1994.

Het besluit, aangekondigd na een tweedaagse bijeenkomst in Ramallah, is declaratief en niet bindend, aldus de berichtgeving. Verder meldt het persagentschap, dat de PLO in wezen wil stoppen met de naleving van het Oslo-akkoord van 1993, waarop het Israëlisch-Palestijnse vredesproces is gebaseerd. President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit moet het besluit van de raad bekrachtigen, voordat de PA zich daadwerkelijk kan terugtrekken uit de Oslo-akkoorden.

"In het licht van de voortdurende ontkenning van Israël van de ondertekende overeenkomsten, besluit de PLO-Centrale Raad hierbij dat, ter bevestiging van zijn eerdere besluit en overwegende dat de overgangsfase niet langer bestaat, de verplichtingen van de PLO en de Palestijnse Autoriteit zoals vermeld in de overeenkomsten met de bezetter, worden beëindigd. Verder wordt de erkenning van de Staat Israël opgeschort totdat Israël de Staat Palestina erkent volgens de vastgelegde grenzen op 4 juni 1967, met Oost-Jeruzalem als haar hoofdstad. Daarnaast wordt alle coordinate op het gebied van veiligheid in welke vorm dan ook wordt stopgezet en er wordt afstand genomen van Israël op economisch gebied op grond van het feit, dat de overgangsfase inclusief de Parijse Economische Protocols niet meer bestaat”, zei de PLO in een verklaring aangehaald door Arabische media.

De Centrale Raad voerde verder aan, dat de Trump-regering "een partner is van de regering van de Israëlische bezetter en een deel van het probleem is, niet de oplossing", en prees de inspanningen van Abbas “in het standvastig afwijzen van de zogenaamde 'Deal of the Century’, voorgesteld door de Amerikaanse president Donald Trump, en het met alle mogelijke middelen te confronteren”.

Volgens de berichtgeving, was Abbas geneigd om het besluit van de raad te steunen, zeggend dat "de tijd is gekomen om eerdere resoluties van de raad om te zetten in acties”. Hij riep de Palestijnen op zich te verenigen achter de PLO als de "enige legitieme vertegenwoordiger" van het Palestijnse volk.

De centrale raad van de PLO verklaarde verder dat het Hamas, de islamitische terreurgroep die de Fatah-regering van Abbas in de Gazastrook verdrong tijdens een militaire coup in 2007, verantwoordelijk acht voor de langdurige mislukking van de bemiddeling door Egypte tussen de rivaliserende Palestijnse facties.

Voorts bevestigde de raad, zijn afwijzing van "verschillende verdachte projecten" die bedoeld waren om "Gaza van de Westelijke Jordaanoever te scheiden", verwijzend naar recente pogingen van Egypte en de Verenigde Naties om een wapenstilstand tussen Hamas en Israël te bereiken, en een overeenkomst te verkrijgen die verlichting moest brengen binnen de enorme economische crisis in Gaza. Abbas heeft toegegeven dat zijn regering actief probeert om deze inspanningen, die Ramallah uitsluiten, te torpederen omdat een dergelijk akkoord niet kan worden bereikt zonder de betrokkenheid van de Palestijnse Autoriteit.

___________

ENGLISH    

Palestine Liberation Organization's Central ‎Council suspends recognition of Israel until Israel acknowledges an independent Palestinian state, severs security and economic ties • Decision is nonbinding, but PA President Abbas says he is inclined to endorse it

By: Israel Hayom Staff, October 30, 2018


The Palestine Liberation Organization's Central ‎Council declared that it was suspending its ‎recognition of Israel until Israel agrees to acknowledge an ‎independent Palestinian state within the 1967 borders ‎and with east Jerusalem as its capital, Ramallah's Wafa news agency reported Monday.‎ The council further decided to suspend all security ‎and economic ties with Israel, as outlined in the ‎‎1994 Paris Economic Protocol.‎

The decision, announced after a ‎two-day meeting ‎in Ramallah, is declarative and nonbinding, the ‎report said.‎ According to the report, the PLO essentially wants ‎to cease compliance with the 1993 Oslo Accord, on ‎which the Israeli-Palestinian peace ‎process is founded. ‎Palestinian Authority President Mahmoud Abbas would ‎‎have to ratify the council's decision for it to ‎‎actually spell the PA backing out of the Oslo ‎‎Accords. ‎

‎"In view of Israel's continued denial of the signed ‎agreements, the PLO Central Council, in confirmation ‎of its previous decision and considering that the ‎transitional phase no longer exists, hereby decides ‎to end the commitments of the PLO and the ‎Palestinian Authority toward its agreements with the ‎occupying power, suspend recognition of the State of ‎Israel until its recognition of the State of ‎Palestine on the June 4, 1967 borders with al-Quds [‎Jerusalem] as its capital; end security ‎coordination in all its forms, and disengage ‎economically from Israel on the grounds that the ‎transitional phase, including the Paris Economic ‎Protocols, no longer exist", the PLO said in a statement ‎quoted ‎by Arab media.‎

The organization further asserted that the Trump ‎administration is "a partner of the Israeli ‎occupation government and a part of the problem, not ‎the solution", and lauded Abbas' efforts "in ‎continuing to reject the so-called 'Deal of the ‎Century' proposed by U.S. President Donald Trump and ‎confronting it with all available means”.

According to the report, Abbas was inclined to endorse ‎the council's decision, saying that "the time has ‎come to put into actions previous council ‎resolutions”. ‎He called on Palestinians to unite behind the PLO as ‎the "sole legitimate representative" of the ‎Palestinian people.‎

The PLO's Central Council‎ further stated that it ‎‎holds Hamas, the Islamic terrorist group that ousted ‎Abbas' Fatah government from the Gaza Strip in a ‎military coup in 2007, for the prolonged failure of ‎the Egyptian-brokered reconciliation efforts between ‎the rival Palestinian factions.‎

It further affirmed its rejections of "various ‎suspicious projects" meant to "split Gaza from the ‎West Bank," referring to recent Egyptian and U.N. ‎efforts to broker a truce between Hamas and Israel ‎and facilitate an agreement that would alleviate the ‎dire economic crisis in Gaza.‎ Abbas has admitted his government has been actively ‎trying to torpedo these efforts, which exclude ‎Ramallah, claiming that no such agreement can be ‎reached without the Palestinian Authority's ‎involvement.‎