02 november 2018

​Zes miljoen extra vanuit Nederland naar UNRWA - Six million extra from the Netherlands to UNRWA

Ministers Blok en Kaag (Foto: CIDI) - Ministers Blok and Kaag (Photo: CIDI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA krijgt zes miljoen euro aan extra steun van Nederland voor dit jaar

Bron: CIDI, ELKAN VAN DER RAAF, 1 november 2018


Daarmee komt de totale Nederlandse steun in 2018 aan UNRWA op 19 miljoen euro, net zo veel als vorig jaar.

Begin dit jaar kwam UNRWA in financieel noodweer terecht, nadat de Verenigde Staten hun steun aan de VN-organisatie halveerden. Later werden de Amerikaanse subsidies zelfs helemaal stopgezet. De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag reageerde toen door de reeds toegezegde bijdrage versneld over te maken. Dit werd gedaan “om een acuut financieringsprobleem te mitigeren en UNRWA de kans en tijd te geven om andere donoren te vinden.” 

Om het financieringstekort bij UNRWA te vullen, maakt Nederland voor dit jaar nog eens zes miljoen over. Dit komt bovenop de eerder gedoneerde 13 miljoen, waarmee het totaal bedrag voor 2018 op 19 miljoen euro komt. Vorig jaar had Nederland hetzelfde bedrag aan de VN-organisatie overgemaakt.

Eerder dit jaar lieten ministers Blok en Kaag al weten een extra bijdrage aan UNRWA niet uit te sluiten. Het Kabinet beoordeelt – zoals gebruikelijk – aan het einde van het jaar “welke aanvullende Nederlandse bijdragen op basis van het humanitair imperatief wenselijk zijn”, aldus de bewindspersonen van Buitenlandse Zaken.

UNRWA is “van essentieel belang voor opvang in de regio door het verlenen van basisvoorzieningen aan ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen”, zo reageerden ministers Blok en Kaag op het Amerikaanse besluit de geldkraan naar de VN-organisatie dicht te draaien.

Om het financiële tekort bij UNRWA tegen te gaan, heeft Nederland daarnaast “actief andere landen, waaronder Arabische partners, aangespoord meer bij te dragen”. Ook heeft de Nederlandse regering samengewerkt om verbeteringen bij de VN-organisatie te bewerkstelligen. Volgens ministers Blok en Kaag hebben deze hervormingen hun vruchten afgeworpen. Zij blijven dan ook aandacht vragen voor voortzetting van hervormingen.

In de toelichting over de extra zes miljoen, laat minister Kaag weten dat “een verbreding van de donorbasis van UNRWA” heeft plaatsgevonden. Zo valt in de brief te lezen: “Van het financieringstekort van USD 400 miljoen is ruim USD 200 miljoen gedekt door een aantal Golfstaten (Qatar, Koeweit, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten), maar ook landen als Indonesië en India zijn aan boord gekomen. Een groot aantal Europese donoren (o.a. Duitsland, VK, België, Denemarken, Ierland, Frankrijk, Luxemburg) alsmede de Europese Commissie, hebben hun reeds voorziene bijdrage voor UNRWA in 2018 ook verhoogd. Het tekort voor 2018, ten tijde van dit schrijven, staat op USD 63 miljoen”.

Eerder liet ook de Europese Unie weten 40 miljoen euro extra aan de VN-organisatie te doneren.

____________

ENGLISH    

UN organization for Palestinian refugees UNRWA receives six million euros of extra support from the Netherlands for this year

By: CIDI, ELKAN VAN DER RAAF, November 1, 2018


This brings the total Dutch support to UNRWA in 2018 at 19 million euros, just as much as last year.

At the beginning of this year, UNRWA ended up in financial disaster after the United States halved its support for the UN organization. Later, American subsidies were even completely stopped. The Dutch Minister of Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag then responded by speeding up the already committed contribution. This was done "to mitigate an acute funding problem and give UNRWA the opportunity and time to find other donors”.

In order to fill the funding gap at UNRWA, the Netherlands attributed another six million for this year. This comes on top of the previously donated 13 million, bringing the total amount for 2018 to 19 million euros. Last year, the Netherlands had transferred the same amount to the UN organization.

Earlier this year, ministers Blok and Kaag already announced that they would not exclude an additional contribution to UNRWA. The Cabinet evaluates - as usual - at the end of the year "which additional Dutch contributions are desirable on the basis of the humanitarian imperative”, according to the ministers of Foreign Affairs.

UNRWA is "essential for relief in the region by providing basic facilities to more than 5 million Palestinian refugees”, as ministers Blok and Kaag responded to the American decision to close the money supply to the UN organization.

In order to counter the financial shortfall at UNRWA, the Netherlands also "actively encouraged other countries, including Arab partners, to contribute more”. The Dutch government has also worked together to bring improvements to the UN organization. According to ministers Blok and Kaag, these reforms have borne fruit. They therefore continue to call for attention for the continuation of reforms.

In the explanation of the extra six million, minister Kaag said that "a broadening of the donor base of UNRWA" has taken place. For example, the letter states: "Of the USD 400 million financing gap, over USD 200 million is covered by a number of Gulf states (Qatar, Kuwait, Saudi Arabia and the United Arab Emirates), but countries like Indonesia and India are also come on board. A large number of European donors (including Germany, UK, Belgium, Denmark, Ireland, France, Luxembourg) as well as the European Commission have also increased their already anticipated contribution to UNRWA in 2018. The deficit for 2018, at the time of this letter, is USD 63 million”.

Earlier, the European Union also announced that it would donate 40 million euros extra to the UN organization.