06 november 2018

PA liegt, presenteert Holocaust-slachtoffers als Arabieren - PA lies, presents Holocaust victims as Arabs

Screenshot van de officiële televisiezender, PA TV Palestine This Morning, 28 oktober 2018 (Screenshot: PMW) - Screenshot of the official television channel, PA TV Palestine This Morning, October 28, 2018 (Screenshot: PMW)Nederlands en/and English

NEDERLANDS

PA TV toonde een foto met rijen van dode lichamen, waarvan ze beweerde dat het Arabieren waren die werden gedood door Israëliërs in het Arabische dorp Al-Dawayima in 1948

Bron: PMW, Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik, 5 november 2018

 

In werkelijkheid was het een foto van slachtoffers van de Holocaust in een concentratiekamp.

PA TV, de officiële televisiezender van de Palestijnse Autoriteit, loog eerder dit jaar al over deze foto van slachtoffers van de Holocaust. Toen vertelden ze hun kijkers dat het Arabieren waren die door Israëli's in 1948 in Deir Yassin waren gedood.

Ze beweren nu met dezelfde foto, beelden te tonen van Arabische slachtoffers uit het dorp Al-Dawayima, dat door het Israëlische leger in 1948 tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog werd veroverd en liet op de officiële PA TV op bedrieglijke wijze een foto zien van een nazi-concentratiekamp met slachtoffers van de Holocaust.

Hieronder is de originele foto van het concentratiekamp in Nordhausen, oorspronkelijk een subkamp van Buchenwald, met honderden dode slachtoffers. De foto werd vlak na de bevrijding van het kamp door het Amerikaanse leger genomen.

17 april 1945 (Foto: AP/US Army Signal Corps)


En dit is het beeld en de tekst op het tv-scherm van PA TV waarvan wordt beweerd dat de slachtoffers Arabieren zijn, met als tekst: "70 jaar sinds het bloedbad van de bezetting in het dorp Al-Dawayima"

Official PA TV, Palestine This Morning, 28 oktober 2018 (Screenshot: PMW)


Ironisch genoeg is dit niet de eerste keer dat PA TV hun kijkers heeft misleid over deze concentratiekampfoto. Palestinian Media Watch liet eerder dit jaar zien, dat PA TV precies dezelfde foto presenteerde waarvan werd beweerd, dat het door Joden op 9 april 1948 in het dorp Deir Yassin gedode Arabieren toonde.

Klik om de PMW-documentatie van de Holocaust-smaad en verdonkeremaning van de PA te bekijken.

----------

Al-Dawayima - Op 29 oktober 1948, tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog, werden tijdens gevechten om de verovering van het Arabische dorp Al-Dawayima in Zuid-Israël, naast Arabische strijders ook Arabische burgers gedood. De berichtgevingen verschillen in verband met de vraag of de burgers tijdens de gevechten werden gedood, omdat de strijders vanuit woningen vochten of na de gevechten werden gedood. Terwijl sommige bronnen een dodental van meer dan 100 claimen, verklaarde een VN-rapport dat 30 Arabische vrouwen en kinderen stierven bij het incident

____________

ENGLISH    

PA TV showed a photo with rows of dead bodies claiming they were Arabs killed by Israelis in the Arab village of Al-Dawayima in 1948

By: PMW, Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik, November 5, 2018

 

In fact, it was a photo of Holocaust victims in a concentration camp.

The official Palestinian Authority television broadcast, PA TV already lied about this photo of Holocaust victims earlier this year. Then they told their viewers they were Arabs killed by Israelis at Deir Yassin in 1948.

Purporting to be showing images of Arab victims from the village of Al-Dawayima which the Israeli army captured during Israel’s War of Independence in 1948 (see note below), official PA TV deceptively showed a photo from a Nazi concentration camp showing victims from the Holocaust.

Below is the original photo from the concentration camp at Nordhausen, originally a sub-camp of Buchenwald, showing hundreds of dead victims. It was taken right after liberation of the camp by the American army: 

April 17, 1945 (Photo: AP/US army Signal Corps)


And this is PA TV’s image and text on screen claiming the victims are Arabs with the following comment: “70 years since the occupation’s massacre at the village of Al-Dawayima” 

Official PA TV, Palestine This Morning, October 28, 2018 (Screenshot: PMW)


Ironically, this is not the first time PA TV have deceived their viewers about this concentration camp photo. Palestinian Media Watch exposed earlier this year that PA TV presented this very same photo claiming it showed Arabs killed by Jews on April 9, 1948 in the village of Deir Yassin.

Click to view PMW’s documentation of the PA's Holocaust libels and misappropriation.

----------

Al-Dawayima - On October 29, 1948, during Israel’s War of Independence, during a battle for the capture of the Arab village of Al-Dawayima in Southern Israel, in addition to combatants, Arabs civilians were also killed. Accounts differ as to whether the civilians were killed during the fighting, as the combatants were fighting from the homes, or were killed after the fighting. While some sources claim a death toll of over 100, a UN report stated that 30 Arab women and children died in the incident