08 november 2018

VS dringt er bij Rusland op aan hervatte Israëlische luchtaanvallen in Syrië toe te staan - US urges Russia to allow resumed Israeli air strikes in Syria

Israëlische luchtmacht (Foto: DEBKAfile) – Israeli Airforce (Photo: DEBKAfile)Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De speciale VS-gezant voor Syrië, James Jeffrey, zei op woensdag 7 november: "We hopen dat de tolerante houding van Rusland zal aanhouden wat betreft Israëlische luchtaanvallen in Syrië tegen Iraanse doelen, ondanks de levering van S-300 luchtverdedigingssystemen aan de Syrische regering"

Bron: DEBKAfile, 7 november 2018


Hij merkte op, dat Rusland tolerant was over de vluchten in het verleden – naar aanleiding van de overleggen met de Israëli's. De Amerikaanse diplomaat sprak na de ontmoeting met premier Binyamin Netanyahu in Jeruzalem op maandag 5 november.

De militaire bronnen van DEBKAfile hebben echter geen blijk gegeven van een vermurwing van Moskou. Eigenlijk het tegenovergestelde; Moskou gaf deze week aan dat, als Israëlische vliegtuigen het Syrische luchtruim binnen zouden gaan om Iraanse doelen aan te vallen, de S-300 ze zou neerschieten.

Volgens de DEBKA-bronnen gingen de gesprekken van ambassadeur Jeffrey met Netanyahu, tevens bijgewoond door hooggeplaatste functionarissen van de IDF, over de situatie met Syrië inclusief de mogelijkheid van een militair conflict tussen Rusland en Israël. Het is heel goed mogelijk dat dit conflict plaatsvindt vlak nadat president Donald Trump op zondag 11 november een ontmoeting met president Vladimir Poetin in Parijs heeft - of zelfs terwijl deze ontmoeting plaatsvindt.

De premier besprak tevens met de  Amerikaanse ambassadeur, dat Syrische teams die gaan over de bediening van de S-300-batterijen, in de afgelopen dagen de batterijen hebben geoperationaliseerd en in positie hebben gebracht om te schieten op Israëlische vliegtuigen - niet alleen op militaire vliegtuigen, en niet alleen boven Syrië, maar ook op commerciële vluchten die zich boven Israël bevinden.

Dezelfde gegevens zijn door de Israëlische minister Ze'ev Elkin op maandag bekend gemaakt in een zeldzame briefing aan Russische correspondenten. Hij voegde een waarschuwing toe: als Israëlische vliegtuigen op deze manier zouden worden geraakt, gaat Israël niet akkoord met demarches, maar zal het actie ondernemen tegen de S-300-batterijen, zelfs als ze door Russisch personeel worden bemand.

Twee dagen later kwam het Kremlin terug met de reactie, dat president Poetin niet van plan was om premier Netanyahu volgende week in Parijs te ontmoeten. Het Russisch-Israëlische geschil gaat niet richting een oplossing, maar verdiept zich.

____________

ENGLISH    

Special US envoy for Syria, James Jeffrey, said on Wednesday, Nov. 7, “We certainly hope Russia’s permissive approach will continue” for Israeli air strikes in Syria against Iranian targets, despite its supply of S-300 air defense systems to the Syrian government 

By: DEBKA file, November 7, 2018


He noted that Russia has been permissive about the flights in the past – in consultation with the Israelis. The American diplomat spoke after meeting Prime Minister Binyamin Netanyahu in Jerusalem on Monday, November 5.

However, DEBKAfile’s military sources have seen no sign of Moscow relenting. Quite the reverse; Moscow indicated this week that should Israeli jets enter Syrian airspace to attack Iranian targets, the S-300 would shoot them down.

According to our sources, Ambassador Jeffrey’s talks with Netanyahu, attended also by high-ranking IDF officers, encompassed the situation in Syria, including the possibility of a military clash between Russia and Israel. This clash is envisaged to take place shortly after President Donald Trump sits down with President Vladimir Putin in Paris next Sunday, November 11 – or even while it is taking place.

The prime minister shared with the US ambassador intelligence showing Syrian operating teams installing the S-300 batteries in recent days and getting into position to fire at Israeli aircraft – not just military planes, and not just over Syria, but also  commercial flights flying over Israel.

This was the data which the Israeli minister Ze’ev Elkin also disclosed on Monday in a rare briefing to Russian correspondents. He appended a warning: If its aircraft were struck in this way, Israel would not be satisfied with demarches, but take action against the S-300 batteries, even if they were manned by Russian personnel.

Two days later, the Kremlin shot back by clarifying that President Putin had no intention of meeting Prime Minister Netanyahu in Paris next Sunday. The Russian-Israeli dispute is not going away any time soon, but deepening.