09 november 2018

Israëlische TV toont de waarheid over Hamas in Gaza - Israeli TV reveals the truth about Hamas in Gaza​

(Foto: Israel Today, Abed Rahim Khatib/Flash90) - (Photo: Israel Today, Abed Rahim Khatib/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het gebeurt niet veel dat Israëli's de kans krijgen om met eigen ogen te zien wat Hamas doet in Gaza. Dit geldt vooral sinds de start van de 'Grote Mars van Terugkeer' die eind maart begon en tot op de dag van vandaag voortduurt

Bron: Israel Today, Yochanan Visser, 7 november 2018


Er zijn veel berichten over de verslechterende situatie in Gaza. Elektriciteit en brandstof zijn schaars en de meeste mensen hebben geen geld om basisgoederen te kopen, aldus ngo's en humanitaire hulporganisaties.  Hamas gebruikt deze ramp – die het zelf veroorzaakt heeft – om de orgie van geweld langs de Israëlische grens te rechtvaardigen. Bij de grens worstelen IDF-militairen om infiltraties en aanvallen met brandende ballonnen en vliegers te voorkomen.

Maar nu heeft de Israëlische tv-zender MAKO een tv-ploeg van Channel 2 naar de kustenclave gestuurd. Deze tv-ploeg interviewde mensen in Gaza en filmde het geweld langs de grens vanuit Gaza.  Verslaggever Ohad Chemo, die vloeiend Arabisch spreekt, sprak met voornamelijk jonge Palestijnse Arabieren in Gaza. Zij vertelden hem dat Iran schadevergoeding betaalt aan iedereen die gewond raakt. Een Arabier die ernstig gewond raakt tijdens de gewelddadigheden ontvangt vijfhonderd dollar en iemand die matig gewond raakt, ontvangt tweehonderd dollar.

De familie van een ‘Shahid’ (een martelaar) krijgt drieduizend dollar uit Iran, terwijl Hamas honderd dollar per maand betaalt aan jongeren die meedoen aan elke ‘demonstratie’. Deze rellen zijn inmiddels een dagelijkse gebeurtenis geworden.  Buschauffeurs die de relschoppers naar de grens met Israël vervoeren, krijgen bovendien ongeveer 25 dollar voor een enkele reis. Daarnaast moedigt Hamas moeders aan om samen met jonge kinderen deel te nemen aan het geweld in de hoop dat ze gewond raken of omkomen.

Gewonde Palestijnse jongeren vertelden aan Chemo dat ze niet geloven in ‘de terugkeer’: ze denken nu dat de hele strategie een mislukking is geworden.  ‘Als er werk en inkomen zou zijn, zou er niemand komen opdagen’, vertelde een oudere Arabier bij de protesten. Hij zei ook tegen de verslaggever van Channel 2 dat veel relschoppers lid zijn van Hamas’ militaire vleugel Izz-a-Din al-Qassam.

Ze organiseren het geweld en brengen materiaal naar het veiligheidshek. Ondertussen worden IDF-militairen verblind met lasers en zware rook, veroorzaakt door stapels brandende banden. ‘Hamas is de enige groep die profiteert van de gewelddadige demonstraties', vertelden anderen aan Chemo.

De Israëlische journalist filmde later winkels en straten in de Gazastrook en sprak met gewone mensen. Sommigen van hen vroegen Chemo om hun veiligheid te beschermen door hun gezicht en stem onherkenbaar te maken tijdens de interviews. Winkeliers in Gaza zeiden dat er genoeg te koop was, maar de meeste mensen hebben geen geld. Dit komt doordat de werkgelegenheid het duizelingwekkende percentage van 53% heeft bereikt. Zeventig procent van de jonge mensen uit Gaza zit zonder werk.  Als gevolg van de afnemende koopkracht zijn veel ondernemers in Gaza failliet gegaan. Anderen werden gearresteerd en gevangengezet nadat ze er niet in slaagden hun schulden terug te betalen en hun rekeningen te betalen.

Mahmoud Abbas, leider van de Palestijnse Autoriteit (PA), beperkte de uitbetalingen aan meer dan zestigduizend ambtenaren in de enclave. Later stopte hij geheel met de uitbetalingen. Sindsdien verwijt Hamas Abbas dat de erbarmelijke situatie in de Gazastrook zijn schuld is. Enorme reclameborden in Gazastad tonen Abbas met bloed op zijn gezicht en de tekst: ‘Wie ons straft, vertegenwoordigt ons niet.’

UNRWA (de United Nations Relief and Work Agency), het orgaan dat ongeveer vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen en al hun nakomelingen opvangt, levert nu alleen nog maar meel in Gaza, zei een Arabier. ‘We zijn levend dood’, vertelde een andere Palestijnse Arabier aan Chemo. Hij voegde eraan toe dat het enige wat mensen nog kunnen doen in Gaza is ‘ademen’.

Anderen vertelden dat degenen die nog steeds geld hebben, leden zijn van Hamas. Ze legden de Israëlische verslaggever uit hoe Hamas zijn geld verdient. Een vrachtwagenchauffeur die Gaza binnenkomt via de grensovergang Keren Shalom wordt gedwongen te stoppen zodra hij de kuststrook binnenkomt. Hij moet vervolgens ongeveer 140 dollar aan heffingen betalen.

Hamas importeert ook benzine uit Egypte, waarvoor het $0,23 per liter aan de Egyptenaren betaalt. Daarna wordt de brandstof voor $1,62 per liter verkocht aan tankstations in Gaza. Hetzelfde geldt voor sigaretten: de islamitische terreurgroep vraagt als belasting bijna $1,20 per doosje.

Gevraagd of ze ooit hebben gedacht aan een opstand tegen Hamas, zeiden sommige geïnterviewden dat er kleine protesten en stakingen zijn geweest. Izz-a-Din al-Qassam schiet echter gewoon op mensen die de straat op durven gaan om hun woede over Hamas en de nijpende situatie in Gaza te uiten.

Chemo filmde ook pleinen in Gaza, waar Hamas ‘monumenten’ heeft opgericht: enorme platen van M75-raketten die op Tel Aviv en Jeruzalem zijn gericht. Chemo zei dat de situatie in Gaza voor hem ‘niet duidelijk’ was, maar hij had veel angst gesignaleerd onder hen die voor een camera-interview gevraagd werden. Aan de andere kant steunen veel mensen in Gaza nog steeds Hamas en de meedogenloze oorlog tegen Israël, aldus de Israëlische Channel 2-verslaggever.

Kort nadat het tweede deel van Chemo’s verslag werd uitgezonden, vertelde het hoofd van de Israëlische veiligheidsdienst (Shin Beth), Nadav Argaman, het volgende aan de Knesset-Commissie voor Defensie. Alleen in het afgelopen jaar al hebben de Israëlische veiligheidsdiensten 480 terreuraanslagen in Israël verijdeld. Bovendien zijn 219 Hamas-teams gearresteerd. Argaman rapporteerde dat Hamas koortsachtig terreuraanslagen probeert uit te voeren in Israël vanuit Judea en Samaria. Daar probeert het de terreurinfrastructuur die voor en tijdens de Oslo-oorlog bestond (de zogenaamde Tweede Intifada), te herstellen.

____________

ENGLISH

It doesn’t happen a lot that Israelis have the opportunity to see with their own eyes what Hamas is doing in Gaza, especially after the start of the ‘Great March of Return’ which started at the end of March and continues until this day

By: Israel Today, Yochanan Visser, November 7, 2018


There have been many reports about the deteriorating situation in Gaza where electricity and fuel are scarce and where most people don’t have any money to buy basic goods, according to NGO’s and humanitarian aid organizations. This self-inflicted disaster is used by Hamas to justify the orgy of violence along the Israeli border where IDF soldiers are struggling to prevent infiltrations and attacks with incendiary balloons and kites.

But now, Israeli TV broadcaster MAKO sent a Channel 2 TV crew into the coastal enclave to interview Gazans and to film the violence from the Gaza-side of the border. Reporter Ohad Chemo, who is fluent in Arabic, spoke with mostly young Palestinian Arabs in Gaza who told him Iran is paying damages to everyone who gets injured. A serious injured Arab who got hurt during the violence gets $500 and a moderate wounded person $200.

The family of a ‘Shahid’, a martyr, gets $3000 from Iran while Hamas is paying $100 a month to youths who show up at every ‘demonstration’ which have now become a daily occurrence. Bus drivers who bring the rioters to the border with Israel, furthermore, get about $25 for a one-way trip while Hamas is encouraging mothers to participate in the violence together with young children in the hope they'll get hurt or worse. 

Injured Palestinian youths told Chemo they don’t believe in ‘the return’ and now think the whole strategy has become a failure. “If there would be work and income nobody would show up” at the protests one older Arab told the Channel 2 reporter who said that many rioters are members of Hamas’ military wing Izz-a-Din al-Qassam.

They organize the violence and bring equipment to the security fence where IDF soldiers are blinded with lasers and heavy smoke caused by piles of burning tires. “Hamas is the only group which profits from the violent demonstrations” others told Chemo.

The Israeli journalist later filmed shops and streets in the Gaza Strip and spoke with ordinary people some of whom asked Chemo to protect their security by blurring their faces and changing their voices during the interviews. Shopkeepers in Gaza said there was plenty to buy but most people don’t have any money after employment hit a staggering 53 percent while 70 percent of the young Gazans are without work. As a result of the diminishing purchase power many entrepreneurs in Gaza have gone broke while others were arrested and jailed after they failed to return their debts and to pay their bills.

Hamas is blaming Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas for the dire situation in the Gaza strip after the latter first limited payments to the more than 60.000 civil servants in the enclave and later stopped paying them all together. Huge billboards in Gaza city depict Abbas with blood on his face and read “Whoever punish us doesn’t represent us.”

UNRWA, the United Nations Relief and Work Agency, the body which takes care of roughly 5 million Palestinian refugees and all their descendants is now only providing people in Gaza with flour, one Arab said. “We are living dead” another Palestinian Arab told Chemo while adding that the only thing which people are still able to do in Gaza is “breathing”.

The ones who still have money are Hamas members others told the Israeli reporter who then explained how Hamas is making money. A truck driver who crosses into Gaza at the Keren Shalom border crossing  is forced to stop as soon as he enters the coastal strip after which he has to pay about $140 in fees.

Hamas also imports gasoline from Egypt for which it pays $0.23 per liter to the Egyptians after which the fuel is then sold for $1.62 per liter at gas stations in Gaza. The same is true for cigarettes which are taxed with almost $1.20 per box by the Islamist terror group.

Asked if they ever thought of rising up against Hamas some interviewees said that there have been minor protests and strikes but Izz-a-Din al-Qassam simply shoots at people who dare to take the streets to express their anger at Hamas and the dire situation in Gaza.

Chemo also filmed squares in Gaza where Hamas has erected ‘monuments’, giant placates of M75 rockets which are pointed at Tel Aviv and Jerusalem. He said that to him the situation in Gaza was “not clear” but he had signaled a lot of fear among those who were asked to be interviewed in front of the camera. On the other hand, many people in Gaza still support Hamas and its relentless war against Israel, according to the Israeli Channel 2 reporter.

The second part of his report was broadcasted shortly before Israeli Security Agency (Shin Beth) chief Nadav Argaman told the Knesset Committee for Defense and Foreign Affairs that over the past year alone the Israeli security services foiled 480 terror attacks in Israel and arrested 219 Hamas squads. Hamas is feverishly trying to carry out terror attacks in Israel from Judea and Samaria where it is trying to rebuilt the terror infrastructure which existed before and during the Oslo War, the so-called Second Intifada, Argaman reported.