09 november 2018

Zegeningen in overvloed op de International Christian Chamber of Commerce conferentie - Blessings aplenty at International Christian Chamber of Commerce conference

International Christian Chamber of Commerce conferentie in Jeruzalem (Foto: Eliana Rudee/Breaking Israel News) - International Christian Chamber of Commerce conference in Jerusalem (Photo: Eliana Rudee/Breaking Israel News)Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen, gezegend te worden als jij", Genesis 12:3 (NBV)

Bron: Breaking Israel News, Eliana Rudee, 8 november 2018


Zoals het Genesis vers zegt dat zij die Israël verheffen verhoogd zullen worden, waren de zegeningen overvloedig aanwezig tijdens de International Christian Chamber of Commerce (ICCC) - conferentie dit jaar in Jeruzalem, met als thema "Het Gemenebest van Israël - een Zegen voor de naties worden".

De conferentie van 3-7 november was gevuld met plenaire sessies, workshops, panels, seminars en zakelijke netwerking met Israëlische partners, en was bedoeld om "elkaar te inspireren, te voorzien, te dienen en uit te dagen om de roeping van God serieus te nemen".

Het bracht mensen van over de hele wereld samen, wier bedrijven en beroepsleven, een manifestatie zijn geworden van een innerlijke wandel in het geloof. Timo Plutschinski van de WEA Business Coalition, noemde het zakendoen een manier om Gods kenmerken en Bijbelse principes uit te drukken zoals verantwoording, vertrouwen, vergiffenis van fouten, hoge kwaliteit, verantwoordelijkheid, goedheid en liefde. Zakendoen, zo stelde hij, kan bijdragen aan een uitbreiding van het verbond tussen God en het Joodse volk, maar omdat het bij bedrijven draait om relaties, kan dit doel niet alleen worden bereikt.

Knesset-lid Robert Ilatov heeft op dezelfde manier gereageerd op de verweven bestemming van de Joodse en christelijke volkeren, en beweert dat wanneer de wereld probeert de geschiedenis te herschrijven, feiten beweert die nooit hebben bestaan, de racistische etikettering van producten gemaakt in Judea en Samaria bevordert en beweert dat het Joodse volk geen connectie heeft met hun heilige plaatsen, dan ondermijnen ze ook het christelijk geloof - en trouwens alle fundamenten van monotheïstische religies.

Jan Sturesson, voorzitter van de International Board of the ICCC, vertelde Breaking Israel News: "God koos voor Israël en het Joodse volk en de daaruit volgende vraag voor alle christenen is dan ook: Wat is de bijdrage van mijn land aan de ondersteuning van Israël?” Hij verklaarde: "Gezegend worden door Israël te zegenen, is een spirituele realiteit die gevolgen heeft voor bedrijven, overheidsrelaties en groepen mensen. Om gezegend te zijn", vervolgde Sturesson, "moet de christelijke gemeenschap tot ons komen en deze natie steunen en proberen de landen van de hele wereld in contact te brengen met Israël".

Sturesson legde verder uit, dat Joden en christenen "een gemeenschappelijke geschiedenis en dialoog hebben, en vooral een gemeenschappelijke toekomst". Hij riep daarom christenen op, om op te komen voor hun Joodse wortels en Joods-christelijke waarden door "het bevorderen van zaken tussen christenen en Joden" en "zij-aan-zij te staan" in strategische partnerschappen.

Video: alleen Engels

(Video: Breaking Israel News)

____________

ENGLISH    

“I will bless those who bless you and curse him that curses you; And all the families of the earth shall bless themselves by you”, Genesis 12:3 (The Israel Bible™) 

By: Breaking Israel News, Eliana Rudee, November 8, 2018


As the Genesis maxim relates that those who exalt Israel will be exalted, blessings were in abundance at this year’s International Christian Chamber of Commerce (ICCC) conference in Jerusalem, themed “The Commonwealth of Israel – Becoming a Blessing to the Nations”.

Chock full of plenary sessions, workshops, panels, seminar breakouts and business matchmaking in collaboration with Israeli partners, the conference from November 3-7 aimed to “inspire, equip, serve and challenge each other to take the calling of God seriously”.

It brought people together from all over the world whose businesses and working lives have become a manifestation of an inward walk of faith. Timo Plutschinski of the WEA Business Coalition, spoke about business as a way to express God’s characteristics and Biblical principles such as accountability, trust, forgiveness for mistakes, excellence, responsibility, goodness and love. Business, he posed, can act to expand the covenant between God and the Jewish people, but as business is all about relationships, this aim cannot be reached alone.

Knesset Member Robert Ilatov similarly commented on the intertwined destiny of the Jewish and Christian peoples, maintaining that when the world attempts to rewrite history, declare facts that never existed, promote the racist labeling of products made in Judea and Samaria and claim that the Jewish people have no connection to their holy sites, so too are they undermining the Christian faith – and all foundations of monotheistic religions for that matter.

Jan Sturesson, Chairman of International Board of the ICCC, told Breaking Israel News, “God chose Israel and the Jewish people and the ensuing question for all Christians is: What is my country’s contribution to support Israel?” He declared, “Being blessed by blessing Israel is a spiritual reality impacting businesses, government relations and people groups. In order to be blessed", voiced Sturesson, "the Christian community needs to come and support this nation and get the countries around the globe in connection with Israel”.

Sturesson further explained that Jews and Christians “have a common history and dialogue, and most importantly, a common future”. He thus called on Christians to stand up for their Jewish roots and Jewish-Christian values by “promoting business between Christians and Jews” and “standing together” in strategic partnerships.

(Video: Breaking Israel News)