09 november 2018

Nederlandse Jood strijdt tegen BDS demonstranten - Dutch Jew faces off against BDS protesters

Michael Jacobs tegenover de BDS demonstranten in Amsterdam (Foto: YnetNews) - Michael Jacobs across from BDS protesters in Amsterdam (Photo: YnetNews)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Michael Jacobs, 66 jaar oud, inwoner van Amsterdam, is er in de afgelopen twee jaar, vijf keer per week op uitgetrokken om Israël te verdedigen bij BDS-demonstraties tegen de Staat Israël 

Bron: YnetNews, Itamar Eichner, 18 oktober 2018


"Ik sta voor de anti-Israëlische demonstranten met de Israëlische vlag om hen te laten zien dat we niet op zullen geven en niet zullen zwichten voor hun leugens en hun pressie om ons land op te geven", verklaart Jacobs. Hij houdt zijn privéprotesten, die drie uur duren, op de Dam en op andere centrale plekken in de stad. "Ik ben in functie en ik voel me als een soldaat die de Staat Israël verdedigt en die opkomt voor de menselijke moraal die in Nederland ontbreekt", zegt hij.

Jacobs vond dat hij moest handelen en de boycotactivisten die zwaaien met PLO vlaggen en borden met valse en verdraaide informatie over Israël, moest confronteren. "Ze zetten Israël op een valse en misleidende manier neer. Ze vertonen borden met een uitgewiste Davidster, merktekens van een Israëlische vlag in combinatie met een swastika van nazi-Duitsland, en een merkteken waarin een blauwe davidster is vervangen door een blauwe kakkerlak . Het is vreselijk, precies de methode van de nazi's”, zegt Jacobs, wiens grootouders in de Holocaust omkwamen, net als veel van zijn andere familieleden. Het maakt niet uit voor Jacobs, een voormalig persfotograaf, of hij protesteert voor een enkeling of voor een heleboel demonstranten.

Nurit Dekel, een Israëlische kennis die Jacobs van vlaggen voorziet, zei dat de anti-Israëlische demonstranten hem vaak confronteren. "Ik zie hoe de demonstranten tegen hem aanduwen en de politieagenten staan erbij en kijken ernaar. Ik bewonder deze man en zijn liefde voor Israël. Hij betaalt een prijs, maar dat ontmoedigt hem niet", zegt Dekel. "Ik ben bereid te vechten omdat mijn grootouders werden vermoord omdat ze Joods waren. Het minste wat ik kan doen is trots op ze zijn”, zegt Jacobs. 

Israëlische toeristen die de Dam passeren en Jacobs zien staan voor de demonstranten met een Israëlische vlag, komen hem steunen en vragen vaak om met hem gefotografeerd te worden. "Hun reacties geven me kracht", zegt hij.

De contraprotesten van Jacobs zijn een grote hinder voor de Amsterdamse politie. Een jaar geleden vaardigde de politie een bevel uit waarin werd geëist, dat hij op ten minste 35 meter van de anti-Israël demonstranten moest staan en het werd hem verboden hen te benaderen. De anti-Israël demonstranten mogen hem echter WEL benaderen. Het verbod is onlangs verlengd met nog eens 90 dagen. De BDS-demonstranten weten van het verbod, benaderen hem en gaan provocaties aan, zodat de politie Jacobs arresteert, zoals vorige zondag het geval was. 

"50 mensen demonstreerden tegen Israël. Ze wilden de Joden en de Staat Israël vernederen Ze probeerden de Israëlische vlag waar ik mee zwaaide te stelen en uiteindelijk slaagden ze erin, maar ze wisten niet dat ik een nog extra vlag in mijn jaszak had. Eén van de demonstranten bedreigde me, en ik duwde haar weg uit zelfverdediging. Het gevolg was dat de politie in plaats van haar weg te houden, mij op de grond duwde. Het deed zeer. Ze deden me handboeien om en negeerden het feit, dat de demonstranten mijn vlag hadden gestolen en mij gedurende lange tijd vernederden en voortdurend bestookten", verklaart Jacobs. 

Jacobs wordt gearresteerd (Foto: YnetNews)


Jacobs moest een nacht in de cel doorbrengen voordat hij opnieuw werd ondervraagd. De politie kondigde toen aan, dat hij beschuldigd was van mishandeling en eiste zelfs van hem dat hij zijn camera zou overhandigen, die het voorval met bewijsstukken kon staven.

Jacobs heeft ernstige klachten over de Amsterdamse politie. "Mijn gevoel is dat er een progressieve politiek is ten gunste van moslims en tegen Israël. De Nederlandse politie heeft een zeer problematische geschiedenis. Ze hebben volledig met de nazi’s samengewerkt. Er waren steden waar de Nederlandse politie de Joden uit hun huizen verwijderde, zonder de aanwezigheid van nazi's”, zegt hij verontwaardigd.

Jacobs woonde 18 jaar in Israël en diende tijdens de Eerste Libanon-oorlog in de IDF (Israël Defense Forces). "In Nederland is het normaal om te weigeren, het Joodse volk als een natie te zien. Ze denken dat we het land van de Arabieren hebben gestolen. De mensen geloven het echt omdat ze het nu al dertig jaar in het dagelijks nieuws horen zeggen. Ze hersenspoelen het Nederlandse volk. Ik zie mijzelf als een op-en-top Jood, die bezig is met tikkun olam (de wereld verbeteren). Ik ben er trots op om Jood te zijn. Ik ben trots op de vlag. Ik ben trots op de Israëlische en de Joodse traditie”, verklaart hij.

Jacobs maakt ook gebruik van zijn burgerrecht en van tijd tot tijd verschijnt hij voor de Amsterdamse gemeenteraad. Hij heeft daar zes keer gesproken. "Ik geef lezingen over de geschiedenis en vertel hoe 65.000 van de 80.000  Amsterdamse Joden werden gedeporteerd (naar concentratiekampen). Daar wordt nauwelijks over gesproken op scholen. Waarom benadrukt het Anne Frank Museum niet, dat de familie Frank werd vervolgd vanwege hun Joods-zijn?" 

Jacobs geeft toe, dat hij bang is dat iemand hem ooit zal bezeren, maar dat ontmoedigt hem niet. "Je kunt op allerlei manieren gewond raken, evengoed door te fietsen of een weg over te steken", zegt hij.

Hij zegt dat hij zijn protesten zal voortzetten tot "Nederland erkent dat er in het land een algemene vorm van discriminatie heerst en dat er vooral discriminatie is tegen de Joden. Ik zal stoppen wanneer zij het officieel erkennen, in plaats van te zwijgen en te liegen. Israël is het land van de Joden en daarom laat ik de Israëlische vlag wapperen”.

----------    

Naar aanleiding van BDS demonstraties afgelopen zondag, kwam CIDI op 7 november met het volgende bericht:

"De CDA- en VVD-fracties in de Amsterdamse gemeenteraad willen opheldering over terreurverheerlijking en het tonen van hakenkruizen naast het Nationaal Monument op de Dam. Bij de wekelijkse anti-Israël demonstratie werd afgelopen zondag rapmuziek afgespeeld waarin wordt gefantaseerd over een aanslag op een bus in Tel Aviv. De partijen stellen vandaag negen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders".

___________

ENGLISH    

Michael Jacobs, 66, a resident of Amsterdam, has been going out five times a week over the past two years to defend Israel at BDS demonstrations against the State of Israel

By: YnetNews, Itamar Eichner, October 18, 2018


"I stand in front of the anti-Israeli demonstrators with the Israeli flag to show them that we will not give up and will not surrender to their lies and pressure to give up our land”, Jacobs declares. He holds his private protests, which last for three hours, in Dam Square and other central sites in the city. "I'm on duty, and I feel like a soldier defending the human morality that is missing in the Netherlands and defending the State of Israel”, he says.

Jacobs felt he had to act and confront the boycott activists, who wave PLO flags and signs with false and distorted information about Israel. "They present Israel in a false and misleading way. They display signs with an erased Star of David, signs of an Israeli flag combined with a swastika of Nazi Germany, and a sign in which a blue Star of David was replaced by a blue cockroach. It is terrible, precisely the Nazis' method”, says Jacobs, whose grandparents perished in the Holocaust, as did many of his other relatives. It makes no differences to Jacobs, a former press photographer, if he's protesting in front of one individual or dozens of demonstrators.

Nurit Dekel, an Israeli acquaintance who supplies him with flags, said the anti-Israeli demonstrators often confront him. "I see how the demonstrators push him and the policemen stand by and watch, and I admire this man and his love for Israel. He pays a price, but that does not deter him,” says Dekel. "I am ready to fight because my grandparents were murdered for being Jewish; the least I can do is be proud of them”, Jacobs says. 

Israeli tourists who pass through Dam Square and see Jacobs standing with an Israeli flag in front of the demonstrators come to support him and often ask to be photographed with him. "Their reactions give me strength”, he says. 

Jacobs’ counter-protests are a great nuisance for the Amsterdam police. A year ago, the police issued an order requiring him to stand at least 35 meters from the anti-Israel demonstrators and barring him from approaching them. The anti-Israel demonstrators, however, are still allowed to approach him. The order was recently extended for another 90 days. The BDS demonstrators know about the order, approach him and engage in provocations so that the police will arrest Jacobs, as happened last Sunday.

"50 people were demonstrating against Israel. They wanted to humiliate the Jews and the State of Israel. They tried to steal the Israeli flag that I was waving and eventually they succeeded, but they did not know that I had a spare flag in my coat pocket. One of the demonstrators came and threatened me, and I pushed her in self-defense. The result was that instead of keeping her away, the police threw me down to the ground. It hurt; they handcuffed me and ignored the fact that they stole my flag and humiliated and harassed me for a long time”, Jacobs recalls.

Jacobs being arrested (Photo: YnetNews)


Jacobs had to spend a night in detention before being questioned again. The police then announced that he was charged with abuse and even required him to hand over his body camera that documented the incident. Jacobs has grievous complaints about the Amsterdam police. "My feeling is that there is a left-wing policy in favor of Muslims and against Israel. The Dutch police have a very problematic history. They cooperated fully with the Nazis; there were cities where the Dutch police removed Jews from their homes, without the presence of Nazis”, he states.

Jacobs lived in Israel for 18 years and served in the IDF during the First Lebanon War. "In the Netherlands, it is commonplace that they refuse to see the Jewish people as a nation. They think we stole the land from the Arabs. People really believe it because they have been saying it on the daily news for 30 years now. They are brainwashing the Dutch people. I see myself as a regular Jew doing tikkun olam (bettering the world). I am proud to be a Jew, I am proud of the flag, I am proud of the Israeli and Jewish tradition”, he declares.

Jacobs also takes advantage of his civic right and once in a while he appears in front of the Amsterdam city council. He has spoken there six times. "I lecture about history and tell how 65,000 of Amsterdam’s 80,000 Jews were deported (to concentration camps). It is hardly spoken about in schools. Why is it that the Anne Frank Museum does not stress that the Frank family was persecuted because their Jewishness?"

Jacobs admits that he is afraid that one day someone will hurt him but that does not deter him. "You can get hurt in all kinds of ways, either by cycling or crossing a road”, he says.

He says he will continue his protests until "the Netherlands recognizes that there is discrimination in the country in general and that there is discrimination against the Jews in particular. I will stop when they recognize it officially, instead of keeping silent and lying. Israel is the land of the Jews and that is why I wave the Israeli flag”.

----------

Following BDS demonstrations last Sunday, CIDI published on November 7 the following message:

"The CDA and VVD factions in the Amsterdam city council want clarification on terrorism and the displaying of swastikas next to the National Monument on the Dam. During the weekly anti-Israel demonstration, rap music was played last Sunday in which an attack on a bus in Tel Aviv was fantasized. The parties Today put down nine written questions for the Mayor and Aldermen".