10 november 2018

Bussen vol met moslims vormden menselijke 'ringen van de vrede', om de synagogen in Canada te beschermen - Busloads of Muslims formed human 'rings of peace', to protect synagogues in Canada

Moslim steunbetuigers aan synagogen in Canada (Foto: CNN) - Muslim supporters to synagogues in Canada (Photo: CNN)

 

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Na een dodelijke aanslag vorig jaar op een moskee in Quebec, vormden christenen en Joden menselijke "ringen van vrede" rond moskeeën in heel Canada om islamitische aanbidders te helpen, zich veiliger voelen terwijl zij de moskeeën binnen gingen

Bron: CNN, Christina Maxouris en Brandon Griggs, 6 november 2018


Afgelopen weekend deden moslims hetzelfde voor zes synagogen in Toronto.

Honderden mensen, die met bussen vol vanuit verschillende moskeeën arriveerden, stonden schouder aan schouder om de synagogen heen, met een heel duidelijke boodschap.


Een "Ring of Peace" buiten de synagoge van Temple Har Zion in Toronto (Foto: CNN)


"We zijn er voor jullie”, zei Fatima Sajan. Sajan was één van de organisatoren binnen de Nationale Raad van Canadese moslims voor de 'Rings of Peace' van afgelopen weekend. Een tiental organisaties kwamen een paar dagen na de aanslag van 27 oktober op een synagoge in Pittsburgh, bij elkaar om te overleggen hoe zij hun steun voor de Joodse gemeenschap het best konden tonen.

De menselijke ringen van supporters - waaronder mensen met veel geloofsovertuigingen - waren een daad van liefde en steun; maar ze waren vooral een teken van kracht. "Ze waren symbolisch”, zei Sajan. "Om de synagoge binnen te gaan, moet je eerst langs ons”.

Dr. Hamid Slimi, voorzitter van het Canadian Centre for Deen Studies, en andere moslims bezochten op zaterdagmorgen vier synagogen, waaronder Beth Sholom en Beth Tzedec. "Ik ben trots op onze community die sterk staat tegenover #Antisemitism op dezelfde manier als #islamophobia & alle vormen van #bigotry," twitterde hij.

Solel Congregation, een synagoge in Mississauga, zag meer dan 250 mensen met allerlei soortige religies als een menselijke ketting voor hun tuin staan.

Een moskee was vorig jaar doelwit

Sajan zei dat de schietpartij in Pittsburgh, waarbij 11 mensen zijn omgekomen, heel dichtbij kwam voor de moslimgemeenschap. In januari 2017 opende een schutter het vuur op een groep mannen, vrouwen en kinderen in het Islamitische culturele centrum van Quebec tijdens het avondgebed. Zes mensen werden gedood.

"We hebben de afgelopen twee jaar gezien dat haatmisdrijven zijn toegenomen en de ernst van deze aanvallen is toegenomen”, zei Sajan. "Het gaat niet alleen om één gemeenschap - we staan allemaal tegenover één gemeenschappelijke haat en één gemeenschappelijke intolerantie”. Ze zei dat moslims vastbesloten zijn om naast hun Joodse buren te staan. "Het is niet alleen aan de Joodse gemeenschap om antisemitisme op te lossen", vertelde ze aan CNN. "We moeten erkennen dat deze problemen veel voorkomende vormen van haat zijn, en we zullen samenwerken om de haat aan te pakken”.

____________

ENGLISH    

After a deadly attack last year on a mosque in Quebec, Christians and Jews formed human "rings of peace" around mosques across Canada to help Muslim worshippers feel safer on their way in

By: CNN, Christina Maxouris and Brandon Griggs, November 6, 2018


This past weekend, Muslims did the same for six synagogues in Toronto.

Several hundred people, arriving in busloads from different mosques, stood shoulder to shoulder around the synagogues with one very clear message.


A "Ring of Peace" outside the Temple Har Zion synagogue in Toronto (Photo: CNN)


"We're here for you," Fatima Sajan said. Sajan was one of the organizers with the National Council of Canadian Muslims for last weekend's "Rings of Peace”. A dozen organizations got together days after the October 27 attack on a Pittsburgh synagogue to plan how they could best show their support for the Jewish community.

The human rings of supporters -- which included people of many faiths -- may have been an act of love and support; but they were also a sign of strength. "They were symbolic”, Sajan said. "In order to get to the synagogue you have to go through us first”.

Dr. Hamid Slimi, chairman at the Canadian Centre for Deen Studies, and other Muslims visited four synagogues on Saturday morning, among them Beth Sholom and Beth Tzedec. "I'm proud of our community who stands strong against #Antisemitism the same way as #islamophobia & all forms of #bigotry”, he tweeted.

Solel Congregation, a synagogue in Mississauga, saw more than 250 people from all faiths lining its garden.

A mosque was targeted last year

Sajan said the Pittsburgh shooting, in which 11 people were killed, hit close to home for the Muslim community. In January 2017, a gunman opened fire in a crowed of men, women and children inside the Quebec Islamic Cultural Center during Sunday evening prayers. Six people were killed.

"We've been seeing over the past two years that hate crimes have been increasing, and the severity of these attacks has been increasing”, Sajan said. "It's not just about one community - we're all facing one common hate and one common intolerance”. She said Muslims are determined to stand together with their Jewish neighbors”. It's not just up to the Jewish community to solve anti-Semitism”, she told CNN. "We have to recognize that these issues are common forms of hatred. And we'll be working together to address the hate”.