11 november 2018

​Russische special forces arriveren in het Zuiden van Syrië; de inzet op Syrië is hoog - Russian special forces land in S. Syria; high stakes over Syria

(Foto’s: DEBKAfile) - (Photos: DEBKAfile)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Russen het nakijken gevend, legt de Amerikaanse en Israëlische militaire strategie de nadruk op de hoge inzet wat betreft Syrië, aan de vooravond van de top tussen Trump en Putin

Bron: DEBKAfile, 9 november 2018


In het zuidelijke Al-Safa-gebied ten oosten van de Druze-stad Sweida, zijn Russische special forces gearriveerd met de opdracht samen te werken met het Syrische militaire commando - officieel als 'adviseurs' van het Syrische offensief tegen ISIS en voor het markeren van islamitische doelen voor Russische luchtaanvallen.

Rusland trok zijn eenheden in juni terug, nadat ze het leger van Bashar Assad had geholpen bij het veroveren van het door de rebellen in handen zijnde gebied op de Golan en de grenzen met Jordanië. Nu gaan de Russen samenwerken met de elite 42e Brigade-Ghiath-strijdkrachten van het Syrische leger van de 4e divisie.

De inbrenging van Russische eenheden in dit explosieve grensgebied veroorzaakt militaire spanningen, die stijgen door het in afwachting zijn van de hervatting van de luchtaanvallen van Israël in Syrië, na een pauze van zes weken. De aanvallen werden waarschijnlijker nadat president Donald Trump's speciale gezant voor Syrië, James Jeffrey, zei: "Rusland is in overleg met de Israelis tolerant geweest over Israëlische aanvallen op Iraanse doelwitten in Syrië, we hopen zeker dat die tolerante houding zal aanhouden", na de inzet van nieuwe Russische S-300 luchtverdedigingssystemen in Syrië.

Jeffrey richtte deze boodschap op maandag 7 november tot Moskou, slechts één dag nadat het Pentagon bekendmaakte, dat de F-22 Raptors van de Amerikaanse luchtmacht onlangs hun eerste "gevechtstraining" in operaties boven Syrië hadden voltooid en daarbij de “587 vijand” oftewel Syrische, Iraanse en Russische gevechtsvliegtuigen, in het overvolle luchtruim aldaar hadden afgeschrikt. "De F-22's vlogen ver het Syrische luchtruim in”, zei het communiqué van het Pentagon, "zowel vijandelijke gevechtsvliegtuigen als afweerraketsystemen onder ogen ziende".

Het overvliegen van de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vond plaats om de Russische S-300’s te confronteren die in Syrië zijn geplaatst. Het was de eerste keer dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de missie van Amerikaanse stealth-vliegtuigoperaties in Syrië beschreef als een afschrikking tegen de gecombineerde Syrische, Russische en Iraanse troepen. Tot nu toe werd het alleen ingezet als een contra-terreuroperatie tegen ISIS.

Terwijl de "gevechtsoefening" van de F-22 boven Syrië naar verluidt "gedurende een periode van drie dagen werd gemaximaliseerd", werd er geen datum genoemd van de “oefening”; ook werd de “oefenlocatie” niet beschreven.

In het licht van de onthulling door het Pentagon, weerklinkt in het beroep van James Jeffrey op Moskou om "permissief" te blijven ten aanzien van Israëlische luchtaanvallen in Syrië, de waarschuwing dat de Amerikaanse Raptors voortaan de luchtaanvallen van Israël in Syrië zullen steunen.

DEBKAfile's militaire bronnen voegen toe: Rusland heeft deze week zijn Oostmediterrane vloot tegenover de Syrische kust versterkt. Op donderdag voer het Russische fregat van de Russische Zwarte Zeevloot, de Admiraal Makarov, met langeafstandskruisraketten aan boord en de Admiraal Grigorovich door de Bosporus. Ze zullen zich voegen bij de Admiraal Essen en de Pytlivy-fregatten, het vliegdekschip Nikolai Filchenkov en de Vishny Volochek raketten-korvet, die al op hun plaats van bestemming zijn.

De Syrische situatie is duidelijk aan het opwarmen en alle partijen manoeuvreren om de voordeligste posities in te nemen, slechts twee dagen voordat de presidenten Donald Trump en Vladimir Putin elkaar ontmoeten in Parijs, in het licht van de gebeurtenissen die de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog markeren.

_____________

ENGLISH    

Unfolding Russian, US and Israeli military steps are raising the big power stakes in Syria on the eve of a Trump-Putin summit

By: DEBKAfile,  November 9, 2018

 

Russian special forces have arrived and been attached to the Syrian military command in the southern Al-Safa region east of the Druze town of Sweida – officially as “advisers” to the Syrian offensive against ISIS, and markers of Islamist targets for Russian air strikes.

Russia pulled those units out in June after helping Bashar Assad’s army capture rebel-held territory on Israel’s Golan and Jordan’s borders. Now, the Russians are attached to the Syrian Army’s elite 42nd Brigade-Ghiath Forces of the 4th Division.

The insertion of Russian units into this flashpoint border area stokes military tensions which are already rising in anticipation of the resumption of Israel’s air operations over Syria after a six-week pause. This became more likely after President Donald Trump’s special envoy for Syria, James Jeffrey, said: “Russia has been permissive, in consultation with the Israelis, about Israeli strikes against Iranian targets inside Syria, We certainly hope that that permissive approach will continue” after the deployment of new Russian S-300 air defense systems in Syria.

Jeffrey addressed this message to Moscow on Monday, November 7, just one day after the Pentagon disclosed that US Air Force  F-22 Raptors had recently completed their first “combat surge” in operations over Syria and, in doing so, “deterred 587 enemy” Syrian, Iranian and Russian combat aircraft in the crowded skies there. “The F-22s flew deep into Syrian territory", said the Pentagon communique, “facing both enemy fighters and surface-to-air missiles systems”.

The US overflights therefore took place in the face of the Russian S-300s emplaced in Syria. It was the first time that the US Defense Department had described the mission of US stealth aircraft operations in Syria as deterrence against combined Syrian, Russian and Iranian forces. Until now it was defined as a counter-terror operation against ISIS.

While the F-22s’ “combat surge” over Syria was said to have been “maximized over a three-day period", no date was offered; nor was the area covered disclosed.

In the light of the Pentagon’s disclosure, James Jeffrey’s appeal to Moscow to remain “permissive” in the face of Israel air strikes in Syria takes on the aspect of a warning that US Raptors will henceforth cover Israeli’s aerial operations over Syria.

DEBKAfile’s military sources add: This week, Russia boosted its eastern Mediterranean fleet opposite the Syrian coast. On Thursday, the Russian Black Sea Fleet’s Admiral Makarov frigate with long-range Kalibr cruise missiles and Admiral Grigorovich passed through the Bosporus. They are to join the Admiral Essen and Pytlivy frigates, the landing ship Nikolai Filchenkov and the Vishny Volochek missile corvette, which were already in place.

The Syrian scene is clearly heating up and all the parties are maneuvering for advantageous positions just two days before Presidents Donald Trump and Vladimir Putin are scheduled to meet in Paris on the sidelines of events marking the World War 1 armistice centenary.