12 november 2018

​IDF Lt. Col. gedood tijdens missie in Gaza; raketaanval vanuit Gaza - IDF Lt. Col. killed during mission in Gaza; rockets attack from Gaza

(Foto: Liat Harel) - (Photo: Liat Harel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Tijdens een militaire operatie in Gaza werd een speciale IDF-eenheid ontdekt wat leidde tot een schotenwisseling met Hamas terroristen; één IDF-officier gedood, een ander gewond; Terroristen lanceren 17 raketten op Israëlische grensgemeenschappen, Iron Dome-systeem onderschept 3 raketten

Bron: YnetNews, Yoav Zitun, Elior Levy en Ilana Curiel, 12 november 2018


IDF Luitenant-kolonel M. werd gedood en een andere officier raakte gewond bij een schotenwisseling die uitbrak, op zondagavond laat, tussen een speciale Israëlische eenheid in de Gazastrook en Palestijnse terroristen.

De IDF-soldaten kwamen naar de Gazastrook, volgens Hamas, om Nour el-Deen Baraka, de commandant van de Khan Yunis Brigade, onderdeel van de Izz ad-Din al-Qassam Brigades, te elimineren. De eenheid werd kennelijk ontdekt door de terroristen, waarna een schotenwisseling plaatsvond, waarbij Luitenant-kolonel M. werd gedood en een tweede officier gewond raakte.

Hamas zei dat een IAF-vliegtuig de Israëlische eenheid te hulp kwam en het gebied bombardeerde om het doel van de missie te verdoezelen. Zes terroristen van Hamas werden gedood tijdens de IAF-aanvallen. In de nasleep van het incident lanceerden de terroristen 17 raketten op Israël en gedurende de nacht klonken verschillende Red Code-raketalarm sirenes. Het Iron Dome-raketafweersysteem onderschepte drie raketten. De raketaanval stopte rond 1:15 uur.

De eenheid van de IDF-woordvoerder zei dat "een IDF-officier, Lt. Col. M., tijdens operationele activiteiten in de Gazastrook om het leven is gekomen. Zijn familie was reeds op de hoogte gesteld. De IDF betuigt zijn condoleances aan de familie en zal hen blijven begeleiden”. De gewonde officier werd geëvacueerd naar het Universitair Medisch Centrum Soroka in Be'er Sheva. Hij werd 's nachts geopereerd en ligt op de intensive care, in stabiele toestand.

De IDF zei dat de ontdekte missie slechts het topje van de ijsberg is van activiteiten, bedoeld om de Israëlische superioriteit veilig te stellen. "De eenheid handelde moedig en vastberaden. Het doel van de operatie was niet om iemand te doden of te ontvoeren, en er zullen lessen worden geleerd uit het incident. De IDF-strijdkrachten zijn erg goed voorbereid op verschillende scenario's en onze soldaten zijn versterkt”, zei het leger. "Het IDF voert dergelijke missies pas uit na serieuze beraadslagingen, die vaak geheim blijven. We hebben ons geruime tijd op deze missie voorbereid”, voegde het leger eraan toe.

Luitenant-kolonel M. was het hoogste in rang van de militairen, die in Gaza zijn gesneuveld, sinds de Operation Protective Edge 2014.

Het GOC Southern Command verklaarde het gebied tussen route 232 en de grens met Gaza tot een gesloten militaire zone. Er werden extra IDF-bataljons gemobiliseerd om de soldaten aan de grens met Gaza te versterken. Het Home Front Command heeft zondagavond aangekondigd dat de scholen in de grensgemeenschappen in Gaza, maandag dicht blijven. De Israëlische spoorwegen hebben de Ashkelon-Be'er Sheva-lijn gesloten vanwege veiligheidsmaatregelen. Treinen uit het noorden rijden tot Ashkelon, terwijl de stations Sderot, Ofakim en Netivot gesloten blijven.

De Islamitische Jihad gaf ook een verklaring af over de gebeurtenissen van vannacht. "We feliciteren de terroristen met de confrontatie van de vijanden door hun moed, vastberadenheid en goede coördinatie. Het verzet is verenigd in deze confrontatie. Het verzet benadrukt dat de vergelding voor de Israëlische agressie voortduurt. Na het falen van de Israëlische missie, moet het voor de vijand duidelijk zijn dat we zullen reageren op deze overtreding en dat het terrorisme een averechts effect op deze missies zal hebben”, aldus de verklaring.

_____________

ENGLISH    

A special IDF force was discovered while operating in Gaza, leading to fire exchange with Hamas terrorists; IDF officer killed, another moderately wounded; Palestinians launch 17 rockets Israeli border communities, with Iron Dome system intercepting 3 of them

By: YnetNews, Yoav Zitun, Elior Levy, and Ilana Curiel, November 12, 2018


IDF Lt. Col. M. was killed and another officer was moderately wounded in a fire exchange that erupted between an Israeli special force conducting a mission in the Gaza Strip and Palestinian terrorists late Sunday night.

The IDF force entered the Gaza Strip, according to Hamas, to kill Nour el-Deen Baraka, the Khan Yunis Brigade commander in the terror group's military wing, the Izz ad-Din al-Qassam Brigades. The force was apparently discovered by the Palestinians, and the two sides exchanged fire, during which Lt. Col. M. was killed and the second officer was wounded.

Hamas said IAF aircraft then came to the Israeli force's aid, bombing the area to cover for the force's extraction. Six additional Hamas terrorists were killed in the IAF strikes. In the wake of the incident, the Palestinians launched 17 rockets at Israel and several Red Code rocket-alert sirens were sounded throughout the night. The Iron Dome missile defense system intercepted three rockets. The rocket fire stopped around 1:15am.

The IDF Spokesperson's Unit said that "An IDF officer, Lt. Col. M., was killed during operational activity in the Gaza strip. A message was delivered to his family. The IDF sends its condolences to the family and will continue accompanying it". The wounded officer was evacuated to the Soroka University Medical Center in Be’er Sheva. He underwent surgery during the night and is hospitalized at the Intensive Care Unit in moderate and stable condition.

The IDF said that the uncovered mission is only the tip of the iceberg of activities meant to establish Israeli superiority. "The force acted with bravery and with determination. The purpose of the operation was not to kill or abduct, and lessons will be learned from the incident. IDF forces are highly prepared for a variety of scenarios and our forces have been reinforced," the military said. "The IDF launches such missions only after serious deliberations, which often remain classified. We have been preparing for this mission for a long time", the army added.

Lt. Col. M was the most senior soldier killed in Gaza since the 2014 Operation Protective Edge.

The GOC Southern Command declared the area between route 232 and the Gaza border a closed military zone. Additional IDF battalions were mobilized to reinforce the troops on the Gaza border. The Home Front Command announced Sunday night that school would be canceled on Monday in the Gaza border communities. The Israel Railways shut down the Ashkelon-Be'er Sheva line due to the security situation. Trains coming from the north will terminate their operation in Ashkelon, while the Sderot, Ofakim and Netivot stations will remain closed.

The Islamic Jihad also issued a statement on the night's events. "We congratulate the fighters for confronting the enemies with bravery, determination, and full coordination. The resistance is united in this confrontation. The resistance stresses that the retaliation for the Israeli aggression is ongoing. "Following the failure of the Israeli mission, the enemy should know we will respond to this violation and that terrorism will backfire on it", the statement read.