13 november 2018

​Genoeg van 'kloppen op deuren' - Enough 'knocking on roofs'

Amos Yadlin (Foto: Flash 90) - Amos Yadlin (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het hoofd van het Institute for National Security Studies pleit voor sterkere IDF-aanvallen na raketvuur. "Laat de vijand niet weten dat je eraan komt"

Bron: Arutz Sheva,13 november 2018


Amos Yadlin"Het kabinet moet tijdens zijn bijeenkomst vanochtend de volgende drie strategische doelen voor ogen hebben: rust herstellen in de Gazastrook door het herstellen van Israëli’s overmacht, terugkeren naar een pad dat een humanitaire crisis zal voorkomen, en de demilitarisering van de Gazastrook of, tenminste, voorkomen dat Hamas sterker wordt. Op dit moment staat het eerste doel op de eerste plaats.

Het argument dat we slechts één van de twee keuzes hebben - ofwel 'een overeenkomst of het veroveren van Gaza' - is onjuist. Er is een derde alternatief: Israël moet de militaire vleugel van Hamas ernstig schaden en niet volgens het spel van Hamas spelen en aanzienlijke schade aanrichten.

Israël moet initiëren, verrassen, handelen buiten de verwachtingen om van de vijand. We zien dat ondanks de aanvallen van de luchtmacht, de strategische doelstelling om de overmacht te herstellen niet wordt bereikt. De regels van rechtvaardige oorlogvoering staan een zwaardere klap toe aan het leiderschap van Hamas en zijn militaire vleugel.

Israël heeft de afgelopen 24 uur aangevallen met een ongepaste methode - "kloppen op deuren”. Een zware slag voor de militaire vleugel van Hamas bestaat uit een slag voor de hogere commandanten, de schuilplaatsen waarin ze zich verbergen en de activisten. In oorlogstijd wordt de vijand niet op voorhand geïnformeerd over zijn evacuatie vanuit zijn hoofdkwartier.

Er moet actie worden ondernomen om te voorkomen dat degenen die niet betrokken zijn, worden geschaad, maar in een oorlogssituatie zullen er ook slachtoffers vallen en hun bloed is in handen van Hamasleiders, die ze gebruiken als menselijke schilden.

Er wordt volledige waardering uitgesproken voor de Iron Dome-jagers en het personeel van het Home Front Command en bovenal voor de burgers in de omgeving van Gaza en Ashkelon. Maar een gevecht wordt beslist door initiatief en een slag toedienen aan de vijand in plaats van door verdediging. Pas na het herstel van de overmacht door een zeer harde slag toe te dienen aan Hamas zullen we in staat zijn om terug te keren naar het pad van een stabiele overeenkomst en misschien ook een diplomatiek proces".

___________

ENGLISH    

Institute for National Security Studies head calls for stronger IDF attacks following rocket barrage. "Don't let enemy know you're coming"

By: Arutz Sheva, November 13, 2018


Amos Yadlin: "The cabinet must have before it the next three strategic goals during its meeting this morning: restoring calm to the Gaza Strip through restoring Israel's deterrence, returning to a path that will prevent a humanitarian crisis, and the demilitarization of the Gaza Strip or, at least, preventing Hamas from getting stronger. At this time, the first goal needs to be at the forefront.

The argument that we only have one of two choices - either “an agreement or conquering Gaza-” is incorrect. There is a third alternative: Israel must seriously harm the military wing of Hamas and not play into Hamas' hands and prevent significant damage to it.

Israel must initiate, surprise, act beyond the enemy's expectations. We see that despite the air force attacks, the strategic objective of restoring deterrence is not being achieved. The rules of just warfare allow for a more severe blow to the Hamas leadership and military wing.

Israel has attacked in the past 24 hours with an inappropriate method - “knocking on roofs". A severe blow to the military wing of Hamas is a blow to the senior commanders, the shelters in which they hide and the activists. In war, the enemy is not informed in advance of his evacuation from his headquarters.

Action must be taken to avoid harming those who are not involved, but in war there will also be casualties and their blood is on the hands of Hamas leaders who use them as human shields.

Full appreciation is given to the Iron Dome fighters and the Home Front Command personnel and, above all, to the civilians in the Gaza vicinity and Ashkelon. But a battle is decided though initiative and a blow to the enemy rather than through defense. Only after the restoration of deterrence by a very hard blow to Hamas will we be able to return to the path of a stable agreement and perhaps also a diplomatic process".