13 november 2018

​Israël en Hamas bereiken een ​​staakt-het-vuren na bijna 500 raketten, afgevuurd vanuit Gaza - Israel and Hamas agree to ceasefire after almost 500 rockets fired from Gaza

Palestijnen in Gaza kijken naar de overblijfselen van het Yaziji-gebouw in Gaza-stad, na luchtaanvallen door de Israëlische luchtmacht. Yaziji diende als een residentieel en commercieel gebouw en was de thuisbasis van ongeveer 40 gezinnen, 13 november 2018 (Foto: Mohammad Zaanoun / Activestills.org) - Palestinians in Gaza look on at the remains of the Yaziji building in Gaza City, following air strikes by the Israeli Air Force. Yaziji served as both a residential and commercial building, and was home to around 40 families, November 13, 2018 (Photo: Mohammad Zaanoun/Activestills.org)Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De IDF zei dat meer dan 160 doelen werden getroffen in Gaza; 93 Israëlische patiënten behandeld voor verwondingen

Bron: JPOST, ANNA AHRONHEIM, 13 november 2018


Israël en Hamas stemden dinsdagavond in met een staakt-het-vuren nadat meer dan 460 raketten werden afgeschoten vanuit de enclave op het Zuiden van Israël, meldde Al Jazeera.

Volgens de berichtgevingen verzocht Hamas om een staakt-het-vuren met Israël via vier bemiddelaars: Egypte, de Verenigde Naties, Noorwegen en Zwitserland. Israël reageerde op het bericht met dat het zijn vrijheid om te handelen behoudt. Het staakt-het-vuren komt na 48 uur escalerende vijandelijkheden tussen Israël en Palestijnse facties, met meer dan 460 gelanceerde raketten, waaronder een nieuw type raket afgevuurd door de Islamitische Jihad op Ashkelon.

De IDF kondigde aan dat meer dan 100 raketten werden onderschept door het Iron Dome-raketafweersysteem. Terwijl de meeste anderen op open terrein vielen zonder schade of gewonden te veroorzaken, kwamen er 20 in de steden Ashkelon, Sderot en verschillende andere grensregio's terecht.

Het Israëlische veiligheidskabinet vergaderde dinsdag zeven uur lang en werd gebriefd door hoge IDF-officieren over het aanhoudende raketvuur en de reactie van het leger op de terreurelementen vanuit de Gazastrook. Volgens een officiële verklaring droeg het kabinet het leger op om, voor zover nodig, door te gaan met aanvallen.

Het Israëlische leger zei dat het meer dan 160 terreurdoelen van Hamas en de Islamitische Jihad in de Gazastrook had geraakt, inclusief terreurtunnels, vier militaire terreinen in Gaza Stad, Beit Hanun, Jabaliya en Khan Yunis, een Hamas lanceerbasis in Khan Yunis en vier gebouwen. Twee van de doelen die het IDF vernietigde waren het al-Aqsa-tv-station gelieerd aan Hamas in Gaza City en het voormalige al-Amal-hotel, waarvan de IDF zei dat Hamas het gebruikte als een kantoor de interne veiligheidsdienst.

Een hoge officier van de luchtmacht vertelde de verslaggevers dat de luchtmacht "aanzienlijke" aanvallen op Hamas en andere terreurgroepen in Gaza heeft uitgevoerd, waarbij hij zei dat tientallen gevechtsvliegtuigen en aanvalshelikopters hebben deelgenomen aan de aanvallen op de doelen en drie van de vier hoge gebouwen werden geraakt in een tijdspanne van twee en een half uur”. Onze vliegtuigen zijn bewapend en vliegen boven Gaza. We zijn voorbereid op elk scenario”, vertelde hij aan verslaggevers.

Eerder op maandag zei IDF-woordvoerder Brig.-gen. Ronen Manelis, dat het leger zijn gepantserde legereenheid en infanterie in de nabijheid van de Gazastrook had versterkt om mogelijke infiltraties in Israëlische grensgemeenschappen te voorkomen. "We bevinden ons midden in een grootschalig proces van accumulatie van meer infanterie, gepantserde legereenheden en andere eenheden in het gebied grenzend aan de Gazastrook, en we mobiliseren reserves voor Iron Dome-operaties en het Home Front Command".

Later op de dag probeerden verschillende Gazanen  in Israël te infiltreren en werden getroffen door geschut van een IAF-straaljager.

Volgens het Barzilay Medical Center werden 93 patiënten behandeld voor verwondingen door de raketaanvallen, waaronder 44 personen die een trauma hadden opgelopen, 46 personen met licht lichamelijk letsel, 2 met matig letsel en 1 ernstig gewonde die was overgebracht naar het Tel Hashomer Medical Center.

_____________

ENGLISH

The IDF said that over 160 targets were struck in Gaza; 93 Israeli patients were treated for injuries

By: JPOST, ANNA AHRONHEIM, November 13, 2018


Israel and Hamas agreed to a ceasefire Tuesday evening after over 460 rockets were fired from the coastal enclave to southern Israel, Al Jazeera reported.

According to the report, Hamas requested a ceasefire with Israel via four mediators: Egypt, the United Nations, Norway and Switzerland. Israel responded to the report, saying that it reserves its freedom to operate. The ceasefire comes after close to 48-hours of escalated hostilities between Israel and Palestinian factions, with over 460 rockets launched including a new type of rocket fired by Islamic Jihad into Ashkelon.

The IDF announced that over 100 rockets were intercepted by the Iron Dome missile defense system. While the majority of others fell in open territory without causing damage or injuries, another 20 or so fell in the cities of Ashkelon, Sderot, and several other border vicinity communities.

Israel’s security cabinet convened for seven hours on Tuesday and was briefed by senior IDF officers on the ongoing rocket fire and the military’s response to terror elements in the Strip. According to an official statement the cabinet instructed the military to continue operating as long as necessary.

The Israeli military said that it struck over 160 Hamas and Islamic Jihad terror targets in the Strip, including attack tunnels, four military compounds in Gaza City, Beit Hanun, Jabaliya and Khan Yunis, a Hamas launch site in Khan Yunis and four multi-story buildings. Two of the targets the IDF confirmed destroying were the al-Aqsa TV station affiliated with Hamas in Gaza City and the former al-Amal hotel that the IDF said Hamas used as an internal security office.

A senior Air Force officer told reporters that the Air Force carried out “significant” strikes on Hamas and other terror groups in Gaza, saying that tens of fighter planes and attack helicopters took part in the strikes against the targets and three of the four high rise buildings were hit in the span of two and a half hours. “Our planes are armed and above Gaza. We are prepared for any scenario”, he told reporters.

Earlier Monday IDF Spokesperson Brig.-Gen. Ronen Manelis said that the military had reinforced it’s Armored Corps and infantry to the Gaza Strip vicinity to prevent possible infiltrations into Israel border communities. "We are in the midst of a wide-scale process of accumulating more infantry, armored and other forces to the area adjacent to the Gaza Strip, and we are mobilizing reserves for Iron Dome operations and the Home Front Command”, IDF Spokesperson Brig.-Gen. Ronen Manelis said.

Later in the day several Gazans were identified as trying to infiltrate into Israel, they were struck by an IAF jet.

According to Barzilay Medical Center a total of 93 patients were treated to injuries sustained in the rocket barrages, including 44 people suffering from anxiety, 46 slight physical injuries, 2 moderate and 1 severe who had been transferred to Tel Hashomer Medical Center.