15 november 2018

​“Ik wilde, dat ik acties kon onthullen omtrent de terreurbestrijding in Gaza”, zegt PM temidden van kritiek – “I wish I could reveal actions to combat Gaza terror”, PM says amid criticism

Premier Benjamin Netanyahu in Kibbutz Sde Boker, 14 november 2018 (Foto: Dudu Grunshpan) - Prime Minister Benjamin Netanyahu at Kibbutz Sde Boker, November 14, 2018 (Photo: Dudu Grunshpan)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Soms betekent het voor een leider dat hij kritiek moet weerstaan als je op de hoogte bent van geheime en gevoelige zaken", zegt premier Netanyahu. "Het publiek kan vaak niet betrokken worden bij het maken van afwegingen, omdat ze, ten koste van alles, voor de vijand verborgen moeten blijven"

Bron: Israel Hayom, Gadi Golan en Yori Yalon, 15 november 2018


"Soms krijgt een leider kritiek over zich heen als je op de hoogte bent van geheime en gevoelige zaken", zei premier Benjamin Netanyahu woensdag in een politieke omwenteling na het aftreden van minister Avigdor Lieberman van Defensie.

Netanyahu sprak tijdens een officiële herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van het 45ste sterfjaar van Israëls eerste premier, David Ben-Gurion.

Temidden van kritiek tegen zijn regering over het akkoord te gaan met een staakt-het-vuren met Hamas nadat de gemeenschappen in het Zuiden van Israël door de raketten en granaten van Hamas werden belaagd, merkte Netanyahu op: "Ik hoor de stemmen van de Israëlische burgers en de inwoners van de dorpen en steden nabij de Gazastrook. Ze zijn me dierbaar en raken mijn hart".

De ceremonie werd gehouden in Kibbutz Sde Boker, het huis en de begraafplaats van Ben-Gurion. Aanwezig waren president Reuven Rivlin, IDF opperbevelhebber luitenant-generaal Gadi Eizenkot en andere generaals, en aftredend commissaris van politie, Roni Alsheikh.

"Ik hoor wat er wordt gezegd”, vervolgde de premier, "en ik kan de informatie niet met het publiek delen, ik zou willen dat ik de burgers alles kon vertellen wat ik weet".

Hij voegde eraan toe: "Leiderschap betekent niet de makkelijkste weg kiezen, maar juist doen wat goed is en wat gedaan moet worden, zelfs als het moeilijk is. Als het gaat om de veiligheid van Israël, is er meer dan alleen maar datgene wat voor het oog zichtbaar is: onze vijanden smeekten om een staakt-het-vuren en ze weten waarom. Ik kan onze plannen voor de toekomst niet gedetailleerd uiteenzetten; we zullen vaststellen wat goed is voor de veiligheid van Israël en haar burgers".

Netanyahu verwees naar Ben-Gurion en zei, dat de eerste premier van de Joodse staat ook impopulaire, maar noodzakelijke beslissingen moest nemen voor het voortbestaan van de staat.

"Op kritieke momenten nam Ben-Gurion onheilspellend lijkende beslissingen, die soms indruisten tegen de brede publieke opinie, maar na verloop van tijd bleken deze beslissingen juist te zijn", zei hij.

"In tijden van rust moet een leider alert zijn op de opinies van het publiek. We hebben hier te maken met een intelligent publiek, maar in tijden van crisis, bij het nemen van kritieke veiligheidsbeslissingen, kunnen de beslissende overwegingen niet kenbaar worden gemaakt aan het publiek, aangezien ze koste wat het kost niet aan de vijand bekend mogen worden gemaakt”, voegde Netanyahu eraan toe.

Rivlin sprak ook tijdens het evenement en zei: "Ik ben afgereisd naar het Zuiden van Israël om met mijn eigen ogen de soldaten en bewoners in de Israëlische dorpen en steden buiten Gaza te zien, ik kan hen echter geen kracht bieden, omdat ze al zo enorm sterk zijn".

Hij haalde ook een recente ontmoeting met familieleden van Lt. Col. M, de hoge officier van de IDF, aan die heldhaftig stierf toen zijn commandoteam onverwacht werd ontdekt tijdens een operatie in Gaza op zondag. "Hun geloof in de staat Israël, hun affiniteit en toewijding moeten dienen als een kompas en een voorbeeld voor ons allemaal", zei hij.

____________

ENGLISH    

"Sometimes being a leader means withstanding criticism when you know classified and sensitive things," PM Netanyahu says."The public often can't be involved in deciding considerations, as they must be concealed from the enemy at all costs”

By: Israel Hayom, Gadi Golan and Yori Yalon, November 15, 2018


"Sometimes being a leader means fielding criticism when you know classified and sensitive things", Prime Minister Benjamin Netanyahu said Wednesday amid political upheaval following the resignation of Defense Minister Avigdor Lieberman.

Netanyahu was speaking at an official state memorial ceremony marking the 45th anniversary of the death of Israel's first Prime Minister David Ben-Gurion.

Amid criticism against his government for agreeing to a cease-fire with Hamas after communities in southern Israel were pounded by Hamas' rockets and shells, Netanyahu remarked: "I hear the voices of Israeli citizens and the residents of the Gaza area communities. They are dear to me, and their words touch my heart”.

The ceremony was held at Kibbutz Sde Boker, Ben-Gurion's home and burial place. In attendance were President Reuven Rivlin, IDF Chief of Staff Lt. Gen. Gadi Eizenkot and other generals, as well as outgoing Police Commissioner Roni Alsheikh.

"I hear what is being said", the prime minister continued, "and I can't share the information with the public. I wish I could tell citizens everything I know”.

He added: "Leadership means not doing what's easy, but rather doing what's right and what must be done, even if it's difficult. When it comes to Israel's security, there's more than meets the eye. Our enemies begged for a cease-fire and they know why. I can't detail our plans for the future; we will determine what's right for the security of Israel and its citizens”.

Netanyahu evoked Ben-Gurion, saying the Jewish state's first prime minister also made unpopular, yet necessary decisions for the survival of the state.

"At critical times, Ben-Gurion made fateful decisions, sometimes running counter to broad public opinion. In time, these decisions proved to be correct”, he said.

"At times of calm, a leader needs to be attentive to the public's sentiments. We have a smart public here. But at times of crisis, when making critical security decisions, the public often can't be involved in the deciding considerations, as they must be concealed from the enemy at all costs”, Netanyahu added.

Rivlin also spoke at the event, saying, "I traveled to southern Israel to see with my own eyes the soldiers and residents in the Israeli communities outside Gaza. I won't offer them strength, because they are already as strong as they come”.

He also recalled a recent meeting with relatives of Lt. Col. M, the senior IDF officer who died heroically when his commando team was unexpectedly detected during an operation in Gaza on Sunday. "Their faith in the State of Israel, their affinity and devotion needs to serve as a compass and model to all of us”, he said.