15 november 2018

SGP wil Nederlandse financiële bijdragen aan de Palestijnse Autoriteit staken - SGP wants to end Dutch financial contributions to the Palestinian Authority

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij (Foto: CIDI) - SGP Member of Parliament Kees van der Staaij (Photo: CIDI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Aangezien de Palestijnse Autoriteit onverminderd doorgaat met het belonen van terroristen en hun families, wil de SGP dat geen Nederlands geld meer wordt overgemaakt aan de Palestijnen zolang hier geen eind aan komt

Bron: CIDI, ELKAN VAN DER RAAF, 15 november 2018


SGP-Kamerlid Kees van der Staaij heeft hiervoor een motie ingediend.

Door Israël veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel.

Over deze kwestie zijn meerdere keren Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. Uit de beantwoording hiervan blijkt dat het Kabinet “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families” is, “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie”. Dit is in lijn met uitspraken van toenmalig minister Bert Koenders ten tijde van Rutte II. De huidige minister, Stef Blok, erkent wel dat het huidige systeem – namelijk de koppeling tussen de duur van de detentie en de hoogte van de betaling – “een perverse prikkel kan zijn”.

Minister Blok heeft dan dan ook laten weten dat Nederland de bezwaren tegen de betalingen “consequent naar voren” brengt in gesprekken met vertegenwoordigers van zowel de PA als de Palestinian Liberation Organisation (PLO). Uit een WOB-verzoek van het CIDI is gebleken dat dit circa 20 keer is gebeurd. Tot nu toe heeft dit echter geen enkel effect gehad: Bloks voorganger Halbe Zijlstra liet in januari nog weten dat de Palestijnen de Nederlandse zorgen “slechts ter kennisgeving” aannemen.

Alles blijft dus hetzelfde, ondanks de Nederlandse zorgen. Van der Staaij: “Ik voel er niks voor om nog langer aan het lijntje te worden gehouden. Zolang de PA geen geloofwaardige stappen zet om de misstanden te stoppen, moeten we stoppen met nóg meer geld over te maken”.

Het SGP-Kamerlid heeft hiertoe vandaag een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. In de motie wordt de regering verzocht “Nederlandse financiële bijdragen aan de Palestijnse autoriteit te staken, zolang geen geloofwaardige stappen zijn gezet om genoemde misstanden te stoppen”.

Eerder dit jaar pleitten de SGP en de PVV al voor een geldstroombevriezing, in navolging van Australië en de Verenigde Staten. Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag kunnen zich daar echter niet in vinden. Volgens de bewindspersonen is er sprake van “gedegen waarborgen op de betalingen aan de Palestijnse Autoriteit uit bilaterale programma’s en/of uit programma’s van de EU”. Het Kabinet gaat hierbij voorbij aan het feit dat de Nederlandse bijdrage de Palestijnse regering de mogelijkheid geeft om meer geld vrij te maken voor de beloningen, daar de uitgaven op andere punten verlicht worden door de Nederlandse steun.

____________

ENGLISH    

Since the Palestinian Authority continues to reward terrorists and their families, the SGP wants no more Dutch money to be transferred to the Palestinians as long as this does not end

By: CIDI, ELKAN VAN DER RAAF, November 15, 2018


SGP Member of Parliament Kees van der Staaij has submitted a motion for this.

Palestinian terrorists, convicted by Israel, and their families can count on a monthly allowance from the PA. There is a real reward system: The heavier the penalty, the greater the payout. MPs therefore rightly call the terrorist payments a perverse incentive.

On this issue, parliamentary questions were asked to the Minister of Foreign Affairs several times. From answers it appears that the Cabinet is "in principle not against payments to prisoners and their families, as long as they are transparent and based on socio-economic need, not on the duration of detention". This is in line with statements made by the former minister Bert Koenders at the time of Rutte II. The current minister, Stef Blok, acknowledges that the current system - the link between the duration of detention and the amount of the payment - can be "a perverse incentive".

Minister Blok then also stated that the Netherlands "consistently raises the objections to the payments in discussions with representatives from both the PA and the Palestinian Liberation Organization (PLO). A WOB request from CIDI has shown that this took place about 20 times. So far, however, this has had no effect whatsoever: Blok's predecessor Halbe Zijlstra said in January, that the Palestinians accepted the Dutch concerns as "information only".

Everything remains the same, despite the Dutch concerns. Van der Staaij: "I do not feel like to be kept in suspense any longer. As long as the PA does not take credible steps to stop abuses, we have to stop funding even more".

The SGP Member of Parliament has today submitted a motion to the budget of Foreign Affairs. In the motion, the government is requested to "stop Dutch financial contributions to the Palestinian Authority, as long as no credible steps have been taken to stop these abuses".

Earlier this year, the SGP and the PVV already argued for a cash flow freeze, following Australia and the United States. However, ministers Stef Blok and Sigrid Kaag can not agree with this. According to the ministers, there are "sound guarantees of payments to the Palestinian Authority from bilateral programs and / or from EU programs". The Cabinet ignores the fact that the Dutch contribution gives the Palestinian government the opportunity to make more money available for the rewards, since the expenditure on other points is eased by the Dutch support.