16 november 2018

Mars van Terugkeer 'protesten' blijven aanhouden langs grens tussen Gaza en Israël, gevolgd door confrontaties - March of Return ‘protests’ continue along Gaza-Israel border, clashes ensue

Relschoppers bij grens Gaza-Israël, 16 november 2018 (Foto: Liat Harel) - Rioters at Gaza border, November 16, 2018 (Photo: Liat Harel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Relschoppers bleven autobanden verbranden en gooiden stenen naar IDF-soldaten

Bron: JPOST, ZACHARY KEYSER, 16 november 2018


Rond 8.000 Gazanen verzamelden zich vandaag op vijf locaties langs de grens met Gaza als een voortzetting van de ‘demonstraties’, onderdeel van de 'Mars van de Terugkeer'.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid raakten 14 Palestijnen gewond tijdens de schermutselingen langs de grens, en volgens onbevestigde berichten werd één Palestijn gedood.

Het 'protest' van deze week vond plaats onder de titel 'Normalisatie is verraad' en de organisatoren riepen de 'demonstranten' op "om deze demonstraties voort te zetten totdat het beleg werd opgeheven", volgens een publicatie van het zusteragentschap van de Jerusalem Post, Maariv.

"De deelname van duizenden demonstranten vandaag aan de mars is een reactie op alle pogingen tot intimidatie en sluikhandel gericht op het voorkomen van de demonstraties, en het Palestijnse volk zal zijn strijd voortzetten om de belegering voor eens en voor altijd op te heffen", aldus een woordvoerder van Hamas.

Relschoppers bleven autobanden verbranden en gooiden stenen naar IDF-soldaten. Terwijl enkelen het grenshek naderden, besloot de meerderheid om op afstand te blijven, aldus de IDF. Waarschijnlijk volgden de inwoners van Gaza de orders van Egypte op, om uit de buurt te blijven van het grenshek met het oog op het behouden van het staakt-het-vuren met Israël.

Gisteren liet generaal-majoor Kamil Abu Rukun in de vorm van een Israëlische Liaison, een waarschuwing richting de Palestijnen uitgaan, wat betreft de op handen zijnde 'demonstraties' in Gaza.

"We zullen niet terughoudend zijn en zullen niet mild zijn tegen iedereen die de volgende bevelen schendt: iedereen die het grenshek nadert op een afstand van 100 meter zal zichzelf in gevaar brengen, en ik stel voor dat jullie je ogen openen en begrijpt, dat Hamas en de ander terroristische organisaties jullie naar de rand van de afgrond leiden. Laat dit goed tot jullie doordringen voordat het te laat is".

____________

ENGLISH    

Rioters continued to burn tires and throw stones at IDF soldiers

By: JPOST, ZACHARY KEYSER, November 16, 2018


Around 8,000 Gazans gathered in five locations today along the Gaza Border as a continuation of the March of Return ‘protests’.

14 Palestinians were injured in the clashes along the border according to the Palestinian Health Ministry, and unconfirmed reports that one Palestinian has been killed.

This week's 'protest' was held under the heading "Normalization is treason" and the organizers called on the ‘protesters’ to "continue these demonstrations until the siege was lifted", according to The Jerusalem Post's sister publication Maariv.

"The participation of thousands of demonstrators in marches today is a response to all attempts at intimidation and smuggling aimed at preventing the demonstrations, and the Palestinian public will continue its struggle to lift the siege once and for all”, according to a Hamas spokesperson.

Rioters continued to burn tires and throw stones at IDF soldiers. While a few approached the border fence, the majority decided to stand back, according to the IDF. Presumably, Gazans were following the orders handed down from Egypt to stay away from the border fence in order to maintain the calm with Israel after the cease-fire.

Yesterday Israel's Liason to the Palestinians, Major General Kamil Abu Rukun, issued a warning to the would-be Gaza ‘demontrations’.

"We will not show restraint and will not be lenient against anyone who violates the following orders: Anyone who approaches a distance of 100 meters from the fence will put himself in danger, and I suggest that you wake up and understand that Hamas and the other terrorist organizations are leading you to the edge of the abyss. Understand this before it's too late”.