18 november 2018

​Netanyahu prijst Trump omdat hij VN trotseert inzake Golanhoogten - Netanyahu praises Trump for defying UN on Golan Heights

Netanyahu bezoekt Golanhoogten (Foto: Kobi Gideon/Flash90) - Netanyahu visits Golan Heights (Photo: Kobi Gideon/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Premier verwelkomt het besluit van de VS om van standpunt te veranderen over de jaarlijkse afwijzing door de VN van de Israëlische annexatie van de Golanhoogten

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 18 november 2018


Premier Binyamin Netanyahu prees president Donald Trump vandaag, over het besluit van Trump’s regering om naast Israël te gaan staan en tegen een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te stemmen, waarin de annexatie van Israël van de Golanhoogten in 1981 wordt veroordeeld en daarmee de actie "nietig" wordt verklaard.

"We zijn al enige tijd met onze Amerikaanse vrienden in gesprek wat betreft het nieuwe beleid van de huidige Amerikaanse regering ten opzichte van de VN", zei Netanyahu vandaag tijdens de wekelijkse kabinetsvergadering.

"Afgelopen donderdag heeft de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, me laten weten dat de VS hadden besloten om tegen de traditionele resolutie te stemmen, waarin we worden veroordeeld voor het feit dat we op de Golanhoogten aanwezig zijn en dat is inderdaad gebeurd. Ik zou president Trump en ambassadeur Haley willen bedanken voor deze belangrijke en rechtvaardige stemming, die volledig in overeenstemming is met mijn beleid - Israël zal altijd op de Golanhoogten blijven en de Golanhoogten zullen altijd in onze handen blijven".

Israël veroverde de Golanhoogten op Syrië tijdens de Zesdaagse Oorlog in juni 1967, nadat de Syrische strijdkrachten Israëlische steden in de naburige Galilea-regio vanuit de strategisch liggende hoogvlakte hadden aangevallen. Terwijl Israël na de oorlog afzag van uitbreiding van de soevereiniteit in de Golanhoogten, net als met Jeruzalem, annexeerde de overheid van Menachem Begin in 1981 het gebied, een actie die de VS, de VN, de USSR en andere Europese landen weigerden te erkennen.

Elk jaar neemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een symbolische resolutie aan, waarin Israël wordt veroordeeld voor zijn annexatie van de Golanhoogten, waarbij de actie als "nietig" wordt bestempeld en Israël wordt aangespoord om de annexatie uit 1981 ongedaan te maken. Terwijl de VS in de afgelopen jaren voor de resolutie hebben gestemd en daarmee de weigering van de VS om de Israëlische controle over de Golanhoogten te erkennen opnieuw bevestigden, hebben de Amerikanen afgelopen vrijdag bij de Verenigde Naties tegen de maatregel gestemd. De resolutie werd aangenomen door een overgrote meerderheid van 151 tegen 2, waarbij alleen de VS en Israël tegen stemden, terwijl 14 andere landen zich van stem onthielden.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley kondigde donderdag aan, dat de VS "nee" zouden stemmen in plaats van zich te onthouden van stem, aangezien de resolutie "nutteloos was", "duidelijk vooringenomen was tegen Israël" en de VS bezorgd waren over de militaire rol van Iran in Syrië.

"Verder tonen de wreedheden die het Syrische regime blijft plegen aan, dat het niet in staat is om wie dan ook te regeren. De vernietigende invloed van het Iraanse regime in Syrië vormt een grote bedreiging voor de internationale veiligheid", zei ze in de verklaring van donderdag.

____________

ENGLISH    

PM lauds US decision to change position on UN's annual rejection of Israeli annexation of Golan Heights

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, November 18, 2018


Prime Minister Binyamin Netanyahu praised President Donald Trump on Sunday, over the administration’s decision to vote alongside Israel and against a United Nations General Assembly resolution condemning Israel’s 1981 annexation of the Golan Heights and declaring the move “null and void”.

"We have been talking with our American friends for some time about the present administration's new policy at the UN”, Netanyahu said Sunday at the weekly cabinet meeting.

“Last Thursday, US Ambassador to Israel David Friedman updated me that the US had decided to vote against the traditional resolution condemning us for being on the Golan Heights. And this indeed happened. I would like to thank President Trump and Ambassador Haley on this important and just vote that is completely in keeping with my policy – Israel will always remain on the Golan Heights, and the Golan Heights will always remain in our hands”.

Israel captured the Golan Heights from Syria during the June 1967 Six Day War, after Syrian forces attacked Israeli towns in the neighboring Galilee region from the strategic high ground. While Israel refrained from extending sovereignty over the Golan immediately after the war as it did with Jerusalem, in 1981 the Menachem Begin government annexed the area in a move the US, UN, USSR and other European powers refused to recognize.

Every year, the United Nations General Assembly has passed a symbolic resolution condemning Israel for its annexation of the Golan, calling the move “null and void”, and urging Israel to reverse the decision. While the US has in past years voted for the resolution, reaffirming the US’ refusal to recognize Israeli control over the Golan, on Friday the American mission to the UN voted against the measure. The resolution was passed by a super-majority of 151 to 2, with only the US and Israel voting against, while 14 other nations abstained.

US Ambassador to the UN Nikki Haley on Thursday announced that the US would vote “no” instead of abstaining, calling the resolution "useless", "plainly biased against Israel" and citing concerns about Iran's military role in Syria.

"Further, the atrocities the Syrian regime continues to commit prove its lack of fitness to govern anyone. The destructive influence of the Iranian regime inside Syria presents major threats to international security”, she said in Thursday’s statement.