18 november 2018

​Nieuwe Iraanse raket die Gaza binnengesmokkeld werd, kan IDF-afweer, waaronder Iron Dome, bedreigen - New Iranian rocket smuggled into Gaza could threaten IDF defenses including Iron Dome

Falaq-2 (Foto: DEBKAfile) - Falaq-2 (Photo: DEBKAfile)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Palestijnse islamitische Jihad verwees naar een nieuwe artillerie-raket uit Iran, toen de Al-Qods-vleugel beweerde dat het Ashkelon-huis op 13 november door een nieuw wapen is verwoest

Bron: DEBKAfile, 17 november 2018


Noch de IDF-woordvoerder noch enige andere Israëlische ambtenaar onthulde, dat ten minste één van de 470 raketten die vanuit Gaza binnen 48 uur op Israël werden afgevuurd, door Teheran aan zijn Palestijnse factie was geleverd, met de order om het te gebruiken. Jihad heeft niet over het wapen gesproken, behalve dat het middellang bereik had.

DEBKAfile-bronnen kunnen het wapen echter identificeren als een Falaq-2 met een bereik van 11 km en 333 mm kaliber, gefabriceerd in het Shahid Bagheri Industries-complex, dat deel uitmaakt van de Iraanse luchtvaartindustrie.

Het is ontworpen om defensiesystemen te vernietigen, zoals geschutsopstellingen, Iron Dome-batterijen, concentraties van gepantserde eenheden – zowel op land als in loopgraven, gevechtsuitrusting en commandocentra. De Iraanse raket toonde zijn vernietigende capaciteiten in Ashkelon, waarbij een Palestijnse arbeider om het leven kwam en twee vrouwen gewond raakten.

Donderdag prees generaal Mohammed Baqeri, de stafchef van Iran, "de Palestijnse overwinning in de Gazastrook zijnde een nieuwe bladzijde voor het verzet. Overwinningen zullen doorgaan totdat de zionistische entiteit er niet meer is", riep hij jubelend.

Eén van de voordelen van Falaq-2 is de mobiliteit. Het wordt niet gelanceerd vanaf stationaire batterijen, maar vanaf elk 4x4-gevechtsvoertuig of jeep, die elk twee raketten dragen. Voordat de raketten worden afgevuurd, worden aan beide zijden van het voertuig de stabilisatoren geactiveerd. Jihad ontving twee jaar geleden al in het geheim het wapen van zijn Iraanse ‘meesters’, maar kreeg pas in het laatste Palestijnse raketoffensief tegen Israël de opdracht het te gebruiken, daarbij Iran in staat stellend om zich voor het eerst op de Israëlische burgerbevolking te richten.

De inzet van de Iraanse Falaq-2 in de Gazastrook confronteert Israëls veiligheidsautoriteiten met een aantal pittige vragen:

 • Hoe werd het wapen de Palestijnse enclave binnen gesmokkeld?
 • Waarom vernietigde de IDF de opslagplaatsen van de Falaq-2 in Gaza niet, op het moment van aflevering - of later?
 • Waarom waarschuwde de IDF de bewoners bij de grens met Gaza niet, dat hun huizen kwetsbaar waren voor deze dodelijke dreiging?
 • Waarom heeft de IDF de personen die het wapen hanteerden niet uitgeschakeld?
 • Waarom onthoudt Israël zich van represailles tegen Iraanse doelen in de regio?
 • Is dit waarom Avigdor Liberman na het aftreden als minister van Defensie, lokale leiders aan de grens met Gaza waarschuwde, dat binnen een jaar de dreiging van Hamas en Jihad even groot zal zijn als die van Hezbollah?

____________

ENGLISH    

The Palestinian Islamic Jihad was referring to a new artillery rocket from Iran when its Al-Qods wing claimed to have wrecked the Ashkelon house on Tuesday, November 13 with a new weapon

By: DEBKAfile, November 17, 2018


Neither the IDF spokesman nor any other Israeli official disclosed that at least one of the 470 rockets fired from Gaza into Israel in 48 hours had been supplied by Tehran to its Palestinian proxy with instructions to start using it. Jihad did not name the weapon except to say it had medium range.

However, DEBKAfile sources can identify it as a Falaq-2 with a range of 11km and 333mm caliber, manufactured at the Shahid Bagheri Industries complex which is part of Iran’s aerospace industries.

It is designed to destroy defense systems, such as artillery emplacements, Iron Dome batteries, armored force concentrations – whether over ground or in trenches, as well as combat engineering equipment and command centers. The Iranian rocket showed its destructive capabilities in Ashkelon, killing a Palestinian worker and injuring two women.

On Thursday, Gen. Mohammed Baqeri, Iran’s chief of staff, gleefully praised “the Palestinian victory in the Gaza Strip as turning a new leaf for the resistance. Victories will continue until the Zionist entity is no more”, he crowed.

One of Falaq-2’s advantages is its mobility. It is not launched from stationary batteries, but from any combat 4×4 vehicle or jeep, each of which carries two rockets. The team activates stabilizers on either side of the vehicle before firing. Jihad secretly received the weapon from its Iranian masters two years ago but was only ordered to use it in the latest Palestinian rocket offensive on Israel, thereby enabling Iran to target its first Israeli civilian population.

The deployment of the Iranian Falaq-2 in the Gaza Strip confronts Israel’s security authorities with some hard questions:

 • How was it smuggled into the Palestinian enclave?
 • Why didn’t the IDF destroy the Falaq-2 stores in Gaza as soon as they were delivered – or later?
 • Why didn’t the IDF warn the people living on the Gaza border that their homes faced this deadly threat?
 • Why didn’t the IDF knock out the teams launching it?
 • Why does Israel refrain from hitting Iranian targets in the region in retaliation?
 • Is this why Avigdor Lieberman after quitting as defense minister, warned local leaders on the Gaza border that within a year the threat from Hamas and Jihad would be equal to that of Hizballah?