19 november 2018

​Hoe de Britse media hun lezend publiek op een grove manier misleidt - How the British media grossly mislead their reading audience

(Foto: UK Media Watch) – (Photo: UK Media Watch)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Britse media geven Israël de schuld van Gaza's economische ellende. Gazanen geven Hamas en de PA de schuld

Bron: UK Media Watch, ADAM LEVICK ON, 31 oktober 2018


Britse mediaberichten over de economische problemen in Gaza zijn voorspelbaar en ook nog eens alom vertegenwoordigd, als ze weer de armoede van het onder Palestijnse controle staande gebied - en het trage tempo van de wederopbouw - alleen maar toeschrijven aan de "verlammende blokkade" van Israël.

We hebben vaker gezegd, dat deze kortzichtige Israël-gecentreerde verklaring, de Palestijnse vertegenwoordiging ontkent en de ware oorzaak van Gaza's ellende (het besluit van Hamas om schaarse middelen te gebruiken om wapens te importeren, raketten te produceren, aanvalstunnels aan te leggen en terreur aan te wakkeren) ziet als het effect van het door Israël en Egypte genomen besluit om over te gaan tot een blokkade.

Dit relaas zie je terugkomen in de berichtgeving over de wekelijkse rellen aan de grens, die bekend staan als ‘Mars van de Terugkeer’. Ondanks het feit, dat (door Hamas) is gezegd dat het doel van het door Hamas georganiseerde geweld, is om het Palestijnse 'recht op terugkeer' in Israël te bereiken, vertellen verslaggevers vaak aan het lezende publiek dat de onrust in grote mate ontstaat doordat er oppositie is tegen de blokkade van Israël.

De volgende paragraaf, in een bericht van de Guardian op 29 september over twee Palestijnen die zijn gedood tijdens "protesten", is typerend:

  • "Palestijnen protesteren sinds 30 maart wekelijks in wat zij de "Grote Mars van de Terugkeer" noemen, en eisten dat Arabieren die in 1948 waren gevlucht of werden verdreven rond de tijd van de oprichting van Israël, mochten terugkeren naar hun huizen. Demonstranten hebben ook aandacht gevraagd op een verlammende, tien jaar durende Israëlisch-Egyptische blokkade die een groot deel van de bevolking van de Strook heeft ingesloten en zijn economie heeft verwoest".


Welnu, het blijkt dat de verslaggever van de Guardian, de rol van Hamas in de 'verwoeste economie' van Gaza maar niet heeft vermeld, omdat dit waarschijnlijk de kritiek van de meerderheid onder de Gazanen op Hamas aan het licht zou brengen, zoals blijkt uit een nieuwe opiniepeiling uitgebracht door Bethlehem-Palestina Centre for Public Opinion.

Onderstaand de betreffende sectie uit de nieuwe opiniepeiling, vermeld door The Washington Institute:

  • "Op de vraag wie het meest verantwoordelijk is voor het trage tempo van de wederopbouw in hun gebied, antwoordt de meerderheid Hamas (32 procent) of de Palestijnse Autoriteit (22 procent) - slechts 27 procent noemt Israël. De VN en "geen mening" krijgen elk 8 procent van de stemmen voor het maken van de meeste fouten. Verrassend genoeg staat Egypte als laatst genoemde op deze lijst, met slechts 3 procent".


Deze feitelijke bevindingen bieden een zeldzame, eerlijke blik op wat Palestijnen die onder de despotische heerschappij van Hamas leven, werkelijk geloven, en bieden de mogelijkheid om een drastische correctie aan te brengen in de berichtgeving van een verschanste media-echo-kamer, die lezers op grove wijze misleidt.

____________

ENGLISH

British media blame Israel for Gaza’s economic woes. Gazans blame Hamas and the PA

By: UK Media Watch,  ADAM LEVICK ON, October 31, 2018


British media reports about economic problems in Gaza are as predictable as they are ubiquitous, with most outlets attributing the Palestinian controlled territory’s poverty – and the slow pace of reconstruction – solely to Israel’s “crippling blockade”.

We’ve often noted that this myopic Israel-centered explanation denies Palestinian agency, and conflates the true cause of Gaza’s woes (Hamas’s decision to use scarce resources to import weaponry, produce rockets, build attack tunnels and launch terror) with the effect of that decision (the Israeli and Egyptian blockade).

This narrative has been woven into coverage of the weekly border riots known as The Great Return March. Despite the fact, that Hamas stated that the goals of the Hamas organised violence is to achieve the Palestinian ‘right of return’ to Israel, more often than not reporters tell news consumers that the unrest is driven in large measure by opposition to Israel’s blockade.

The following paragraph, in a September 29th Guardian report on two Palestinians killed during “protests”, is typical:

  • “Palestinians have protested weekly since 30 March in what they call the “Great March of Return”, demanding that Arabs who fled or were expelled around the time of Israel’s creation in 1948 to be allowed to return to their homes. Demonstrators have also focused on a crippling decade-long Israeli-Egyptian blockade that has trapped much of the strip’s population and devastated its economy”.


Well, it turns out that the Guardian reporter’s failure to even mention Hamas’s role in Gaza’s ‘devastated economy’ would likely elicit criticism by a majority of Gazans, according to a new poll released by Bethlehem-based Palestine Center for Public Opinion.

Here’s the relevant section from The Washington Institute’s report on the new poll:

  • “Asked who is most responsible for the slow pace of reconstruction in their area, the majority pick either Hamas (32 percent) or the Palestinian Authority (22 percent)—compared with just 27 percent who single out Israel. The UN and “no opinion” each get 8 percent of the vote for most at fault. Surprisingly, Egypt is last on this list, with a mere 3 percent”.


These counterintuitive findings offer a rare honest glimpse into what Palestinians living under Hamas’s despotic rule actually believe, providing a compelling corrective to an entrenched media echo-chamber which continues to grossly mislead readers.