20 november 2018

​'VN gericht op Israël, terwijl Iran op Europa is gericht' - 'UN focused on Israel while Iran targets Europe'

Nikki Haley (Foto: Reuters) - Nikki Haley (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

VS-ambassadeur bij de VN Nikki Haley, haalt stevig uit naar de Veiligheidsraad die zich richt op Israël's reactie op raketten, in plaats van op Iraanse samenzweringen in Europa

Bron: Arutz Sheva, Gary Willig, 19 november 2018


VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley haalde stevig uit naar de VN-Veiligheidsraad, omdat het orgaan alleen maar oog heeft voor Israël's reactie op de bijna 500 raketten en mortieren die vorige week door terroristen vanuit de Gazastrook werden afgevuurd, terwijl het orgaan deze raketaanvallen en verschillende verijdelde Iraanse complotten om dissidenten in Europa te vermoorden, negeert.

Tijdens een briefing van de Veiligheidsraad over het Midden-Oosten zei Haley: "Hoewel deze Raad gefocust blijft op het conflict tussen Israël en de Palestijnen, negeert hij andere zeer ernstige conflicten in het Midden-Oosten. Eén daarvan stond de afgelopen maanden op de drempel van Europa en de Verenigde Staten. Dat is het zoveelste bewijs van toegenomen internationale terroristische activiteiten door het Iraanse regime. Iraanse moorden op politieke tegenstanders zijn zo oud als de islamitische Republiek zelf. Terwijl Amerikaanse diplomaten nog steeds gegijzeld werden door islamitische revolutionairen in de Amerikaanse ambassade in Teheran, begonnen Iraanse agenten en facties een campagne betreffende politieke moorden in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het kwaadaardige gedrag van Iran richt zich niet alleen op één land, het richt zich op ons allemaal”.

"Deze pogingen om hun politieke tegenstanders op buitenlandse bodem te vermoorden, weerspiegelen de ware aard van het Iraanse regime. Deze aanvallen zijn precies het soort gedrag, dat de VS ertoe bracht om op 5 november de sancties tegen Iran, opnieuw op te leggen. Dit was de grootste sanctie-actie tegen Iran, die ooit door de Verenigde Staten is ondernomen. Onze regering is al geruime tijd geleden tot de conclusie gekomen, dat er nog veel meer moest worden gedaan, wil er maar enige kans van slagen zijn om de Iraanse regering zover te krijgen, dat ze een onderdeel kunnen zijn van een gemeenschap van vreedzame, gezagsgetrouwe naties. We hebben de tragische erfenis van verzoening al eerder gezien. De Raad is in veel opzichten gecreëerd om een tegenwicht te zijn tegen die mislukte diplomatieke strategie. Het Teheran-regime heeft zich bewezen als dezelfde gewelddadige en roofzuchtige groep moordenaars, die het in de jaren tachtig was. Onze Europese bondgenoten vinden steeds vaker bewijs daarvan in hun eigen voortuin. We moeten ons verenigen in onze inspanningen om dit gedrag te stoppen, voordat het meer onschuldige mensen over de hele wereld bereikt”, voegde ze eraan toe.

"Ja, Israël voerde luchtaanvallen uit op terroristische posten, wapenopslagplaatsen en inlichtingenactiva in Gaza. Maar het deed dit als reactie op meer dan 400 raketten en mortieren die willekeurig vanuit Gaza op Israël werden afgevuurd. Dorpen en steden waren de doelwitten. Een bus werd gebombardeerd door een anti-tank raket. Families werden gedwongen om de schuilkelders in te vluchten, om te ontsnappen aan het spervuur. Zelfs als je de reden van Hamas accepteert, dat het zijn raketten heeft gelanceerd in reactie op een Israëlische geheime operatie, kun je niet voorbijgaan aan het feit, dat de Gaza-terroristen in hun reactie zich op burgers hebben gericht. Hun acties waren geen acties van een natie die aan zelfverdediging deed, maar van een terroristische groepering die een voorwendsel wist te vinden om burgers te doden. Je kunt er ook niet aan voorbijgaan, dat de groepering die verantwoordelijk is voor de raketaanvallen - de Palestijnse islamitische Jihad - een door Iran gesteunde groepering is. De PIJ is weer een andere terroristische factie die wordt aangespoord door Iran om geweld en instabiliteit in de regio te veroorzaken. En deze ontbrekende feiten zijn van crusiaal belang”.

____________

ENGLISH    

US Ambassador to the UN Nikki Haley slams Security Council for focus on Israel's response to rockets instead of Iranian plots in Europe

By: Arutz Sheva, Gary Willig, November 19, 2018


US Ambassador to the United Nations Nikki Haley slammed the UN Security Council for focusing on Israel's response to the nearly 500 rockets and mortars which were fired at the Jewish State by terrorists in the Gaza Strip last week while ignoring the rocket attacks and several foiled Iranian plots to murder dissidents in Europe.

Speaking at a Security Council briefing on the Middle East Monday morning, Haley said: “While this Council remains focused on the conflict between Israel and the Palestinians, it ignores other very serious conflicts in the Middle East. One has in recent months come to the doorstep of Europe and the United States. That is the continued evidence of increased international terrorist activity by the Iranian regime. Iranian assassinations of political opponents are as old as the Islamic Republic itself. While U.S. diplomats were still being held hostage by Islamic revolutionaries in the U.S. Embassy in Tehran, Iranian agents and proxies began a campaign of political murder in Europe, North Africa, and across the Middle East. Iranian malign behavior does not just target one country, it targets us all".

“These attempts to murder their political opponents on foreign soil reflect the true nature of the Iranian regime. These attacks are precisely the sort of behavior that led the United States to re-impose sanctions against Iran on November 5. This was the largest sanctions action against Iran ever undertaken by the United States. Our administration long ago came to the conclusion that much more needed to be done if there was to be any chance to prod the Iranian government into the community of peaceful, law-abiding nations. We have seen the tragic legacy of appeasement before. The Council was, in many ways, created as a counter to that failed diplomatic strategy. The Tehran regime has proven itself to be the same violent and predatory group of murderers that it was in the 1980s. Our European allies are increasingly finding proof of that in their own front yards. We must unite in our efforts to stop this behavior before it reaches more innocent people across the world", she added.

“Yes, Israel launched airstrikes on military posts, weapons depots, and intelligence assets in Gaza. But it did so in response to over 400 rockets and mortars that were fired indiscriminately from Gaza into Israel. Neighborhoods were targeted. A bus was bombed by an anti-tank missile. Families were forced into bomb shelters to escape the barrage. Even if you accept Hamas’ excuse that it launched its missiles in response to an Israeli covert operation, you cannot escape the fact that the Gaza militants targeted civilians in response. Their actions were not actions of a nation exercising self-defense, but of a terrorist group seizing a pretext to kill civilians. You also cannot escape the fact that the group responsible for the rocket attacks – Palestinian Islamic Jihad – is an Iranian supported group. The PIJ is yet another terrorist proxy that Iran calls on to stoke violence and instability in the region. And these missing facts are crucial".