21 november 2018

Russen: Vermindering van sancties op Iran, in ruil voor terugtrekking van Iran uit Syrië - Russians: Relief from some sanctions imposed on Iran, in return for removal Iran from Syria

Poetin en Netanyahu (Foto: Marc Israel Sellem/Flash 90) - Putin and Netanyahu (Photo: Marc Israel Sellem/Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Rusland stelt voor, Iran vrij te stellen van sommige Amerikaanse sancties, in ruil voor de verwijdering van Iraanse troepen uit Syrië

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 20 november 2018


Premier Binyamin Netanyahu zei maandag in een besloten vergadering, dat Rusland onlangs aan Israël en de VS heeft voorgesteld, om Iran vrijstelling te geven van sommige Amerikaanse sancties die zijn opgelegd, in ruil voor de terugtrekking van Iraanse troepen en facties uit Syrië, berichtte Axios dinsdag.

Volgens het bericht deed Netanyahu deed zijn uitspraak tijdens een besloten vergadering met Foreign Affairs en het Security Committee van de Knesset.

MK's die de vergadering bijwoonden zeiden, dat Netanyahu niet heeft gezegd of het Russische voorstel werd gedaan tijdens zijn korte gesprek met president Vladimir Poetin vorige week zondag in Parijs, maar dat, gezien de opmerkingen van de premier, het wel aannemelijk is.

De Iraanse terugtrekking uit Syrië is van groot belang voor Israël, maar het Russische standpunt tot nu toe was, althans naar buiten toe, dat de aanwezigheid van Iran legitiem is omdat het is ingegaan op de uitnodiging van het Assad-regime. Dit is voor het eerst dat de Russen een idee opperen betreffende de terugtrekking van Iran, en dat ze het koppelen aan de Amerikaanse sancties.

De Amerikaanse president Donald Trump trok zich in mei terug uit de nucleaire deal van 2015  tussen Iran en de wereldmachten, en heeft sindsdien twee keer sancties opgelegd aan de islamitische Republiek. Rusland en andere Europese ondertekenaars van de overeenkomst van 2015 waren het niet eens met het besluit van Trump om de overeenkomst te laten voor wat het was, en hebben getracht het akkoord te redden.

De MK's die in het bericht worden geciteerd, zeiden dat Netanyahu zich positief uitliet over zijn ontmoeting met Poetin, en had gezegd dat de Russen niet in hun eentje de Iraniërs uit Syrië weg kunnen krijgen, maar hulp nodig hebben van andere wereldmachten.

Volgens de leden van Knesset die de vergadering bijwoonden, zei Netanyahu dat Rusland en de VS discussiëren over manieren om de Iraanse invloed in Syrië te beperken - waaronder het Russische idee over de reductie van sancties.

Netanyahu zei dat op 8 november de speciale afgezant van de VS voor Syrië, James Jeffrey, in Wenen overleg had gehad met Russische functionarissen om de situatie te bespreken. Op 5 november, drie dagen voor de bijeenkomst in Wenen, had Netanyahu een ontmoeting met Jeffrey in Jeruzalem.

Tijdens de vergadering werd Netanyahu gevraagd of Israël een standpunt had ingenomen over het Russische voorstel. Hij zei dat het op dit moment slechts een idee was, en dat Israël er verder geen beleid over heeft geformuleerd.

De Russische ambassade in Tel Aviv weigerde commentaar te geven op het gebeuren. Een hoge functionaris van het staatsdepartement zei tegen Axios: "We blijven in contact met de VN en andere partijen, waaronder Rusland, om te zoeken naar alle mogelijke oplossingen via de politieke weg, zoals gevraagd in UNSCR 2254. We bespreken echter niet de inhoud van deze diplomatieke discussies”.

___________    

ENGLISH    

Russia reportedly proposes that Iran be granted relief from some US sanctions, in return for the removal of its forces from Syria

 By: Arutz Sheva, Elad Benari, November 20, 2018


Prime Minister Binyamin Netanyahu said in a closed hearing on Monday that Russia recently proposed to Israel and the US that Iran be granted relief from some US sanctions that were imposed on it, in return for the removal of Iranian forces and proxies from Syria, Axios reports Tuesday.

Netanyahu's statements came during a hearing of the Foreign affairs and Security Committee of the Knesset, according to the report.

MKs who attended the hearing said Netanyahu did not say whether the Russian proposal was made during his short conversation with President Vladimir Putin in Paris Sunday last week, but that it definitely seemed that way from the prime minister's comments.

Iranian retrenchment in Syria is a huge concern for Israel, but the Russian position until now has been, at least publicly, that Iran's presence is legitimate because it came at the Assad regime's invitation. This is the first we're hearing that the Russians have floated an idea for Iran's withdrawal, and that they're linking it to US sanctions.

US President Donald Trump withdrew in May from the 2015 nuclear deal between Iran and world powers, and has since imposed two rounds of sanctions on the Islamic Republic. Russia and other European signatories to the 2015 deal did not agree with Trump’s decision to leave the agreement and have been trying to save the accord.

The MKs quoted in the report said Netanyahu spoke favorably about his meeting with Putin, and said the Russians cannot push the Iranians out of Syria on their own, but need help from other world powers.

According to the members of Knesset who attended the hearing, Netanyahu said Russia and the US were discussing ways to limit Iranian influence in Syria — including the Russian proposal on sanctions relief.

Netanyahu said that on November 8, U.S. special envoy for Syria James Jeffrey met in Vienna with Russian officials to discuss the issue. On November 5, three days before the Vienna meeting, Netanyahu met Jeffrey in Jerusalem.

During the hearing, Netanyahu was asked if Israel had expressed a position on the Russian proposal. He said it was at the moment only an idea, and that Israel hasn't formulated a policy on it.

The Russian embassy in Tel Aviv declined to comment on this story. A senior State Department official told Axios, "We remain engaged with the UN ‎and other parties, including Russia, to encourage all possible efforts to advance the political track as called for in UNSCR 2254. We do not however discuss the substance of these diplomatic discussions”.