21 november 2018

"BDS schaadt Palestijnen meer dan ons" - "BDS harms Palestinians more than us"

Oded Revivi op de conferentie (Foto: Sivan Pereg) - Oded Revivi at the conference (Photo: Sivan Pereg)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Efrat Burgemeester Oded Revivi zegt dat BDS ervoor zorgt dat Arabieren goedbetaalde banen in Joodse gemeenschappen verliezen

Bron: Arutz Sheva Staff, 21 november 2018


Tijdens de diplomatieke conferentie van de Jerusalem Post, besprak een panel het verschijnsel BDS en de economische implicaties ervan voor Israël.

Het panel werd bijgewoond door Hoofd Initiatives department at the Ministry of Strategic Affairs, Ron Brumer, Hoofd Efrat Regional Council en Hoofd Yesha Council's foreign relations department Oded Revivi, Voorzitter Yesha Council, Hananel Dorni, Palestinse Arabische ondernemer, Ashraf Jabbari, en Lipsky CEO, Yehuda Cohen.

Revivi merkte op dat "er een illustrerend voorbeeld is van een frisdrankfabriek in Judea en Samaria, waar honderden Palestijnen werkzaam zijn, en doordat de fabriek is verhuisd naar de andere kant van de Groene Lijn, ze zijn ontslagen. De BDS-beweging was niet blij met de verhuizing naar de andere kant van de Groene Lijn, omdat ze in de gaten hadden dat hierdoor honderden Palestijnen hun broodwinning verloren. We kunnen ons beter redden dan de Palestijnen, en in feite is de BDS schadelijker voor de Palestijnen dan voor ons”, legde Revivi uit.

Yehuda Cohen zei: "Als de BDS succesvol is, zullen we niet in onze regio kunnen blijven wonen. Werk brengt hoop voort, een boycot brengt lijden voort, dus ik blijf werken en probeer de industriële zone een groei-impuls te geven”.

Ashraf Jabbari ging ervan uit, dat de BDS-organisaties er niet in zullen slagen een brede impact te veroorzaken. "We leven sinds 1967 met elkaar op dezelfde plaats. We leven in dezelfde gebieden, Palestijnen en Joden werken samen in Barkan, Efrat en andere plaatsen, en ik geloof dat we uiteindelijk zullen slagen. Ik deins niet terug om het volgende te zeggen: binnen ons gebied is er geen kans voor iemand om onze relaties te verbreken, de relaties tussen Israëli's en Palestijnen die samenleven in Judea en Samaria”.

Hananel Dorni, voegde eraan toe dat "de nederzettingen in Judea, Samaria en de Jordaanvallei zich focussen op de ontwikkeling van de regio op het gebied van industrie, economie, waterinfrastructuur, transport en elektriciteit ten behoeve van alle inwoners van de regio, met inbegrip van de Arabieren. De BDS-beweging wordt gemotiveerd door antisemitische motieven om de staat Israël te schaden, maar schaadt in feite de Arabieren. Economische ontwikkeling zorgt voor betere onderlinge betrekkingen en uit de economische belangen ontleend aan het gebied, zal daadwerkelijke vrede voortkomen”.

----------

IsraelCNN heeft in de zomer van 2016 een interview gehad over dit onderwerp met ondernemer David Ha'ivri, die ook al aangaf dat BDS de werkende Palestijnen treft, niet de Israëlische ondernemers


___________

ENGLISH

Efrat Mayor Oded Revivi says BDS causes Arabs to lose well-paying jobs in Jewish communities

By: Arutz Sheva Staff, November 21, 2018


During the Diplomatic Conference of the Jerusalem Post, a panel was held on the subject of BDS and its economic implications for Israel.

The panel was attended by the head of the initiatives department at the Ministry of Strategic Affairs Ron Brumer, head of the Efrat Regional Council head of the Yesha Council's foreign relations department, Oded Revivi, Yesha Council Chairman, Hananel Dorni, Palestinian Arab businessman, Ashraf Jabbari, and Lipsky CEO Yehuda Cohen.

Revivi noted that "there is the famous example of a soda factory that was in Judea and Samaria and hundreds of Palestinians were working there, and now that the plant has moved to the other side of the Green Line, they have been fired. The BDS movement did not celebrate because they understood that hundreds of Palestinians lost their livelihood. We are more resistant than the Palestinians, and in fact, the BDS is more harmful to the Palestinians", explained Revivi.

Yehuda Cohen said that "if the BDS succeeds, we will not be able to continue living in our region. Work brings hope, a boycott brings suffering, so I continue to work and try to empower the industrial zone".

Ashraf Jabbari estimated that the BDS organizations will not succeed in causing a broad impact. "We live in the same place, [as we have] since 1967. We live in the same areas, Palestinians and Jews work together in Barkan, Efrat and other places, and I believe that we will succeed in the end. I am not afraid to say this thing: In our territory, there is no chance for anyone to break our relations, the relations between Israelis and Palestinians living together in Judea and Samaria".

Hananel Dorni, added that "the settlements in Judea, Samaria and the Jordan Valley are concerned with the development of the region in industry, economy, water infrastructure, transportation and electricity for the benefit of all residents of the region, including the Arabs. The BDS movement is motivated by anti-Semitic motives to harm the State of Israel, but actually harms the Arabs. Economic development creates better neighborly relations, and actual peace will emerge from the economic interests derived from the territory".

----------

IsraelCNN had in the summer of 2016 an interview on this subject with entrepreneur David Ha'ivri, who also indicated that BDS affects the working Palestinians, not the Israeli entrepreneurs