22 november 2018

Ministers zeggen dat Israël op het punt staat om Gaza te heroveren, dagen van Hamasleiders zijn geteld - Ministers say Israel close to retaking Gaza, Hamas leaders’ days are numbered

Minister van Openbare Veiligheid, Gilad Erdan, spreekt op een diplomatieke conferentie in Jeruzalem, 21 november 2018 (Foto: Sivan Farag) - Public Security Minister Gilad Erdan speaks at a Jerusalem Post Diplomatic Conference, November 21, 2018 (Photo: Sivan Farag)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Leden van het veiligheidskabinet, Gilad Erdan, Yoav Gallant en Israel Katz, roepen op tot eliminatie van leiders van terroristische groepering

Bron: TOI, RAPHAEL AHREN, 21 november, 2018


Israël staat op het punt de Gazastrook te heroveren en moet de leiders van de terroristische groep Hamas elimineren, zeiden hoge Israëlische ministers op woensdag.

De openbare veiligheidsminister, Gilad Erdan zei, dat Israël "dichterbij dan ooit" op het punt staat om de enclave aan de kust opnieuw in te nemen en "moet overstappen van verdediging naar aanval", wat hij verduidelijkte met "het gericht doden van de terroristenleiders van de militaire vleugel van Hamas". En het betekent bereid te zijn de Gazastrook te heroveren en vast te houden, totdat we de terroristische infrastructuur hebben ontmanteld”, zei Erdan, een lid van het veiligheidskabinet, sprekend op de diplomatieke conferentie van de Jerusalem Post in de hoofdstad. "Vandaag staan we dichterbij het punt dan ooit, sinds het desastreuze plan van terugtrekking, om gedwongen te worden delen van of de hele Gazastrook te heroveren”, zei hij, verwijzend naar Israëls terugtrekking uit de enclave aan de kust in 2005. "Als dat de enige manier is waarop we langdurige rust en veiligheid voor onze burgers kunnen garanderen, dan is dat wat we zullen doen. We zullen niet toestaan dat iemand ons probeert te verjagen”, zei Erdan, lid van de Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu en een op kop liggende kandidaat voor de positie van minister van Buitenlandse Zaken.

Erdan's woorden werden gesteund door die van minister van Huisvesting Yoav Gallant (Kulanu), ook lid van het veiligheidskabinet, die het publiek vertelde dat de dagen van Hamas leider Yahya Sinwar zijn geteld en dat het hoofd van de terreurgroep niet moest verwachten, zijn dagen te kunnen slijten in een bejaardentehuis.

Minister van Inlichtingen Israel Katz heeft een soortgelijk standpunt ingenomen ten aanzien van de situatie. "Na de recente gebeurtenissen in het Zuiden: het geweld langs het hek, het verbranden van velden en het afvuren van honderden raketten op Israëlische gemeenschappen, staan we nu dichter bij een niet te vermijden oorlog met Hamas in Gaza, dan ooit. We moeten hard toeslaan om de afschrikking te herstellen”, zei Katz. "Na de laatste Gaza-oorlog heb ik gevraagd om een strategisch besluit over het Israëlische beleid ten aanzien van Gaza - om zich te onttrekken aan elke civiele verantwoordelijkheid voor Gaza - geen brandstof, geen elektriciteit en zeker geen salarissen voor leden van Hamas", zei Katz op de conferentie.

De minister van Binnenlandse Zaken zei, dat dit zou zorgen voor een volledige zekerheid, vergelijkbaar met de nultolerantie van elke schending van de Israëlische soevereiniteit aan de noordgrens van het land. "Als Sinwar of Haniyeh een kogel of een raket zouden afvuren op een soldaat of een Israëlische burger, zouden ze dat met hun hoofd moeten betalen, zoals Nasrallah in Libanon die zich nu in een bunker verstopt”, zei Katz, verwijzend naar de Hamas-leiders en Hezbollah-chef. "Er is geen politieke oplossing voor het Gaza-probleem en er bestaat niet zoiets als een stabiele regeling met Hamas. Israël moet bij Hamas toeslaan om de afschrikking die is uitgehold, te herstellen”, besloot Katz.

____________

ENGLISH    

Security cabinet members Gilad Erdan, Yoav Gallant, and Israel Katz call for targeted killings of terrorist group’s leaders

By: TOI, RAPHAEL AHREN, November 21, 2018


Israel is coming close to retaking the Gaza Strip and should assassinate the leaders of terrorist group Hamas, senior Israeli ministers said Wednesday.

Public Security Minister Gilad Erdan said that Israel is “closer than ever” to re-occupying the coastal enclave and “must move from defense to offense", which he clarified means “targeted killings of the terrorist leaders of Hamas’ military wing. “And it means being willing to capture and hold the Gaza Strip, until we dismantle the terrorist infrastructure", said Erdan, a member of the security cabinet, speaking at the Jerusalem Post Diplomatic Conference in the capital. “Today, we’re closer than ever since the disastrous disengagement plan to being forced to recapture parts or all of the Gaza Strip", he said, referring to Israel’s withdrawal from the coastal enclave in 2005. “If that is the only way we can guarantee long-term quiet and security for our citizens, then that is what we will do. We won’t allow anyone to deter us", said Erdan, a member of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Likud Party and a leading contender for the position of foreign minister.

Erdan’s words were backed by those of Housing Minister Yoav Gallant (Kulanu), also a member of the security cabinet, who told the audience that Hamas leader Yahya Sinwar’s “days are numbered” and that the terror group’s Gaza chief should not expect to “end his days in a retirement home".

Intelligence Minister Israel Katz took a similar line on the situation.

“Following the recent events in the south: the violence along the fence, the burning of fields and the firing of hundreds of rockets at Israeli communities, we are now closer to a no-choice war against Hamas in Gaza. We must strike hard to restore deterrence", Katz said. “After the last Gaza war, I called for a strategic decision to be taken regarding Israel’s policy towards Gaza — to disengage from any civilian responsibility for Gaza — no fuel, no electricity and certainly no salaries for members of Hamas", Katz told the conference.

The intelligence minister said this would ensure full security deterrence, similar to the zero tolerance for any violation of Israeli sovereignty on the country’s northern borders. “If Sinwar, or Haniyeh were to fire a bullet or a rocket at a soldier or an Israeli citizen, they would pay with their heads, like Nasrallah in Lebanon who is today hiding in a bunker", Katz said, referring to the Hamas leaders and Hezbollah chief. “There is no political solution to the Gaza issue and there is no such thing as a stable arrangement with Hamas. Israel must strike at Hamas in order to restore the deterrence that has been eroded”, Katz concluded.