23 november 2018

VN's dreigement aan Israël - UN threatens Israel

MK Yousef Jabareen (Foto: Miriam Alster/Flash 90) - MK Yousef Jabareen (Photo: Miriam Alster/Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De VN Human Rights Council dreigt Israël te veroordelen, tenzij het opheldering over de Nationaliteitswet vrijgeeft

Bron: Arutz Sheva, Ben Ariel, 23 november 2018


Vier vertegenwoordigers van de VN Human Rights Council eisen opheldering van de Israëlische regering over de Nationaliteitswet en de schade die zij, naar zij beweren, aan de Arabische minderheid in Israël veroorzaken.

De vertegenwoordigers eisen dat de toelichtingen binnen 60 dagen worden ontvangen en hebben gedreigd een veroordeling van Israël te beginnen, die in de VN Human Rights Council ter stemming zal worden gebracht.

De Nationaliteitswet, die enkele maanden geleden door de Knesset werd goedgekeurd, stelt dat Israël de natiestaat van het Joodse volk is en stelt, bij de wet, een aantal zaken vast zoals de Israëlische vlag, symbolen, de Hebreeuwse taal en diverse andere items vermeld in de Onafhankelijkheidsverklaring.

De wet heeft geen invloed op de rechten van minderheidsburgers in Israël, maar is bekritiseerd door Arabische landen die beweren, dat de wet discriminerend is.

Hadashot TV meldde donderdag, dat de VN-eisen aan Israël kwamen na klachten, ingediend door het High Follow-Up Comité voor Arabische burgers van Israël en MK's van de Arab Joint List, onder leiding van MK Yousef Jabareen, die beloofde dat "we niet zullen rusten tot de VN Israël in het openbaar veroordeelt".

In september had een delegatie van Arabische MK's een reeks vergaderingen met  de VN Human Rights Council, als onderdeel van de acties van hun inspanningen tegen de nationale wetgeving. De delegatie had een ontmoeting met de vice-commissaris voor mensenrechten van de Verenigde Naties, Kate Gilmore, en met een aantal andere VN-functionarissen.

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Danny Danon, zei in een reactie: "De Raad heeft niet het recht om iets van ons te eisen totdat het zijn duidelijke vooroordeel tegen de staat Israël opheft. Dit is weer een ander product van een campagne van leugens en laster, geleid door enkele Arabische Knesset-leden tegen de staat Israël in samenwerking met anti-Israël elementen in de diplomatieke arena”.

____________

ENGLISH    

UN Human Rights Council threatens to condemn Israel unless it receives clarification regarding the Nationality Law

By: Arutz Sheva, Ben Ariel, November 23, 2018


Four representatives of the UN Human Rights Council are demanding clarifications from the Israeli government regarding the Nationality Law and the damage which, they claim, it is causing to the Arab minority in Israel.

The representatives are demanding that the clarifications be received within 60 days, and have threatened to initiate a condemnation of Israel that will be put to a vote in the Human Rights Council.

The Nationality Law, which was approved by the Knesset several months ago, states that Israel is the Jewish people's nation state and establishes as law Israel's flag, symbols, the Hebrew language, and various other items mentioned in the Declaration of Independence.

The law does not affect the rights of minority citizens in Israel, but has been criticized by Arab countries which claimed that it is discriminatory.

Hadashot TV reported on Thursday that the UN demands for Israel came following complaints filed by the High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel and MKs from the Arab Joint List, headed by MK Yousef Jabareen, who promised that "we will not rest until the UN condemns Israel publicly".

In September, a delegation of Arab MKs held a series of meetings at the United Nations Human Rights Council as part of their efforts against the national law. The delegation met with United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights, Kate Gilmore, as well as with several other UN officials.

Israel's ambassador to the United Nations, Danny Danon, said in response, "The Council has no right to demand anything from us until it removes its clear bias against the State of Israel. This is another product of a campaign of lies and slander directed by some Arab Knesset members against the State of Israel in cooperation with anti-Israel elements in the diplomatic arena".