23 november 2018

Tsjechische president wil ambassade naar Jeruzalem verplaatsen - Czech president wants to move embassy to Jerusalem

Tsjechische president Milos Zeman (L) (Foto: Kobi Gideon, GPO) - Czech President Milos Zeman (L) (Photo: Kobi Gideon, GPO)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Milos Zeman zegt dat hij er alles aan zal doen om de ambassade van het land naar de hoofdstad te brengen

Bron: Arutz Sheva, Tzvi Lev, 23 november 2018 


De Tsjechische president Milos Zeman, die volgende week in Israël arriveert voor een officieel bezoek, belooft de inspanningen op te voeren om de ambassade van zijn land over te brengen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Reshet Bet meldde, dat Zeman deze intentie zes maanden geleden had aangekondigd, maar sindsdien gestuit is op verzet van verschillende elementen in Praag, die proberen de overdracht van de ambassade naar de hoofdstad van Israël te dwarsbomen.

In een interview in Tsjechië voorafgaand aan zijn bezoek aan Israël, werd Zeman gevraagd naar de kwestie van de ambassade en zei hij: "Er zijn al twee concrete en praktische stappen in deze richting genomen en in mei zullen we het Tsjechische huis in Jeruzalem inluiden, evenals een Tsjechische investeringsmaatschappij en een toeristisch bedrijf. Er zullen ook politieke en culturele activiteiten zijn”, zei Zeman. "Wat er in de toekomst zal gebeuren, is afwachten, maar ik blijf me inzetten om onze ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen”.

De Tsjechische Republiek erkende Jeruzalem in december vorig jaar als hoofdstad van Israël, na de erkenning door de Amerikaanse president Donald Trump van de stad als de hoofdstad van Israël.

Het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken beloofde in april dat het besluit om het ereconsulaat te heropenen "geen invloed had op het definitieve akkoord over Jeruzalem", eraan toevoegend dat Praag "het gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie die Jeruzalem beschouwt als de toekomstige hoofdstad van beide staten volledig respecteert", dat wil zeggen, de staat Israël en de toekomstige staat Palestina”.

De Tsjechische ambassade is sinds 1949 in Tel Aviv aanwezig, met uitzondering van de onderbreking van de diplomatieke betrekkingen onder het voormalige communistische regime in Praag tussen 1967 en 1990.

Elke beslissing om de ambassade te verplaatsen zou eerst moeten worden goedgekeurd door de Tsjechische regering.

De Tsjechische premier Andrej Babis heeft de suggestie van Zeman afgewezen, om het voorbeeld van de Verenigde Staten te volgen en zijn ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, waarbij hij beweert dat de actie van Trump "niet goed zou zijn. Zoals je aan de reacties kan zien”.

____________

ENGLISH    

Milos Zeman says that he will make every effort to move the nation's embassy to the capital

By: Arutz Sheva, Tzvi Lev, November 23, 2018


Czech President Milos Zeman, who is slated to arrive in Israel next week for an official visit, promises to intensify efforts to transfer his country's embassy from Tel Aviv to Jerusalem.

Reshet Bet reported that Zeman had announced this intention six months ago, but since then it has encountered resistance from various elements in Prague who are trying to thwart the transfer of the embassy to the capital of Israel.

In an interview in the Czech Republic prior to his visit to Israel, Zeman was asked about the embassy issue and said, "Two concrete and practical steps have already been taken in this direction, and in May we will inaugurate the Czech House in Jerusalem, A Czech investment company and a tourism company. There will also be political and cultural activities there”, Zeman said. "What will happen in the future will be seen, but I will continue to make efforts to move our embassy from Tel Aviv to Jerusalem”.

The Czech Republic recognized Jerusalem as the capital of Israel last December, following U.S. President Donald Trump's recognition of the city as Israel's capital.

The Czech Foreign Ministry vowed in April that the decision to reopen the honorary consulate had "no influence on the final agreement on Jerusalem", adding that Prague "fully respects the common position of the European Union that considers Jerusalem as the future capital of both states, that is to say, the State of Israel and the future state of Palestine”.

The Czech Embassy has been in Tel Aviv since 1949, except during the interruption of diplomatic relations under the former communist regime in Prague between 1967 and 1990.

Any decision to move the embassy would first need to be approved by the Czech government.

Czech Prime Minister Andrej Babis has ruled out Zeman’s suggestion that the Czech Republic would follow the United States’ example and move its embassy to Jerusalem, saying Trump’s move “is not good. You can see the reactions”.