24 november 2018

​Israël zegt dat Hamas cel op de Westelijke Jordaanoever plannen had voor grote bomaanslagen - Israel says it uncovered West Bank Hamas cell planning major bombing attacks

Verdachte Hamas-lid Oweis Rajoub, verdacht van het plannen van bomaanslagen op Israëlische doelen op de Westelijke Jordaanoever, wordt op 23 september 2018 ondervraagd door de Shin Bet-beveiligingsdienst (Schermopname: Shin Bet veiligheidsdienst) - Suspected Hamas member Oweis Rajoub, suspected of planning bombing attacks on Israeli targets in the West Bank, is interrogated by the Shin Bet security service on September 23, 2018 (Screen capture: Shin Bet security service)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Palestijnen met vergunningen voor medische zorg, zijn Israël binnengekomen, en hebben berichten van terroristische leiders in Gaza overgebracht naar facties op de Westelijke Jordaanoever, zei de Shin Bet veiligheidsdienst

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS, 22 november 2018


De Shin Bet veiligheidsdienst zei donderdag, dat het onlangs een Hamas-terreurnetwerk op de Westelijke Jordaanoever heeft blootgelegd dat handelde op bevel van de leiders van de groep in Gaza, met plannen om grootschalige bomaanslagen uit te voeren op doelen op de Westelijke Jordaanoever en de rest van Israël.

Volgens de Shin Bet, waren leden van de verschillende terreurcellen bezig om explosieven te maken en kregen de opdracht om "drukke locaties te selecteren als doelen voor de aanvallen”. De interne veiligheidsdienst zei, dat deze inspanning verschilde van eerdere pogingen van Hamas om de afgelopen jaren aanvallen uit te voeren op de Westelijke Jordaanoever "in termen van bereik en het potentiële gevaar van hen”. Dit netwerk werd ook niet gerund door Hamas leden die waren vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen - als onderdeel van een overeenkomst uit 2011 om de gevangengenomen Israëlische soldaat Gilad Shalit terug te halen - zoals bij andere cellen het geval is geweest, maar door hoge leiders vanuit de Gazastrook.

De Hamas operatie werd ontdekt met de arrestatie van Oweis Rajoub, 25 jaar, en een vermeend lid van de terroristische groep uit het Palestijnse dorp Dura, bij Hebron, op 23 september, aldus de Shin Bet.

Het doel van de cellen op de Westelijke Jordaanoever was, om grote terreuraanslagen uit te voeren tegen Israëlische militaire en burgerlijke doelen, op hetzelfde moment dat er raketten en mortiergranaten werden afgeschoten vanuit de Gazastrook, om Israël op twee fronten gelijktijdig aan te vallen, zei de interne veiligheidsdienst. "Hij vertelde me ooit: of de operatie zal een oorlog beginnen of het zal een oorlog beëindigen”, vertelde Rajoub aan de ondervragers over zijn Hamas leidinggevende.

Volgens de veiligheidsdienst heeft de in Gaza heersende Hamas terreurgroep een prioriteit gemaakt van het uitvoeren van terreuraanslagen op de Westelijke Jordaanoever, om de stabiliteit in het gebied te ondermijnen.

In een verklaring zei een hoge Shin Bet-functionaris, dat de dienst honderden jonge Palestijnen - zowel mannen als vrouwen - had gearresteerd op de Westelijke Jordaanoever, die waren gerekruteerd door Hamas.

"Voortdurende activiteit door het geheime netwerk om aanvallen uit te voeren, die onder de leiding staan van de hoge gewapende vleugel van Hamas, is een centraal en gevaarlijk element om instabiliteit te bereiken en vormt een onmiddellijke en substantiële bedreiging voor de regio”, zei de Shin Bet.

In een zeer uitzonderlijke actie bracht de veiligheidsdienst videobeelden naar buiten van één van de ondervragingen van Rajoub, waarin hij zegt gecontacteerd te zijn door een Hamas lid in de Gazastrook en geld kreeg aangeboden, in ruil voor zijn hulp bij het creëren van het terreurnetwerk.

Rajoub zei: "Treinen, bussen, hotels, restaurants werden geïdentificeerd als mogelijke doelen voor de bomaanslagen".

De coördinatie en planning tussen de actieve leden op de Westelijke Jordaanoever en de Hamas leiders in de Gazastrook, verliep gedeeltelijk door Palestijnen, die vanuit de kustenclave naar ziekenhuizen in Israël reisden. Ook zakenmensen uit Gaza met vergunningen die hen permissie gaven om naar de Westelijke Jordaanoever te reizen, bleken naar verluidt, te zorgen voor de berichtgeving tussen de twee groepen.

Rajoub zei, dat hij eerder deze zomer tegen het einde van de Ramadan, voor het eerst werd benaderd door een Hamas lid, die hij identificeerde als Abu Hazem. "Hij zei dat hij me zou helpen met mijn schulden, met mijn leven, met alles”, zei Rajoub voor de camera.

In augustus ontving Rajoub een mobiele telefoon van zijn Hamas leidinggevende. Een paar dagen later kreeg hij te horen, dat hij naar Bethlehem moest gaan om een vrouw te ontmoeten die hem een "broek gaf waarin een stoffen strook was genaaid, waarop de instructies voor het gebruik van zijn telefoon waren geschreven", zei de Shin Bet.

Volgens de veiligheidsdienst was de vrouw Na'ama Mikdad, 53, een moeder van negen kinderen, uit de Gazastrook, die een reisvergunning had gekregen om haar zus op 9 augustus te vergezellen, die kanker had en een medische behandeling kreeg in Israël.

Na’ama Miqdad, een Palestijnse vrouw uit de Gazastrook, verdacht van het doorgeven van berichten tussen Hamas leiders in de kustenclave en actieve leden op de Westelijke Jordaanoever, in augustus 2018 (Foto: Shin Bet veiligheidsdienst)Met de telefoon en de instructies over het gebruik ervan, begon Rajoub met een explosievenexpert te werken om de bommen te maken die nodig waren voor de aanslagen, zei de Shin Bet.

Hij ronselde ook twee mannen uit het dorp Yatir, Yazan en Sayaf Azafra, volgens de veiligheidsdienst.

Verdachte Hamas leden Yazan Azafra (R) en Sayaf Azafra, verdacht van het plannen van bomaanslagen op Israëlische doelen op de westelijke Jordaanoever, gearresteerd door de Shin Bet veiligheidsdienst in september 2018 (Foto: Shin Bet veiligheidsdienst)Het type explosieven dat Rajoub van plan was te gebruiken, was van een andere variëteit dan eerder door Hamas op de Westelijke Jordaanoever werd gebruikt, zei de Shin Bet.

Volgens de veiligheidsdienst waren Rajoub en zijn cel van plan om hun bomaanslag in oktober uit te voeren, maar de 25-jarige werd in september gearresteerd, waardoor hun plannen werden verijdeld.

De Shin Bet zei dat Mikdad en haar zus - de nichtjes van een commandant van Hamas, Mohammed Abu Kuwaik - ook willens en wetens berichten doorgaven aan een ander Hamas lid in Ramallah: Fouad Dar Khalil, die 14 jaar lang in Israël gevangen had gezeten wegens het deelnemen aan een schietaanval op een Israëlische auto.

In tegenstelling tot Rajoub, die werd verteld om bomaanslagen uit te voeren op de Westelijke Jordaanoever, kreeg Khalil instructies van een Hamas lid uit Gaza, Ashraf Sabah, een aantal andere leden te werven om aanvallen uit te voeren op Israëlisch grondgebied, zei de Shin Bet. Halal werd op 18 oktober ook gearresteerd door de veiligheidsdienst. De aanklachten tegen de verdachten in deze gevallen zullen naar verwachting binnenkort worden ingediend, zei de Shin Bet.

___________

ENGLISH    

Palestinians with permits to enter Israel for medical care conveyed messages from terror leaders in Gaza to operatives in the West Bank, Shin Bet security service says

By: TOI, JUDAH ARI GROSS, November 22, 2018

 

The Shin Bet security service on Thursday said it recently uncovered a Hamas terror network in the West Bank that was acting on orders from the group’s leaders in Gaza, with plans to conduct large-scale bombing attacks against targets in the West Bank and Israel.

According to the Shin Bet, members of the various terror cells prepared to manufacture explosives and were instructed to “select crowded sites as targets for the attacks”. The internal security service said this effort was different from previous attempts by Hamas to carry out attacks in the West Bank in recent years “in terms of scope and the potential of danger from them".

This network was also run not by Hamas members released from Israeli prisons as part of a 2011 deal to retrieve captured Israeli soldier Gilad Shalit — as other cells have been — but by senior leaders from within the Gaza Strip.

The Hamas operation was uncovered with the arrest of Oweis Rajoub, 25, an alleged member of the terrorist group from the Palestinian village of Dura, near Hebron, on September 23, the Shin Bet said.

The goal of the West Bank cells was to conduct large terror attacks against Israeli military and civilians targets at the same time as rockets and mortar shells were being fired from the Gaza Strip, in order to challenge Israel on two fronts simultaneously, the internal security service said.

“He told me once: Either the operation will start a war or it will end a war", Rajoub told interrogators of his Hamas handler.

According to the security service, the Gaza-ruling Hamas terror group has made it a priority to carry out terror attacks in the West Bank in order to “undermine the stability” of the area.

In a statement, a senior Shin Bet official said the agency had arrested hundreds of young Palestinians — both men and women — in the West Bank who had been recruited by Hamas.

“Continued activity by the secret network for carrying out attacks, which is operated by the senior military wing leadership, constitutes a central and dangerous element for instability and is an immediate and substantial threat to the region", the Shin Bet said.

In a highly irregular move, the security service released video footage of one of Rajoub’s interrogations, in which he says he was contacted by a Hamas operative in the Gaza Strip and offered money in exchange for his assistance in creating the terror network.

Rajoub said “trains, buses, hotels, restaurants were identified as potential targets for the bombings".

The coordination and planning between the operatives in the West Bank and Hamas leaders in the Gaza Strip were conducted, in part, by Palestinians traveling from the coastal enclave to hospitals in Israel. Gazan businessmen with permits allowing them to travel to the West Bank were also reportedly found to have passed messages between the two groups.

Rajoub said he was first contacted by the Hamas operative, whom he identified as Abu Hazem, near the end of Ramadan, earlier this summer. “He said he’d help me with my debts, with my life, with everything", Rajoub says on camera.

In August, Rajoub received a cellphone from his Hamas handlers. A few days later, he was told to go to Bethlehem to meet with a woman who gave him “trousers into which a cloth strip had been sewn on which instructions for using his phone had been written", the Shin Bet said.

According to the security service, the woman was Na’ama Mikdad, 53, a mother of nine, from the Gaza Strip, who had been given a travel permit to accompany her sister who had cancer and received medical treatment in Israel on August 9.

Na’ama Miqdad, a Palestinian woman from the Gaza Strip, suspected of passing messages between Hamas leaders in the coastal enclave and operatives in the West Bank, in August 2018 (Photo: Shin Bet security service)With the phone and the instructions on how to use it, Rajoub began working with an explosives expert to create the bombs needed for the attacks, the Shin Bet said.

He also recruited two men from the village of Yatir, Yazan and Sayaf Azafra, according to the security service.

Suspected Hamas members Yazan Azafra (R) and Sayaf Azafra, suspected of planning bombing attacks on Israeli targets in the West Bank, arrested by the Shin Bet security service in September 2018 (Photo: Shin Bet security service)The type of explosives that Rajoub planned to use were of a different variety than have been used by Hamas in the West Bank before, the Shin Bet said.

According to the security service, Rajoub and his cell planned to conduct their bombing attack in October, but the 25-year-old was arrested in September, foiling their plot.

The Shin Bet said Mikdad and her sister — the nieces of a Hamas military commander, Muhammad Abu Kuwaik — also knowingly passed along messages to another Hamas member in Ramallah: Fouad Dar Khalil, who had been imprisoned by Israel for 14 years for taking part in a shooting attack on an Israeli car.

Unlike Rajoub, who was told to carry out bombings in the West Bank, Khalil was instructed by a Gaza-based Hamas member, Ashraf Sabah, to recruit a number of other operatives to conduct attacks inside Israeli territory, the Shin Bet said.

Khalil was also arrested by the security service on October 18.

Indictments against the suspects in these cases are expected to be filed shortly, the Shin Bet said.