25 november 2018

Tweede Kamer stemt tegen staken van subsidies aan Palestijnen - Lower House of Representatives votes against cessation of payments to Palestinians

Tweede Kamer (Foto: LSA bewoners) - Lower House of Representatives (Photo: LSA bewoners)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Afgelopen dinsdag werden twee moties die oproepen tot het staken van de financiële bijdragen aan de Palestijnen weggestemd door de Tweede Kamer

Bron: CIDI, ELKAN VAN DER RAAF, 21 november 2018


De voorstellen konden alleen op steun van SGP, PVV en FVD rekenen.

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij had een voorstel ingediend om de financiële bijdragen aan de Palestijnse Autoriteit te staken, zolang deze doorgaat met het belonen van terroristen. Van der Staaij kwam tot deze motie na een gesprek met terreur overlevende Kay Wilson. Zij wees erop dat de Palestijnse Autoriteit Palestijnen indoctrineert met haat, en dat terroristen voor hun misdaden worden beloond door de PA.

Door Israël veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel. De Nederlandse regering zegt de zorgen hierover “consequent naar voren” te brengen, maar dit is zonder enkel effect.

PVV-buitenlandwoordvoerder De Roon had tevens een voorstel ingediend die opriep tot een subsidiestop aan de PA. Zijn motie ging echter verder en deed ook de oproep tot het stopzetten van de geldstromen richting VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Onlangs werd bekend dat bovenop de oorspronkelijke begroting er zes miljoen extra naar UNRWA dit jaar gaat, waarmee het totale bedrag vanuit Nederland voor de VN-organisatie gelijk is aan vorig jaar – 19 miljoen euro.

Beide moties werden met grote meerderheid door de Tweede Kamer weggestemd. Alleen SGP, PVV en FVD stemden voor de voorstellen van Van der Staaij en De Roon. Dit komt niet geheel als een verrassing, aangezien verleden jaren vergelijkbare moties ook niet op een meerderheid konden rekenen. Toen konden dergelijke oproepen aan de regering echter ook nog op steun van de ChristenUnie rekenen.

Op Twitter reageert CU-buitenlandwoordvoerder Joël Voordewind dat zijn partij “niet tegen hulp aan de Palestijnen” is, maar wel “tegen betalingen van perverse prikkels aan veroordeelde Palestijnse terroristen”. Voordewind zegt dan ook dat de CU samen met anderen met een eigen motie zal komen over deze kwestie.

_____________

ENGLISH    

Last Tuesday, two motions calling for the cessation of financial contributions to the Palestinians were rejected by the Lower House of Representatives 

By: CIDI, ELKAN VAN DER RAAF, November 21, 2018


The proposals could only count on support from SGP, PVV and FVD.

SGP MP, Kees van der Staaij, had submitted a proposal to cease the financial contributions to the Palestinian Authority, as long as it continues to reward terrorists. Van der Staaij came to this motion after a conversation with terror survivor Kay Wilson. She pointed out that the Palestinian Authority indoctrinates Palestinians with hatred and that terrorists are rewarded by the PA for their crimes.

Palestinian terrorists convicted by Israel and their families can count on a monthly allowance from the PA. There is a real reward system: The heavier the penalty, the greater the payout. MPs therefore rightly call the terrorist payments a perverse incentive. The Dutch government says to raise the issue "consistently", but this is without any effect.

PVV foreign spokesman De Roon had also submitted a proposal that called for a subsidy stop at the PA. His motion, however, went further and also called for the cessation of money flows towards the UN organization for Palestinian refugees, UNRWA. It was recently announced that on top of the original budget, six million extra goes to UNRWA this year, bringing the total amount from the Netherlands for the UN organization the same as last year - 19 million euros.

Both motions were voted against by the Lower House of Representatives, with a large majority. Only SGP, PVV and FVD voted for the proposals of Van der Staaij and De Roon. This is not entirely a surprise, since in recent years similar motions could not count on a majority either. At the time, however, such appeals to the government could still count on support from the ChristenUnie.

On Twitter, CU foreign spokesman Joël Voordewind says that his party is "not against aid to the Palestinians", but "against payments of perverse incentives to convicted Palestinian terrorists". Voordewind also says that the CU will present a personal CU motion on this issue, together with other parties.