26 november 2018

​VN-vertegenwoordiger aan Israëli's: “Waarom blijf je aan de grens met Gaza wonen?” - UN representative to Israelis: “Why do you keep living on Gaza border?”

Batia Holin en Adele Raemer bij de VN in Genève (Foto: YnetNews) - Batia Holin and Adele Raemer at the UN in Geneva (Photo: YnetNews)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Batia Holin van Kibbutz Kfar Aza en Adele Raemer van Kibbutz Nirim verschijnen voor de VN-raad voor de mensenrechten om hen te vertellen over het leven onder raketbedreiging, tunnels en terroristische brandstichting; "Ik realiseerde me hoe los van de realiteit de leden van de commissies zijn", zegt Holin

Bron: YnetNews, Matan Tzuri, 26 november 2018


Een lid van de VN-commissie voor de mensenrechten, die de gebeurtenissen van de afgelopen maanden aan de grens tussen Israël en Gaza onderzoekt, vroeg twee Israëli's die in de buurt van de Gazastrook wonen: "Als dat de situatie is, waarom woon je daar dan nog steeds?"

In het weekend gingen Batia Holin uit Kibbutz Kfar Aza en Adele Raemer uit Kibbutz Nirim, in op een uitnodiging van één van de VN commissies, de Onafhankelijke Onderzoekscommissie van de UNHRC die de gebeurtenissen bij de grens met Gaza in 2018 onderzoekt, om haar leden te vertellen hoe het is om te leven onder de dreiging van terroristische brandstichting en raket vuur.

De commissie koos hen vanwege hun activiteiten op social media; ze hielden de gebeurtenissen aan de grens bij, plaatsten foto's en video's en schreven vooral over de branden die de afgelopen acht maanden waren uitgebroken vanwege het vlieger- en ballonterreur.

De twee zeiden dat, ondanks het feit dat ze waren uitgenodigd om voor de VN commissie in Genève te spreken, ze geen hoge verwachtingen hadden, gezien de pro-Palestijnse vooringenomenheid van de Verenigde Naties.

Ze stonden echter zeer verbaasd te kijken toen, nadat ze hun leven hadden beschreven onder de dreiging van raketten, tunnels, terreurballonnen en -vliegers en de branden die ze veroorzaakten, één van de leden van de commissie aan hen vroeg waarom ze nog steeds dicht bij de grens woonden.

"Toen mij werd gevraagd waarom ik in mijn huis bleef en niet wegging vanwege de situatie, besefte ik hoe los van de realiteit de leden van de commissies zijn”, vertelde Holin aan Ynet. "Ze hebben geen idee hoe we hier leven en waar het zionistische idee om draait”.

"We kwamen bij de commissie met een presentatie en veel materiaal om het team daar, geleid door een jurist, te laten zien hoe ons leven aan de grens met Gaza eruit zag. De bedoeling was dat we, ieder afzonderlijk, 1,5 uur ons eigen verhaal zouden doen, maar het werd uiteindelijk een presentatie van 4 uur”, vervolgde Holin.

"Ik vertelde hen over ons leven onder de raketbedreiging, over de tunnels die werden gevonden, over de rook van de brandende autobanden die ons elke vrijdag verstikt tijdens de ‘protesten’. De commissieleden kennen Israël of de Gazastrook niet. Ze waren er nog nooit geweest. Dus moest ik ze op een kaart laten zien hoe dicht mijn kibboets bij de grens ligt en uitleggen wat dat betekent”, vervolgde ze.

"Ze vroegen me: 'Hoe verklaar je het feit dat op een vrijdag tijdens de protesten, de IDF tientallen Palestijnen doodde die dichtbij de grensafzetting kwamen?' Ik heb ze verteld dat die ‘demonstranten’, die door Hamas zijn gestuurd, mijn huis willen binnenkomen om ons kwaad te doen - dus we hebben de legitimiteit om onszelf te verdedigen”, besloot Holin.

____________

ENGLISH    

Batia Holin from Kibbutz Kfar Aza and Adele Raemer from Kibbutz Nirim appear in front of UN Human Rights Council commission to tell them about life under rocket threat, tunnels and arson terrorism; “I realized how disconnected from reality the members of the commissions are", says Holin

By: YnetNews, Matan Tzuri, November 26, 2018


A member of a UN Human Rights Council commission, which is investigating the events of recent months on the Israel-Gaza border, asked two Israelis living near the strip, "If that is the situation, why do you continue living there?"

Over the weekend, Batia Holin from Kibbutz Kfar Aza and Adele Raemer from Kibbutz Nirim accepted an invitation to speak in front of the UNHRC's Independent Commission of Inquiry for events on the 2018 Gaza border and tell its members of life under the threat of arson terrorism and rocket fire.

The committee chose them because of their activities on social media: they have been keeping track of the events on the border, posting photos and videos and mostly writing about the fires that broke out over the past eight months because of the kite and balloon terrorism.

The two said that despite being invited to speak in front of the UN commission in Geneva, they lowered their expectations, knowing the United Nations' pro-Palestinian bias.

They were still surprised, though, when after describing their life under the threat of rockets, tunnels, incendiary balloon and kites and the fires they cause, one of the commission's members he asked them why they continued living close to the border.

"When I was asked why I was staying in my home and not leaving because of the situation, I realized how disconnected from reality the members of the commissions are", Holin told Ynet. "They have no idea how we live here and what the Zionist idea is all about".

"We got to the commission with a presentation and a lot of material to demonstrate to the team there, which is headed by a jurist, what our life on the Gaza border looks like. We were supposed to each appear separately for an hour and a half, but we ended up speaking for four hours", Holin continued.

"I told them about our lives under the rocket threat, about the tunnels that were found, about the tire smoke that suffocates us from the 'protests' every Friday. The commission members don't know Israel or the Gaza Strip. They've never visited here. I had to show them on a map how close my kibbutz is to the border and explain what that means", she went on to say.

"They asked me: 'How do you explain the fact that on one Friday during the protests, the IDF killed dozens of Palestinians who came near the border fence?' I told them those 'protesters', who are sent by Hamas, wanted to infiltrate my home to hurt us—so we have the legitimacy to defend ourselves", Holin concluded.