26 november 2018

​'Joden durven in Nederland niet openlijk Joods te zijn' - 'Jews do not dare to be openly Jewish in the Netherlands'

(Foto: ANP) – (Photo: ANP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Eén op de twee Joden in Nederland durft niet te laten zien, dat hij/zij een Joodse achtergrond heeft

Bron: NOS, 26 november 2018


Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek in samenwerking met het Centraal Joods Overleg en JMW Joodswelzijn.

Bijna de helft van de 557 deelnemers met een Joodse achtergrond voelt zich niet vrij om in Nederland openlijk Joods te zijn. Joden zien anti-Joodse sentimenten vooral op internet (82%), in nieuwsmedia (59%) en op straat (52%).

Van de ondervraagden past 43% zijn of haar uiterlijk of kleding soms aan, om te voorkomen dat ze als Jood worden herkend. Ze dragen dan bijvoorbeeld een pet over hun keppeltje; 48% vermijdt weleens situaties waar ze mogelijk te maken krijgen met anti-Joodse opmerkingen.

Israël in het nieuws

De deelnemers aan het onderzoek zeggen, dat ze vooral verwijtende opmerkingen krijgen over het conflict tussen Israël en de Palestijnen (89%), vooral als dat net in het nieuws is geweest. Sommige opmerkingen daarover zijn persoonlijk gericht. Zo wordt gezegd dat 'jullie' verkeerd hebben gehandeld.

74% krijgt soms stereotiepe, grappig bedoelde opmerkingen over Joden. Vaak gaat het dan over geld. Zo'n 71% heeft te maken met vervelende opmerkingen over Joden, zoals over de Tweede Wereldoorlog. Een deelnemer vertelde dat zijn buurman had gezegd dat hij alleen hier woont omdat ze zijn "familie waren vergeten te vergassen".

34% is weleens uitgescholden voor 'Jood', waarbij dat als scheldwoord is bedoeld. 11% zegt dat ze te maken hebben gehad met geweld, omdat ze Joods zijn. Zo werd een deelnemer bedreigd, waarna zijn auto werd bekrast met een hakenkruis.

___________

ENGLISH    

One on the two Jews in the Netherlands doesn’t dare to show her/his Jewish background

By: NOS, November 26, 2018


That’s what EenVandaag reports on the basis of a research in co-operation with Centraal Joods Overleg and JMW Joodswelzijn.

Almost half of the 557 participants with a Jewish background do not feel free to be openly Jewish in the Netherlands. Jews experience anti-Jewish sentiments mainly on the Internet (82%), in news media (59%) and on the streets (52%).

Of the respondents, 43% adjusts his or her appearance or clothing sometimes, in order to prevent them from being recognized as a Jew. For example, they wear a cap over their yarmulke; 48% sometimes avoid situations where they may have to deal with anti-Jewish remarks.

Israel on the news

The participants in the survey say that they mainly receive reproaches about the conflict between Israel and the Palestinians (89%), especially if it has just been on the news. Some comments on this are personal, for instance that 'you' have acted wrongly.

74% sometimes receive stereotyped, funny remarks about Jews. Often it is about money. About 71% have to deal with annoying remarks about Jews, such as about the Second World War. One participant said that his neighbor had said that he only lives here, because they forgot to "bring his family to the gas chamber".

34% is sometimes miscalled "Jew", which is meant as an abuse. 11% say that they had to deal with violence because they are Jewish. Thus a participant was threatened, after which his car was scratched with a swastika.