27 november 2018

Hamas zegt, dat het bereid is om PA meer zeggenschap te geven in Gaza - Hamas says it is willing to let PA back into Gaza

De leiders van rivaliserende Palestijnse facties Fatah en Hamas ondertekenen een verzoeningsovereenkomst in 2017 (Foto: Reuters) - The heads of rival Palestinian factions Fatah and Hamas sign a reconciliation agreement in 2017 (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Meer dan een decennium nadat Hamas gewelddadig de controle over de Gazastrook had overgenomen, wat leidde tot een breuk met de Palestijnse Autoriteit, suggereert het Libanese bericht, dat Hamas terugkomt op zijn standpunt

Bron: Israel Hayom Staff, 27 november 2018


Hamas wil echter binnen zes maanden verkiezingen, maar kan de deal mogelijk saboteren.

Na jaren van openlijke rivaliteit tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit, heeft Hamas de bereidheid geuit om de PA meer zeggenschap over Gaza te geven, meldde  Hezbollah-gelieerde Libanese media agentschap Al Mayadeen vandaag.

Volgens het bericht hebben vertegenwoordigers van Hamas dit laten blijken tijdens de laatste ronde van de verzoeningsgesprekken in Caïro.

De twee belangrijkste Palestijnse facties, Hamas en Fatah, staan op gespannen voet sinds Hamas de leiding van Fatah over Gaza op een gewelddadige manier heeft overgenomen in 2007, resulterend in een splitsing van de Palestijnse Autoriteit.

Volgens de Libanese nieuwsuitzending heeft Hamas nu ingestemd met de implementatie van een verzoeningsovereenkomst uit 2017, die in de plaats kwam van een eerdere overeenkomst die in 2011 werd gesloten, op grond waarvan de regering van de Palestijnse Autoriteit in Gaza zou worden hersteld. 

Hamas streeft echter naar de vorming van een eenheidsregering bestaande uit zowel Fatah als Hamas, die binnen 45 dagen tot stand wordt gebracht. Een soortgelijke inspanning werd gedaan in 2014, maar de eenheidsregering ging al snel onderuit, wat leidde tot een hernieuwde impasse tussen de twee rivaliserende facties.

Deze keer is Hamas’ belangrijkste bepaling, die de hele deal zou kunnen bemoeilijken, dat de PA ermee instemt binnen zes maanden algemene verkiezingen te houden in Gaza en in Judea en Samaria. De PA kan deze voorwaarde afwijzen, uit angst dat Hamas de verkiezingen zal winnen en in wezen de macht over Judea en Samaria zal overnemen, en de macht in Gaza behoudt.

Afgelopen oktober kwamen de twee partijen tot een compromis, zes jaar na de ondertekening van de vorige deal. Uiteindelijk is de overeenkomst echter nooit geïmplementeerd, omdat Hamas weigerde te ontwapenen.

De spanningen tussen Fatah en Hamas zijn de afgelopen maanden opgelopen, waarbij de PA pijnlijke sancties oplegde aan Gaza in een poging Hamas te dwingen zich te verzoenen. De intra-Palestijnse spanningen hebben ook de botsingen van Hamas met Israël beïnvloed.

Naast het onttrekken van salarissen aan Gaza-functionarissen, heeft de Palestijnse Autoriteit President Mahmoud Abbas ook de inspanningen van Hamas ondermijnd om een staakt-het-vuren-overeenkomst met Israël te sluiten, door te beweren dat Hamas niet de autoriteit heeft om dit namens het Palestijnse volk te doen.

____________

ENGLISH    

More than a decade after Hamas violently seized control over the Gaza Strip, leading to a Palestinian Authority split, Lebanese report suggests Hamas is softening its stance

By: Israel Hayom Staff, November 27, 2018


Hamas demand for elections within six months, however, may scupper the deal.

After years of overt rivalry between Hamas, Hamas has voiced willingness to allow the PA back into Gaza, the Hezbollah-linked Lebanese media outlet Al Mayadeen reported Tuesday.

According to the report, Hamas representatives expressed this sentiment during the latest round of reconciliation talks in Cairo.

The two main Palestinian factions, Hamas and Fatah, have been at odds since Hamas violently routed the Fatah leadership from Gaza in 2007, resulting in a split of the Palestinian Authority.

According to the Lebanese news outlet, Hamas has now agreed to implement a 2017 reconciliation agreement, which replaced a previous agreement struck in 2011, under which the Palestinian Authority's rule would be restored in Gaza. 

However, Hamas conditioned the move on the establishment of a unity government including both Fatah and Hamas within 45 days. A similar effort was made in 2014, but the unity government quickly collapsed leading to a renewed impasse between the two rival factions.

This time, Hamas' key stipulation, which could scupper the entire deal, is that the PA agree to hold general elections within six months in Gaza and Judea and Samaria. The PA may reject this condition for fear that Hamas will win the election and essentially take over Judea and Samaria, in addition to remaining in power in Gaza.

Last October, the two sides arrived at a compromise agreement, six years after signing the previous deal. Ultimately, however, the agreement was never implemented because Hamas refused to disarm.

Tensions between Fatah and Hamas have mounted in recent months, with the PA imposing painful sanctions on Gaza in an effort to pressure Hamas to reconcile. The intra-Palestinian tensions have also impacted Hamas' clashes with Israel.

In addition to withholding salaries from Gaza officials, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas has also undermined Hamas efforts to reach a cease-fire agreement with Israel, claiming that Hamas does not have the authority to do so on behalf of the Palestinian people.