29 november 2018

Toename Iraanse vrachtvliegtuigen van Iraans Revolutionary Guards Corps ​in Beiroet - Increase Iranian Revolutionary Guards Corps ​air freighters at Beiroet

(Foto: DEBKAfile) - (Photo: DEBKAfile)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

In de afgelopen week, landden dag na dag er ten minste één, zo niet twee Iraanse vrachtvliegtuigen, op de internationale luchthaven van Beiroet, melden de militaire bronnen van DEBKAfile

Bron: DEBKAfile, 29 november 2018


Iraanse vluchten naar Syrische vliegbasissen vinden onophoudelijk plaats. Op hun terugvlucht tanken ze op de luchthaven van Damascus. De meeste binnenkomende vliegtuigen zijn Boeing 747's van Qeshm Fars Air, in dienst van het Revolutionary Guards Corps van Iran (IRGC).

Waarnemers, die speculeren over de reden voor de toename van Iraanse vluchten naar Beiroet en de aard van hun lading, suggereren dat ze graag de vliegtuigen van de Verenigde Staten in het Syrische luchtruim willen vermijden (zoals DEBKAfile voor het eerst onthulde op 22 november).

Een ander vermoeden is dat, aangezien de Russisch-S-300 luchtverdedigingssystemen vóór eind januari niet operationeel zullen zijn, Iran en Rusland het erover eens zijn dat het voor de Iraanse luchttransporten minder gevaarlijk is naar Beiroet te vliegen, dan om mogelijke Israëlische luchtaanvallen boven Syrië te riskeren.

Israël bombardeerde voor het laatst Beiroet International Airport 12 jaar geleden tijdens de Libanese oorlog van 2006 tegen Hezbollah. Haar luchtmacht liet toen raketten op drie landingsbanen vallen om de Iraanse munitie en raketvoorraden te blokkeren. Teheran gaat ervan uit, dat Israël deze aanvallen niet zal herhalen om een allesomvattende oorlog met Hezbollah te vermijden.

Deze dreigende boodschap werd op 10 november overgebracht aan Israël door Hassan Nasrallah, leider van de Libanese sjiitische groep, nadat premier Binyamin Netanyahu de aanwezigheid van faciliteiten in de buurt van de luchthaven van Beiroet voor het upgraden van de grondraketten van Hezbollah naar precisiegeleide capaciteiten, had onthuld.

Nasrallah zei: "Een aanval op Libanon zal vast en zeker worden beantwoord", en ging verder met te zeggen dat,” hoewel Israël een groot leger, een geavanceerde luchtmacht en kernwapens bezit, het niet het aantal raketten kan verwerken dat Hezbollah bezit”.

Nasrallah en Teheran hebben sindsdien nota genomen van het feit dat, hoewel de premier de raketfabrieken onthulde, Israël er van afzag ze te vernietigen.

De omleiding van Iraanse leveringen aan Hezbollah in Syrië via Beiroet is een keerpunt, dat de veranderde tactieken in beeld brengt van de Libanese sjiitische terroristen en hun leverancier. Teheran is met een gedurfde nieuwe stap in Syrië verder op weg naar een mogelijk belangrijke verschuiving van de strategische contouren in de regio.

__________

ENGLISH

Day by day at least one, if not two, Iranian transport aircraft, are landing at Beirut international airport in the past week, DEBKAfile’s military sources report 

By: DEBKAfile, November 29, 2018


Flights to Syrian air bases have all but ceased. On their return flights, they refuel at Damascus airport. Most of the incoming aircraft are Boeing 747s of Qeshm Fars Air, which serves Iran’s Revolutionary Guards Corps (IRGC).

Intelligence watchers, speculating about the reason for the accelerated Iranian air runs to Beirut and the nature of their cargoes, suggest that they are anxious to avoid encounters with the USAF aircraft circling Syrian skies (as DEBKAfile first revealed on November 22).

Another conjecture is that, since the Russian- S-300 air defense systems won’t be operational before the end of January, Iran and Russia agreed that it would be less hazardous for Iranian air deliveries to be routed to Beirut than to risk possible Israel air strikes over Syria.

Israel last bombed Beirut International Airport 12 years ago in the course of the 2006 Lebanon War against Hizballah. Its air force then dropped rockets on three runways to block Iranian ammo and missile resupplies for the enemy. Tehran calculates that Israel will not repeat those strikes for fear of sparking an all-out war with Hizballah.

This threat was conveyed to Israel on Nov. 10 by the Lebanese Shiite group’s leader, Hassan Nasrallah, after Prime Minister Binyamin Netanyahu exposed the presence in the vicinity of the airport of workshops for upgrading Hizballah’s surface rockets to precision-guided capabilities.

Nasrallah said: “An attack on Lebanon will definitely and certainly be responded to,” and went on to say that, although Israel “ possesses a large army, advanced air force and nuclear weapons, it cannot handle the number of missiles possessed by Hizballah".

Nasrallah and Tehran have since taken note of the fact that although the prime minister exposed the missile workshops, Israel refrained from destroying them.   

The rerouting of Iranian deliveries for Hizballah from Syria to Beirut is a game changer that warrants altered tactics against the Lebanese Shiite terrorists and their supplier. Tehran is furthermore in the course of a bold new step in Syria with the potential for a major shift in the region’s strategic contours.