29 november 2018

​Trump: Israël is één reden waarom we in het Midden-Oosten blijven - Trump: Israel is one reason we're staying in the Middle East

Donald Trump (Foto: Reuters) - Donald Trump (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

President Trump geeft aan dat Israël één van de redenen is waarom hij de Amerikaanse strijdkrachten in het Midden-Oosten houdt

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 28 november 2018


De Amerikaanse president Donald Trump liet dinsdag doorschemeren dat Israël één van de redenen is waarom hij de Amerikaanse strijdkrachten in het Midden-Oosten houdt.

De opmerkingen van Trump werden gemaakt in een interview met The Washington Post en kwamen als reactie op een bredere vraag over de Amerikaans-Saoedische betrekkingen, in de nasleep van de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi.

"Het is erg belangrijk om Saoedi-Arabië als bondgenoot te hebben, als we in dat deel van de wereld willen blijven. De vraag is: blijven we in dat deel van de wereld? Eén reden is Israël”, zei Trump. "Olie wordt steeds minder een reden, omdat we nu meer olie produceren dan we ooit hebben geproduceerd. Dus, ineens komt het moment dat je om die reden niet hoeft te blijven”.

Trump rechtvaardigde ook de Amerikaanse betrekkingen met Saudi-Arabië, ondanks de moord die is toegeschreven aan de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, door te zeggen: “het is een onbesuisd deel van de wereld. Het is een gevaarlijk, onbesuisd deel van de wereld. Maar ze zijn een geweldige bondgenoot geweest. Zonder hen zou Israël veel meer problemen hebben. We moeten een tegenwicht voor Iran hebben”.

Trump maakte dezelfde opmerkingen vorige week, toen hij verslaggevers vertelde dat de alliantie van Saudi-Arabië met de Verenigde Staten niet alleen van cruciaal belang is voor de Verenigde Staten, maar ook voor de Israëlische belangen. "Als je naar Israël kijkt, zou Israël in grote moeilijkheden verkeren zonder Saoedi-Arabië. Dus wat betekent dat? Gaat Israël weg? Wil je dat Israël vertrekt? We hebben een zeer sterke bondgenoot in Saoedi-Arabië. We hebben een bondgenoot die zegt dat het - op het hoogste niveau, de kroonprins, de koning - deze gruweldaad niet heeft gepleegd”, zei hij afgelopen donderdag.

Afgelopen dinsdag bracht het Witte Huis een verklaring uit van de president, waarin hij refereerde aan de belangen van zowel de VS als Israël ten opzichte van het Saoedische regime. "De Verenigde Staten zijn van plan een standvastige partner van Saoedi-Arabië te blijven om de belangen van ons land, Israël en alle andere partners in de regio te waarborgen. Het is ons aller belangrijkste doel om de dreiging van terrorisme overal ter wereld volledig te elimineren!"

In oktober vertelde Trump aan de Wall Street Journal, dat Saoedi-Arabië "een zeer goede bondgenoot was met respect voor Iran en met respect voor Israël”.

De laatste jaren zijn er berichten verschenen, dat Saoedi-Arabië en Israël nader tot elkaar zijn gekomen, maar de Saoedi's hebben deze berichten herhaaldelijk ontkend en zeggen, dat ze geconditioneerde banden met Israël hebben, gebaseerd op de acceptatie van het Saudische vredesinitiatief van 2002.

___________

ENGLISH    

President Trump hints Israel is one of the reasons that he is keeping US military forces in the Middle East

By: Arutz Sheva, Elad Benari, November 28, 2018


US President Donald Trump hinted on Tuesday that Israel is one of the reasons that he is keeping US military forces in the Middle East.

Trump’s comments were made in an interview with The Washington Post and came in response to a broader question on US-Saudi relations in the wake of the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi.

“It’s very important to have Saudi Arabia as an ally, if we’re going to stay in that part of the world. Now, are we going to stay in that part of the world? One reason to is Israel”, said Trump, who added that “Oil is becoming less and less of a reason because we’re producing more oil now than we’ve ever produced. So, you know, all of a sudden it gets to a point where you don’t have to stay there”.

Trump also justified US relations with Saudi Arabia, despite the murder which has been blamed on the Saudi Crown Prince, Mohammed Bin Salman, saying “it’s a rough part of the world. It’s a dangerous, rough part of the world. But they’ve been a great ally. Without them, Israel would be in a lot more trouble. We need to have a counterbalance to Iran”.

Trump made similar comments last week, when he told reporters that Saudi Arabia’s alliance with the United States is critical for not only the United States, but Israeli interests as well. “If you look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Is Israel going to leave? Do you want Israel to leave? We have a very strong ally in Saudi Arabia. We have an ally that says that it did not commit – at the top level, the Crown Prince, the King – this atrocity”, he said last Thursday.

Last Tuesday, the White House released a statement from the president in which Trump referenced the interests of both the US and Israel in connection to the Saudi regime. “The United States intends to remain a steadfast partner of Saudi Arabia to ensure the interests of our country, Israel and all other partners in the region. It is our paramount goal to fully eliminate the threat of terrorism throughout the world!”

In October, Trump told the Wall Street Journal that Saudi Arabia had been “a very good ally with respect to Iran and with respect to Israel”.

There have been reports in recent years that Saudi Arabia and Israel have been getting closer, but the Saudis have repeatedly denied these reports and have conditioned ties with Israel on it accepting the 2002 Saudi Peace Initiative.